Niesolidny konserwator z karą upomnienia

Reprezentowałem szkołę w sprawie o uchylenie kary porządkowej upomnienia wytoczonej przez pracownika – konserwatora. W związku z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, na powoda nałożono dwie kary upomnienia. Przewinienia powoda polegały na braku potwierdzenia przybycia i wyjścia z pracy, uporczywym braku informacji w zakresie usuwania awarii i usterek oraz braku efektów pracy.

Sprzeciw od ukarania karą porządkową

Kary upomnienia zastosowano po uprzednim wysłuchaniu powoda przez pracodawcę zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu pracy. Powód złożył sprzeciw od ukarania karą porządkową. Jako że powód był także członkiem związku zawodowego, mój klient zawiadomił zakładową organizację związkową o nałożeniu kary porządkowej na powoda. Związek zawodowy poparł wniosek powoda o uchylenie kar upomnień.

Art. 108 Kodeksu pracy

§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.

Pozwany pracodawca sprzeciw konserwatora odrzucił. Na skutek odwołania sprawa trafiła przed sąd pracy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, m. in. przesłuchaniu świadków, sąd utrzymał w mocy kary upomnienia i oddalił pozew o uchylenie kar upomnienia.

Wyrok jest prawomocny.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw pracowniczych.

Podobne sprawy

Kolejne umowy terminowe nauczyciela

W sprawie z powództwa powoda (nauczyciela) o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę…

Czytaj więcej

Skuteczna mediacja pracownicza w przegranej sprawie

W sprawie z powództwa o odszkodowanie i ekwiwalent za urlop pracownika reprezentowany przez mnie pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem za wypowiedzeniem. Argumentacja…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu