Zamrożenie płac osób kierujących niektórymi spółkami w ustawie kominowej.

Na zlecenie spółki komunalnej przygotowałem w ramach pracy w zespole radców prawnych opinię prawną w temacie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza ustawy kominowej), treści umów o świadczenie usług zarządzania zawartych przez spółkę komunalną z Członkami Zarządu oraz treści uchwał Rady Nadzorczej spółki w sprawie określania kwoty wynagrodzenia stałego Członków zarządu, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu był prawidłowy. 

Podstawy kształtowania wynagrodzenia członków zarządu spółki komunalnej

W tej konkretnej sytuacji stosunki pomiędzy spółką a członkami zarządu kształtowała umowa o świadczenie usług zarządzania, która ma charakter cywilnoprawny i jest często stosowana w spółkach. Umowy o świadczenie usług zarządzania podpisane przez spółkę z Członkami Zarządu zostały zawarte w oparciu o przepisy Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujacych niektórymi spółkami (dalej WynOsKierSpółkU) oraz Uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 

Natomiast zagadnienia prawne wskazane w opinii prawnej były regulowane następującymi aktami prawnymi

 • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – WynOsKierSpółkU lub ustawa „kominowa”
 • Ustawami o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (i następne, aż do 2022 r.) – ustawy okołobudżetowe
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  18  stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., – dalej jako Obwieszczenie Prezesa GUS.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 WynOsKierSpółkU, Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej „uchwałami w sprawie wynagrodzeń”, przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

W ust. 2 pkt 3 ww. przepisu wskazuje się, że część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

 • a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 • b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 • c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

Zamrożenie płac menedżerów w ustawie kominowej

Definicja podstawy wymiaru wynagrodzenia dla menedżerów znajduje się w art. 1 ust. 1 pkt 11 ustawy kominowej. Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na skutek uchwalonych przez ustawodawcę ustaw okołobudżetowych na lata 2017 – 2022 (Zamrożenie płac osób kierujących spółkami) podstawa wymiaru pozostaje zamrożona na poziomie na poziomie z 2016 r. Każda z tych ustaw stanowi, że w kolejnych latach 2017 – 2022 r., podstawę wymiaru stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Zgodnie  z Obwieszczenie Prezesa GUS , kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosła 4 403,78 zł.

Na skutek uchwalonych przez ustawodawcę ustaw okołobudżetowych podstawa wymiaru płac osób kierujących spółkami pozostaje zamrożona na poziomie na poziomie z 2016 r., tj. 4403,78 zł.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia obsługi prawnej spółek.

Zawyżone wynagrodzenia członków zarządu – podstawa zwrotu

W opiniowanej sprawie, w odniesieniu do Prezesa i pozostałych Członków Zarządu doszło do nieprawidłowego obliczenia kwoty wynagrodzenia. Nieprawidłowości dotyczyły w odniesieniu do poszczególnych członków zarówno podstawy wymiaru wynagrodzenia, jak również jego „krotności”. 

Jako że stosunki pomiędzy spółką a członkami zarządu kształtuje umowa cywilnoprawna, to roszczenia o zwrot wynagrodzenia pobranego w zawyżonej wysokości powinny być realizowane w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia. 

Zgodnie z art. 405 KC, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. W opiniowanej sprawie, w sytuacji pobrania wynagrodzenia w wysokości niezgodnej z ww. przepisami prawa (ustawą kominową), należy uznać, że przysporzenie to nastąpiło bez podstawy prawnej i winno podlegać zwrotowi spółce.

Sprawa zakończona.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ustawy „kominowej”

W ramach pracy w zespole radców prawnych przygotowałem opinię prawną na zlecenie organu kontroli gminy w zakresie zasad wynagradzania dyrektora gminnej…

Czytaj więcej

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia…

Czytaj więcej
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu