Sprawna zmiana wspólników w spółce z o.o. sp. k. i wpis danych do KRS

Sprawna zmiana wspólników w spółce z o.o. sp. k. i wpis danych do KRS

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego może powodować liczne problemy przy zmianach osobowych w firmie. Mogą one dotyczyć głównie zmiany zarządu, zmiany wspólników czy zmiany prokurentów. Podobnie było w ostatniej sprawie, gdzie pomagaliśmy przedsiębiorcom w dokonaniu zmiany w spółce z ograniczona odpowiedzialnością ( sp. z o.o.), oraz w sp. z o.o. spółce komandytowej (sp. k.), które to spółki były ściśle ze sobą związane. O czym trzeba pamiętać dokonując zmian w spółce i jak sprawnie przeprowadzić cały proces?

Czym jest sp. z o.o. sp. k.?

Na samym początku przypomnijmy najważniejsze cechy spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz wyjaśnijmy, czym tak naprawdę jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp. k.)?

Sp. z o.o. jest to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to kapitałowa spółka prawa handlowego. Posiada odrębną osobowość prawną i działa przez swoje organy (najczęściej zarząd oraz zgromadzenie wspólników).

Główną zaletą prowadzenia działalności w formie sp. z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, oraz możliwość uchylenia się od długów spółki przez zarząd (które zgodnie z art. 299 KSH może nastąpić m.in. poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie), pod określonymi warunkami. Szerzej o odpowiedzialności za zobowiązania spółki piszę również w tekście: Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu w spółce z o.o.

Spółka komandytowa natomiast to spółka osobowa prawa handlowego. Charakterystyczna dla tego rodzaju spółek jest ich ścisła, osobista więź z wspólnikami, którzy zazwyczaj prowadzą jej sprawy. W spółce komandytowej następuje rozróżnienie wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy.

 • Komplementariusze to wspólnicy, którzy reprezentują spółkę „na zewnątrz”, podpisują w jej imieniu umowy, ale także ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym.
 • Komandytariusze natomiast to wspólnicy, którzy nie są uprawnieni do reprezentowania spółki, a ich odpowiedzialność majątkowa ograniczona jest do określonej w umowie spółki tzw. „sumy komandytowej”.

Spółka z o.o. sp.k. to konstrukcja prawna, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 104 § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”.

W tej formie prawnej osoby fizyczne będące rzeczywistymi beneficjentami biznesu mogą czuć się możliwie maksymalnie zabezpieczone, a ich odpowiedzialność jest znikoma. W pierwszej kolejności bowiem za zobowiązania będzie odpowiadała spółka komandytowa, następnie zaś wspólnicy, z którym komandytariusz odpowiada wyłącznie do umówionej wartości, a komplementariuszem będzie spółka z o.o., której odpowiedzialność jest także ograniczona. Dopiero w przypadku niewypłacalności spółki z o.o. majątek osób fizycznych może być zagrożony, jeżeli nie spełnią oni przesłanek z art. 299 KSH.

Spółka z o.o. sp.k. to konstrukcja prawna, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej formie prawnej osoby fizyczne będące rzeczywistymi beneficjentami biznesu mogą czuć się możliwie maksymalnie zabezpieczone, a ich odpowiedzialność jest znikoma.

Jak dokonać zmiany w spółce?

W zasadzie każda zmiana w każdej spółce wymaga przygotowania co najmniej kilku dokumentów. Są to przede wszystkim dokument będący podstawą zmiany (np. oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie czy umowa zbycia udziałów w spółce) oraz wniosek o wpis zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

W kontekście dokumentu będącego podstawą zmiany nie można zapominać o wymaganej formie. Przykładowo, w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. wymagana jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, natomiast w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej w przepisach nie ma przewidzianej formy. Jest to jednak doniosła czynność prawna, z tego względu moi klienci zdecydowali się zachować formę aktu notarialnego.

Od 1 lipca 2021 roku, zgłoszenie zmian w spółce z o.o. do KRS musi odbyć się elektronicznie. Zgodnie natomiast z art. 6944 kodeksu postępowania cywilnego, dokumenty stanowiące podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Tym samym, działając samodzielnie strona przy dołączaniu dokumenty obowiązana jest do doręczenia oryginałów (np. umów zbycia udziałów) do sądu pocztą tradycyjną w ciągu 3 dni od dnia złożenia pisma. Korzystając ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika strona może skorzystać z dodatkowego ułatwienia, bowiem opatrzenie skanów dokumentów podpisem umocowanego radcy prawnego czy adwokata jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentów za zgodność z oryginałem. W takim przypadku załączenie podpisanego przez radcę prawnego skanu jest wystarczające do dokonania wpisu.

Co prawda wpis w KRS w niektórych wypadkach ma jedynie charakter deklaratoryjny, czyli jest potwierdzeniem istniejącego już stanu prawnego (nie tworzy nowego stanu prawnego tak jak wpis konstytutywny), aczkolwiek przekroczenie przewidzianych w ustawie terminów może powodować wszczęcie postępowania przymuszającego i nałożenie grzywny na osoby fizyczne. Przykładem są chociażby grzywny za brak zgłoszenia zmian w terminie 7 dni, których łączna suma może wynieść nawet milion złotych.

Korzystając ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika strona może skorzystać z dodatkowego ułatwienia, bowiem opatrzenie skanów dokumentów podpisem umocowanego radcy prawnego czy adwokata jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentów za zgodność z oryginałem.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw spółkowych.

Jak pomogliśmy klientowi?

Wsparcie, którego udzieliliśmy Klientowi, miało kilka wymiarów.

Przede wszystkim nasza obecność była niezwykle istotna na etapie planowania transakcji, a także negocjowania umów. W całej operacji dwóch wspólników „wychodziło” ze spółek, w związku z czym musieli zbyć udziały, zrezygnować w funkcji w zarządzie, a także zbyć całość praw i obowiązków jako komandytariusze spółki komandytowej.

Warto uporządkować, że w naszej sprawie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z kilkoma zdarzeniami prawnymi, tj.:

 • zbyciem udziałów w spółce z o.o. przez dwóch wspólników na rzecz trzeciego,
 • rezygnacji w zarządzie spółki z o.o. przez osoby „odchodzące” ze spółki,
 • zmiany w strukturze wspólników spółki komandytowej, które wynikały ze zbycia całości praw i obowiązków (wykreślenie dwóch komandytariuszy),
 • zgłoszeniem ww. zdarzeń do sądu rejestrowego zarówno przez spółkę z o.o., jak i sp. z o.o. sp. k.

Każda z tych czynności wymagała profesjonalnej obsługi prawnej, czyli doradztwa prawnego, korporacyjnego a także przygotowania stosownych dokumentów, umów a także wniosków do KRS.

W związku z powyższym, zabezpieczyliśmy cały proces od strony formalno-prawnej, czyli przygotowaliśmy niezbędną dokumentację (na którą oprócz wniosku i umów składały się m.in. zgody na zbycie udziałów, czy stosowne protokoły zgromadzenia wspólników), która następnie została złożona do KRS, elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem.

Czy warto korzystać ze wsparcia pełnomocnika podczas zmian w spółce?

Prowadzenie działalności w formie spółek prawa handlowego jest zdecydowanie bardziej skomplikowane aniżeli w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotyczy to nie tylko np. aspektów księgowych (obowiązek prowadzenia pełnej księgowości we wszystkich spółkach kapitałowych), podatkowych (podatek CIT niektórych spółek), ale także i kwestii prawnych.

Przedsiębiorca, aby samodzielnie i sprawnie przeprowadzić omawianą operację musiałby znać co najmniej kilka kluczowych ustaw – przede wszystkim Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych czy ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Tylko te ustawy mają łącznie parę tysięcy przepisów.

Moja praktyka pokazuje, że w takich sprawach bardzo łatwo popełnić błąd, zwłaszcza dla osoby niezajmującej się prawem na co dzień. Nawet proste uchybienie czy pomyłka może powodować wiele komplikacji, które rozciągną cały proces w czasie.

Z mojego doświadczenia (które potwierdziło się w omawianej sprawie), w interesie wszystkich stron jest jak najszybsze zakończenie całego procesu. Obecność i wsparcie kancelarii wyspecjalizowanej w zakresie prawa spółek może pomóc zarówno osobom „wychodzącym” ze spółki, jak i pozostającym w niej wspólnikom.

Skontaktuj się ze mną, jeżeli masz podobny problem, w którym potrzebujesz wsparcia prawnego. Jeżeli natomiast chcesz zobaczyć efekty pracy zespołu kancelarii, zachęcam Cię do zapoznania się z orzeczeniami, które załączam poniżej.

Sprawa zakończona.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w odrolnieniu działki miejskiej i w sprawie prowadzenia handlu w mieście, a także postawienia na działce tymczasowych…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ustawy „kominowej”

W ramach pracy w zespole radców prawnych przygotowałem opinię prawną na zlecenie organu kontroli gminy w zakresie zasad wynagradzania dyrektora gminnej…

Czytaj więcej
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu