8 minut

Sprawna zmiana wspólników w spółce z o.o. sp. k. i wpis danych do KRS

Czy również Twoim zdaniem dokonanie zmiany wspólników w spółce jest czymś skomplikowanym? Podobnie uznali nasi ostatni klienci. Ich sprawa była dodatkowo skomplikowana, gdyż chodziło o sp. z o.o. sp.k. Z naszym wsparciem udało się im jednak gładko przejść przez cały proces.

6 minut

Umowa wdrożeniowa IT – oprogramowanie Voicebot AI

Kancelaria reprezentowała podmiot publiczny w przedmiocie umowy na wdrożenie technologii Voicebot. Celem współpracy była analiza umowy wdrożeniowej dostarczonej przez dostawcę oraz wprowadzenie do niej niezbędnych zmian zabezpieczających interesy podmiotu publicznego.

5 minut

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przez lata opiekowali klienci się bliskim, a kiedy już nie mieli ku temu warunków i możliwości, wystąpili o przyjęcie go do DPS. Organ w decyzji wprawdzie orzekł o przyjęcie bliskiego do DPS, ale jednocześnie ustalił wysoką odpłatność za pobyt. W tle sprawy jest trudna sytuacja rodzinna oraz umowa dożywocia.

Newsletter

6 minut

Sposób na długofalowy biznes, czyli transgraniczna umowa agencyjna

Kancelaria prawna doradzała we współpracy międzynarodowej, tworząc złożoną umowę agencyjną dla zagranicznej korporacji i polskiego przedsiębiorcy. Kluczowym zadaniem było zapewnienie odpowiedniej formy prawnej, która umożliwiała agentowi działanie w imieniu korporacji, jednocześnie zachowując swobodę działania i decyzyjności. W realizacji zlecenia Kancelaria uwzględniła różnorodne aspekty transgraniczne, takie jak jurysdykcja, wybór prawa i języka właściwego umowy.

5 minut

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na niekorzyść klienta, który różni się od poprzedniego wyroku w analogicznym przypadku. Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując interpretację przepisów dotyczących definicji przychodu i jego wpływu na status bezrobotnego.

Ostatnie komentarze

 • TSUE:

  a co w kontekście treści z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejsk...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, to zagadnienie faktycznie jest skomplikowane i dlatego stało s...

 • Artur:

  Miałbym takie pytanie, czy skarga na bezczynność SKO jest zasadna gdy SKO prz...

 • Michał Marcinkowski:

  Dzień dobry, takie podstawy stwierdzenia "nieważności" postępowania w przyp...

 • ANDRZEJ S LOBROW:

  Po wniesieniu skargi sąd, przed którym toczy się postępowanie, przekazuje sk...

3 minuty

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia odwołania przez byłą żonę mojego klienta od decyzji, w której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej MOPR) uchylił jej prawo do pobierania świadczenia wychowawczego. Pomimo licznych monitów mojego klienta, sprawa odwoławcza zawisła przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym (dalej SKO) nie zmierzała do końca, co wskazywało na przewlekłość postępowania i konieczność podjęcia działań prawnych. 

3 minuty

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być podstawą tak daleko idącej decyzji jak pozbawienie prawa do obrony praw w postępowaniu apelacyjnym?

5 minut

Zamrożenie płac osób kierujących niektórymi spółkami w ustawie kominowej.

Na zlecenie spółki komunalnej przygotowałem w ramach pracy w zespole radców prawnych opinię prawną w temacie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza ustawy kominowej), treści umów o świadczenie usług zarządzania zawartych przez spółkę komunalną z Członkami Zarządu oraz treści uchwał Rady Nadzorczej spółki w sprawie określania kwoty wynagrodzenia stałego Członków zarządu, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu był prawidłowy. 

5 minut

Wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ustawy „kominowej”

W ramach pracy w zespole radców prawnych przygotowałem opinię prawną na zlecenie organu kontroli gminy w zakresie zasad wynagradzania dyrektora gminnej instytucji kultury, działającej w formie samorządowej jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, która nie jest jednocześnie spółką handlową, utworzonej przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego. Zagadnienie będące przedmiotem opinii dotyczyło rozstrzygnięcia, czy dyrektorowi gminnej instytucji kultury może zostać przyznana premia uznaniowa.

3 minuty

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia kosztów utrzymania zabytku. Skarżący domagał się zwolnienia z obowiązku utrzymania zabytku, kwestionując w ogóle fakt, że torowisko kolei jest zabytkiem.

7 minut

Pozew oświatowy – odszkodowanie od Skarbu Państwa

W powództwie Miasta Poznań przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym reformy oświatowej z 2017 r. wytykano niedostateczne finansowanie edukacji przez rząd. Głównym punktem sporu były zmiany w systemie - wydłużenie nauki w szkołach podstawowych oraz średnich i zamykanie gimnazjów. Czy Skarb Państwa odpowiednio wspierał gminy w realizacji ich obowiązków związanych z edukacją?

2 minuty

To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na korzyść mojego klienta i odrzucił skargę w dwóch analogicznych sprawach. Sprawa została opisana na łamach Rzeczypospolitej.

4 minuty

Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej sytuacji poniesie koszty opieki?

Newsletter

2 minuty

Hipotetyczne utracone zyski – realne roszczenie

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

11 minut

Zadłużony spadek – zmiana spadkobiercy a odpowiedzialność za długi spadkowe

Sprawa dotycząca zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania na skutek ujawnienia się nowych okoliczności – innego miejsca zamieszkania spadkobiercy. W wyniku przygotowanej opinii prawnej, na skutek wniosku prokuratora nastąpiła zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i spadkobierca uwolnił się od problematycznego długu.

2 minuty

Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2 minuty

Kolizja drogowa – kiedy zachować szczególną ostrożność?

W sprawie odszkodowania za szkodę komunikacyjną reprezentuję gminę przeciwko poszkodowanemu z wypadku drogowego. Poszkodowany kierowca odpowiedzialności za kolizję upatruje w błędnej organizacji ruchu w zakresie pierwszeństwa przejazdu, która uległa zmianie względem jego przyzwyczajeń na trasie. 

2 minuty

Przewóz wielkogabarytowy a bezpieczeństwo na drodze. Skarga do WSA.

Skarga administracyjna do WSA wniesiona została przez przedsiębiorcę prowadzącego magazyn materiałów, których transport wymagał przewozu wielkogabarytowego. Skarżący wskazał, że zatwierdzenie nowej, stałej organizacji ruchu przez mojego klienta, zakazującej przejazdu ciężarówek wykorzystywanej przez niego dotychczas trasą, ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez pozbawienie go dostępu do drogi publicznej. 

6 minut

Zmiana umowy spółki z o.o. – uproszczone podwyższenie kapitału, zaliczka na dywidendę i rejestracja zmian.

Działając w zastępstwie radcy prawnego przygotowałem projekt zmiany umowy spółki komunalnej z branży gospodarki odpadami. Zlecenie zakładało zmianę umowy spółki z o.o. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności wg klasyfikacji PKD zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przygotowanie dodatkowych korzystnych postanowień z punktu widzenia działalności spółki. Efektem było doprecyzowanie i przygotowanie niektórych zupełnie nowych zapisów umowy spółki m. in. w zakresie podziału zysków i dokapitalizowania spółki, które znalazły wyraz w nowym tekście jednolitym spółki i zarejestrowaniu zmian w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu