Zmiana spadkobiercy a odpowiedzialność za długi spadkowe

Sprawa dotycząca zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania na skutek ujawnienia się nowych okoliczności – innego miejsca zamieszkania spadkobiercy. W wyniku przygotowanej opinii prawnej, na skutek wniosku prokuratora nastąpiła zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie 679 § 1-3 KPC. W związku ze zmianą postanowienia klient wystąpił o przeniesienie odpowiedzialności się za długi z tytułu nieopłaconych składek w ZUS na nowego spadkobiercę.

Trudna pozycja spadkobiercy ostatecznego

Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jest spadkobiercą ostatecznym, tzn. nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza w braku innych spadkobierców ustawowych (art. 935 Kodeksu cywilnego). W prowadzonej przeze mnie sprawie, gmina nabyła spadek wcześniej odrzucony przez wszystkich potencjalnych spadkobierców. Zgodnie ze spisem inwentarza, majątek spadkowy obejmował nieruchomość i wielkie długi. Nieruchomość była obciążona licznymi hipotekami przymusowymi.

Tymczasem w sprawie po zakończeniu postępowania pojawiły się nowe dowody sugerujące, że ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy było inne, niż ustalone w postępowaniu, co stanowiło podstawę do zmiany spadkobiercy ostatecznego.

W sprawie sporządziłem wielowątkową opinię prawną, która odpowiadała na pytania:

  1. Jakie ryzyko finansowe niesie ze sobą pozostawanie właścicielem nieruchomości obciążonej hipotekami dla spadkobiercy?
  2. Czy możliwa jest zmiana spadkobiercy ustawowego w świetle nowych okoliczności miejsca zamieszkania spadkodawcy?
  3. Jakie działania powinien podjąć spadkobierca w celu zabezpieczenia majątku przed ewentualną egzekucją z nieruchomości?

Opisuje to skomplikowaną sytuację spadkową, w której znalazł się spadkobierca ustawowy, który nie może odrzucić spadku. W obliczu potencjalnych roszczeń wierzycieli oraz nowych dowodów dotyczących ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, istniało wiele prawnych i finansowych implikacji, które wymagały dokładnej analizy i strategicznego podejścia.

Ryzyko pozwów wierzycieli spadkowych

Koszty sądowe i procesowe

Spadkobierca musiał być przygotowany na wysokie koszty sądowe związane z opłatami od pozwów oraz podejmowaniem aktywnej obrony procesowej w postaci kosztów np. zarzutów od nakazu zapłaty czy innych środków zaskarżenia.

Odpowiedzialność za długi

Choć odpowiedzialność spadkobiercy była ograniczona do wartości aktywów spadku ustalanych wg spisu inwentarza, to wartość nieruchomości wynosi w stosunku do wartości ustanowionych na niej hipotek stwarzała wysokie ryzyko finansowe. Ponadto, nawet w przypadku przedawnienia wierzytelności, wierzyciel hipoteczny może żądać ich uregulowania w zakresie tych zabe

Art. 77 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne.

Koszty związane z egzekucją komorniczą

Po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności, wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Rodzi to kolejne dodatkowe koszty, m. in. koszty opisu i oszacowania nieruchomości, opłaty egzekucyjnej w wysokości 10% wyegzekwowanego świadczenia (art. 27 ust. 1 Ustawy o kosztach komorniczych), koszty zastępstwa w egzekucji, które także będzie musiał ponieść spadkobierca.

Koszty zastępstwa prawno-procesowego

Dodatkowe koszty mogą się pojawić to wynagrodzenie dla profesjonalnych pełnomocników reprezentujących spadkobiercę w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Ostateczna strata nieruchomości

Obciążona hipoteką nieruchomość może zostać utracona na rzecz wierzycieli w wyniku egzekucji komorniczej, co skutkować będzie utratą wartościowego składnika majątku.

Jedyne wyjście – wniosek o zmianę postanowienia spadkowego

W trakcie prowadzenia sprawy podjęliśmy w zespole radców prawnych szeroko zakrojoną analizę prawno-faktyczną w kontekście możliwości złożenia wniosku do prokuratora o zmianę obowiązującego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Analiza ta była zainicjowana z uwagi na istniejące dowody, które kwestionowały ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy oraz udziały w spadku. Te elementy zostały uznane za kluczowe, z uwagi na ich potencjalny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego, prokurator ma uprawnienia do złożenia wniosku o zmianę postanowienia, jeśli uzna to za uzasadnione w interesie prawa lub interesie społecznym. W tym kontekście, przedstawiliśmy prokuratorowi wszelkie dostępne dowody i argumenty, podkreślając, że jego interwencja może być nie tylko uzasadniona, ale i niezbędna dla zapewnienia praworządności i ochrony praw obywatelskich.

Należy również zauważyć, że spadkobierca przekroczył roczny termin do złożenia takiego wniosku samodzielnie, co może uniemożliwić dalsze działania w tej sprawie, jeżeli prokurator nie zdecyduje się na złożenie wniosku (art. 679 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Na skutek wniosku prokuratora nastąpiła zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie 679 § 1-3 KPC. W związku ze zmianą postanowienia klient wystąpił o przeniesienie odpowiedzialności się za długi z tytułu nieopłaconych składek w ZUS na nowego spadkobiercę.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw spadkowych.

Podobne sprawy

Testament ustny – jak skutecznie wyrazić ostatnią wolę?

W sprawie sąd rozstrzygał, czy testator w obecności przyjaciół w hospicjum sporządził ważny testament ustny. Świadkowie wskazali, że na moment wyrażenia…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu