Regulamin

Regulamin sklepu PO_RADCA
w aktualnej wersji obowiązującej od dnia 1 października 2023 roku

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – radca prawny Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski, ul. Zakopiańska 162, 60-467 Poznań, wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr NIP: 7831654245, REGON 630301774, nr tel. +48 782500607, adres e-mail: kancelaria@poradca.pl, zwany także w ramach świadczenia usług Usługodawcą.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną poradca.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego Sprzedawcy
 4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie na Produkt lub Usługę (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 5. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego Kupujący będący osobą fizyczną, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Treści lub Usług cyfrowych ze Sprzedawcą, lub zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Treści lub Usług cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Usługa elektroniczna – świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 8. Konto użytkownika – indywidualny dostęp Użytkownika w Sklepie określany nazwą użytkownika oraz hasłem zabezpieczającym dostęp do konta.
 9. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 10. Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
 11. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy,
 12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Treściami cyfrowymi oferowanymi w Sklepie są m. in. wzory dokumentów prawnych, które udostępniane są w ramach Umowy do samodzielnego użytku Kupującego.
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługę cyfrową stanowi m. in. indywidualne konsultacje prawne online  przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (np. e-mail, wideo, telefon).
 14. Produkt – dostępna w Sklepie Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą;
 15. Umowa – zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Kupującego, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Produktu, a Kupujący do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego związane z korzystaniem ze Sklepu dostępnego pod domeną poradca.pl, w tym zasady i tryb zawierania Umów za jego pośrednictwem, wykonywania przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy, wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu Produktów prezentowanych w Sklepie, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 5. Miejsce wydania Produktów musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Ceny uwidocznione obok Produktów podawane są w polskich złotych i w wartościach brutto (zawierają wliczony podatek VAT). 
 7. Informacje dotyczące poszczególnych Produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 9. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 10. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Produktach).

§ 3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia. 
 2. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (Zamówienie bez rejestracji).
 3. Wyrażone przez Sprzedawcę zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. rodzaj Produktu, 
  2. krótki opis Produktu,
  3. cenę Produktu,
 4. Kupujący może złożyć Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez wykonanie co najmniej następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  2. wybór sposobu płatności;
  3. złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania Zamówienia, w szczególności:
  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. adres poczty elektronicznej
  4. adres dostawy
  5. numer telefoniczny
 6. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktu, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.
 7. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego. Sprzedawca może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
 9. Sprzedawca realizuje Zamówienie w terminie określonym na karcie produktu dla każdego z Produktów. 
 10. Jeśli realizacja Zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
  1. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia w całości;
  2. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedawca realizuje zamówienie w pozostałej części.
 11. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy dostarczenie Treści cyfrowej lub wykonanie Usługi cyfrowej nie doszło jeszcze do skutku. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 12. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji:
  1. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy wskazanym przy zamówieniu;
  2. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line – po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 13. W związku z faktem, że podczas realizacji Zamówienia wszelkie dokumenty i Treści cyfrowe udostępniane są Kupującemu w formie elektronicznej oraz w formacie .doc lub .pdf, Kupujący w celu dokonania zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie .doc lub .pdf.
 14. Kupujący wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia, linków (hiperłączy) do niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

§ 4. USŁUGI CYFROWE

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi cyfrowej należy wykonać co najmniej następujących czynności:
 2. wybór jednej z dostępnych opcji Usługi cyfrowej,
 3. wybór odpowiedniego terminu świadczenia Usługi cyfrowej,
 4. dodanie wybranego Produktu do koszyka,
 5. wybór sposobu płatności,
 6. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Umowa o świadczenie Usługi cyfrowej między Kupującym a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu Usługi cyfrowej i zapłaty ceny.
 8. W przypadku rezerwacji terminu Usługi cyfrowej bez uiszczenia opłaty przez Kupującego Usługodawca prześle Kupującemu numer rachunku bankowego do uiszczenia opłaty za Usługi cyfrowej na adres e-mail wskazany podczas rezerwacji terminu Usługi cyfrowej.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia Usługi cyfrowej, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie Usługi cyfrowej podmiotom trzecim.
 10. Umowa o świadczenie Usługi cyfrowej ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi. 
 11. Usługi cyfrowe odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Kupującego i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi cyfrowej będzie porozumiewał się z Kupującym m. in. drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Kupującego przy dokonywaniu rezerwacji usługi.
 12. Kupujący w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, które uniemożliwiają mu skorzystanie z Usługi cyfrowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę minimum 24 godziny przed terminem usługi. Wówczas Strony wspólnie ustalą nowy termin świadczenia usługi.
 13. Usługi cyfrowe prowadzone są w sposób wybrany przez Kupującego:
  1. Spotkanie online – za pośrednictwem aplikacji Zoom, Google Meets lub innej aplikacji oferującej spotkania online. Usługodawca przesyła Kupującemu wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas Usługi cyfrowej, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Kupującego,
  2. E-mail – Usługodawca realizuje usługę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. Telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Kupującego na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski.
 14. Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi cyfrowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą spotkania online aplikacji Zoom, Google Meets lub tym podobnym. W przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji Umowy wymaga się zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. kartą płatniczą;
  2. przelewem zwykłym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   Santander Bank Polska S.A. 15 1090 1359 0000 0001 5425 9004
  3. szybką płatność elektroniczną – za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24, tj. PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;
  4. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem zwykłym, szybką płatnością elektroniczną Przelewy24 bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie., 
 2. Jeśli po dokonaniu Zamówienia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i udostępnienie mu Treści cyfrowej lub wykonanie Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstępuje od zawartej Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną (e-mail), przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego Konsumentowi wraz z Produktem lub przesyłanego Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz dostępnego pod adresem www.poradca.pl/regulamin.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta pocztą e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 7. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
 2. Odpowiedzialność względem Kupującego niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą:
 4. telefonicznie pod numerem: +48 782 500 607
 5. e-mailem na adres: kancelaria@poradca.pl
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi zgłoszonej przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy umów, w których Kupujący nie posiada statusu Konsumenta (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

Platforma ODR – Będąc Konsumentem możesz skorzystać z platformy ODR jako jednego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Europejska platforma ODR jest stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie przez niezależny organ (np. arbitra, mediatora) sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet między Konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
  1. umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
  2. umożliwienie Użytkownikowi przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
  3. umożliwienie Użytkownikowi subskrypcji Newsletter.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych:
  1. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Użytkownik korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Użytkownika a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Użytkownika.
  2. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Użytkownik może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Użytkownika ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
  3. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Subskrybuj” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§ 9. SYSTEM OCEN

 1. Po zrealizowaniu Zamówienia Produktu lub Usługi, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 2. Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający produkt. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 jakość produktu. Oceny prezentowane są w karcie produktu, w zakładce „Opinie”
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach.
 4. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 5. Oceny powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
  2. danych kontaktowych,
  3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
 6. Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć ocenę produktu).
 7. Sprzedający nie ingeruje w treści ocen, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu,
  2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu produktowi, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,
  4. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
 8. Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Sprzedającego lub inne podmioty współpracujące ze Sprzedającym na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  4. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  5. w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
  6. w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Madens.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych
   w ofercie towarów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
  8. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związkuz przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu, która stanowi część Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
  3. Ogólne Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
 4. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  3. przeciwdziałanie nadużyciom,
 5. O zmianie regulaminu Sprzedawca informuje Użytkowników poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.
 6. Aktualny Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej dla wszystkich Kupujących na stronie Sklepu w zakładce Regulamin (https://poradca.pl/regulamin)

Załącznik nr 1 do Regulaminu –
Wzór formularza odstąpienia od umowy

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu