Sprawy administracyjne Poznań

Twój prawnik od spraw administracyjnych

Masz sprawę z organem administracji publicznej w Poznaniu i potrzebujesz wsparcia? Otrzymałeś niekorzystną decyzję i chcesz wnieść odwołanie lub skargę administracyjną do sądu? Profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę administracyjną i zadbam o Twój interes.

Więcej

W mojej praktyce prawniczej w Poznaniu specjalizuję się w obszarze prawa administracyjnego, wspierając zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorców, jak i organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Korzystając z doświadczenia zdobytego w wydziale prawnym urzędu, znam ich specyfikę od wewnątrz i jestem przygotowany na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami administracyjnymi. Moja praktyka obejmuje odwołania od decyzji administracyjnych, wznowienia postępowań, stwierdzanie nieważności decyzji, a także reprezentację przed organami administracji.

Ponadto świadczę usługi związane ze skargami administracyjnymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i skargami kasacyjnymi do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Udzielam również porad prawnych, które pomagają w zrozumieniu skomplikowanych procedur administracyjnych. Moje podejście do każdej sprawy opiera się na zaangażowaniu i profesjonalizmie, co przekłada się

Wybrane usługi:

Reprezentacja przed organem administracji

Profesjonalna pomoc prawna na etapie przed wszczęciem postępowania administracyjnego pozwala zaoszczędzić Twój czas i finanse. Przygotowanie do postępowania administracyjnego jest niezbędne, jeśli zależy Tobie na sprawnym załatwieniu sprawy. Pozwala także uniknąć długiej ścieżki odwoławczej.

Więcej

Pomogę Tobie przygotować profesjonalny plan działania i prawną mapę drogową w celu uzyskania wybranego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, zgód i koncesji wymaganych przepisami prawa.


Przykładowe usługi: Postępowanie o udzielenie pozwoleń, koncesji, zgody od organu administracji, przygotowanie dokumentacji, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Spory administracyjne, mediacje i negocjacje

Wspieram klientów w rozwiązywaniu konfliktów z organami administracji publicznej, dążąc do jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć sprawy. Stawiam na konstruktywne rozwiązywanie problemów także przez mediacje i negocjacje, które są alternatywnymi sposobami załatwienia sprawy w stosunku do sformalizowanego postępowania administracyjnego.

Więcej

Mediacja administracyjna pozwala na wspólne wypracowanie rozwiązania w ramach prawa, a tym samym na szybsze, tańsze oraz skuteczniejsze rozwiązanie Twojej sprawy administracyjnej, za pośrednictwem mediatora. Kiedy jednak nie jest to możliwe, wówczas pozostaje postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Moja pomoc prawna w sporze administracyjnym z organem pozwoli Tobie uzyskać optymalne rozwiązanie sprawy zgodne z prawem i Twoim interesem.


Przykładowe usługi: spór z organem, mediacja administracyjna, negocjacje w administracji, ugoda administracyjna, reprezentacja w postępowaniu przed mediatorem.

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Na decyzję organu I instancji przysługuje Tobie odwołanie. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji, to powinieneś wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, najczęściej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej

Profesjonalne doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym zwiększa Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej. Pomogę Tobie zwłaszcza złożyć odwołanie w sprawie:

 • decyzji podatkowej naczelnika urzędu skarbowego,
 • decyzji gminnej inspekcji nadzoru budowlanego (GINB), państwowej inspekcji nadzoru budowlanego (PINB) dotyczącej pozwolenia na budowę, rozbiórki;
 • decyzji rozgraniczeniowej i scaleniowej nieruchomości;
 • decyzji o dostępie do informacji publicznej;
 • decyzji wywłaszczeniowej;
 • innych decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody i innych organów administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe usługi: Odwołanie (zaskarżenie) od decyzji w postępowaniu administracyjnym (KPA), wójta, burmistrza, prezydenta gminy, starosty, wojewody, ministra, SKO; odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), odwołanie od decyzji podatkowej, organu nadzoru budowlanego, negocjacje.

Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania są nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia decyzji administracyjnej. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji administracyjnych dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, dotyczącymi zarówno samej decyzji administracyjnej, jak i sposobu prowadzenia tej sprawy.

Więcej

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala z kolei na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie Twojej sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, od której odwołanie w zwykłym trybie już nie przysługuje. Podstawy do wznowienia dotyczą m. in. naruszenia praw strony w postępowania i nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez organ.

Nadzwyczajne tryby zaskarżenia dają Tobie możliwość stwierdzenia nieważności, uchylenia decyzji administracyjnej bądź zmiany decyzji nawet w sytuacji, gdy brak jest już takiej możliwości w zwykłym trybie.


Przykładowe usługi: wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności (unieważnienie) decyzji, zmiana decyzji, uchylenie decyzji administracyjnej.

Skarga administracyjna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Skarga administracyjna do WSA przysługuje w przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, tzn. wydania decyzji ostatecznej przez organ. Wniesienie skargi na decyzje organu powoduje przekazanie i rozpatrzenie sprawy przez sąd administracyjny w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Więcej

Kwestionować skargą możesz nie tylko indywidualne decyzje administracyjne, ale także akty prawa powszechnie obowiązującego, m. in. uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy, rady miasta).

Skuteczna skarga administracyjna musi spełniać wymogi formalne skargi i zawierać trafne zarzuty. Skarga do WSA daje Tobie także możliwość wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.


Przykłady usług: Skarga na decyzję administracyjną do WSA, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, skarga na bezczynność organu, skarga na uchwałę rady gminy, miasta, powiatu, sejmiku województwa, skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, odpowiedź na skargę administracyjną, wstrzymanie wykonalności decyzji, reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnymi.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Skarga kasacyjna poddaje Twoją sprawę rozpoznaniu przez skład sędziowski Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie NSA jest ostateczne i nie przysługuje od niego już żaden środek odwoławczy.

Więcej

Postępowanie przed NSA jest wysoko sformalizowane i wymaga wniesienia skargi przez profesjonalistę, np. radcę prawnego (przymus adwokacko-radcowski). Skarga kasacyjna do NSA umożliwia wstrzymanie wykonalności wyroku WSA do czasu rozpoznania sprawy przez sąd kasacyjny.


Przykładowe usługi: Skarga kasacyjna od wyroku WSA, odpowiedź na skargę kasacyjną, wstrzymanie wykonalności wyroku WSA, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

Porady i opinie prawne

W przypadku skomplikowanych problemów prawnych sporządzenie opinii prawnej pozwala na rzetelną analizę stanu prawnego, w tym możliwych ryzyk i rozwiązań prawnych.

Więcej

Zlecenie opinii prawnej pozwala Tobie na podjęcie działań w oparciu o zidentyfikowane ryzyka i problemy prawne, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań Twojej sprawy i aktualnego stanu prawnego.

Niejednokrotnie analiza problemu w formie opinii prawnej pomoże Tobie uniknąć chybionych i kosztowych działań na rzecz skutecznego rozwiązania sprawy.


Przykładowe usługi: Opinia prawna z zakresu administracji, analiza ryzyk i rozwiązań prawnych, porady prawne ustne i pisemne.

Usługi prawne

Usługi prawne

Obsługa prawna firm, spółek Poznań


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań


Spory korporacyjne Poznań


Umowy handlowe i gospodarcze Poznań


Sprawy transgraniczne


Sprawy pracownicze i mobility Poznań


Sprawy administracyjne Poznań


Sprawy o zapłatę Poznań


Sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przez lata opiekowali klienci się bliskim, a kiedy już nie mieli ku temu warunków i możliwości, wystąpili o przyjęcie go do DPS. Organ w decyzji wprawdzie orzekł o przyjęcie bliskiego do DPS, ale jednocześnie ustalił…


Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w odrolnieniu działki miejskiej i w sprawie prowadzenia handlu w mieście, a także postawienia na działce tymczasowych obiektów budowlanych.


Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na niekorzyść klienta, który różni się od poprzedniego wyroku w analogicznym przypadku. Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując interpretację przepisów dotyczących definicji…


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w prawie administracyjnym. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Dostępność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne

  Skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii lub wybierz wygodę pomocy prawnej online. Profesjonalna konsultacja w sprawie administracyjnej zapewni Ci przejrzyste rozwiązania i oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce – podstawowe informacje

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wymaga spełnienia szeregu formalności, w tym uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Proces ten obejmuje różne typy zezwoleń, zależnie od rodzaju pracy i statusu cudzoziemca. Kluczowym elementem jest opinia starosty, znana jako test rynku pracy, która potwierdza brak dostępnych polskich kandydatów. W artykule omówimy rodzaje zezwoleń, procedury ich uzyskiwania oraz wymagane dokumenty.…


  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla cudzoziemca w Polsce

  Polska, będąca jednym z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie Środkowej, przyciąga coraz więcej przedsiębiorców z zagranicy. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oferuje nie tylko dostęp do dużego rynku wewnętrznego, ale również sprzyjające warunki do inwestycji i innowacji. Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Proces…


  Odrolnienie działki, czyli zmiana przeznaczenia i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej krok po kroku.

  Jak przeprowadzić odrolnienie działki i zmienić przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze? Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej? Jakie są koszty odrolnienia? Tego dowiesz się w tym artykule.


  Skarga na czynności w egzekucji administracyjnej, podatkowej.

  Egzekucja w administracji niewątpliwie cechuje się szybkością przy podejmowaniu pierwszych czynności. M.in. z tego względu dochodzi do błędów i niesłusznych czynności. Dłużnik może się jednak ochronić, a jednym z instrumentów prawnych może być skarga na egzekucję administracyjną


  Sprawy administracyjne

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy administracyjnej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

  Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest co do zasady organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że takiego organu brak lub obowiązują w tym zakresie przepisy szczególne.

  Prawo stanowi, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W praktyce jednak uzasadnienie i zarzuty do decyzji administracyjnej są konieczne, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Jeśli masz uwagi do treści wydanej decyzji i przebiegu postępowania administracyjnego, musisz koniecznie zwrócić na nie uwagę organowi odwoławczemu w formie zarzutów względem procedury lub stosowania prawa.

  Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się na piśmie. Odwołanie powinno spełniać wymogi każdego innego pisma składanego w postępowaniu administracyjnym (art. 63 § 1 KPA).

  W jakim terminie wnosi się odwołanie od decyzji administracyjnej? Termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja była ogłoszona ustnie, to termin biegnie od dnia ogłoszenia (art. 129 § 2 KPA).

  Jeśli zależy Tobie na wstrzymaniu decyzji administracyjnej, odwołanie powinieneś wnieść już z samego względu na to, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 KPA). Ponadto przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Oczywiście wniesienie odwołania musi być skuteczne, aby wywołać skutek wstrzymania wykonalności decyzji.

  Odwołanie od decyzji nie zawsze wstrzymuje wykonanie decyzji, a ma to miejsce w dwóch przypadkach:

  • gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA);
  • gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

  Samo wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje wykonania aktu administracyjnego lub czynności (art. 61 § 1 PPSA). Jest jednak możliwe wstrzymanie wykonania aktu lub czynności zarówno przez organ administracji, jak i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  Jako, że skargę administracyjną składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, organ może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego lub czynności w ramach autokontroli, jeszcze przed przekazaniem akt sprawy do WSA. Co do zasady wstrzymanie wykonania aktu lub czynności następuje na wniosek skarżącego lub z urzędu. Jest to zagadnienie złożone, szczegółowo opisane w art. 61 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Zatem w pierwszej kolejności wstrzymać wykonalność decyzji może sam organ. Natomiast odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu.

  Po przekazaniu sądowi skargi administracyjnej sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo:

  • wyrządzenia znacznej szkody lub
  • spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

  Pamiętaj, że musisz uzasadnić i wykazać istnienie powodu, dla którego żądasz wstrzymania aktu lub czynności organu administracji. Możliwość wstrzymania wykonalności aktu na wniosek nie dotyczy przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

  Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA samo z siebie nie wstrzymuje wykonania wyroku WSA, chyba że skarżący o to zawnioskuje. Analogicznie jak w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonalności aktu lub czynności organu administracji przez WSA, również w postępowaniu kasacyjnym przed NSA możesz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku WSA oddalającego skargę administracyjną.

  Zatem sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

  Co do zasady skargę administracyjna do WSA wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu.

  Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

  Sprawność rozpatrywania spraw administracyjnych, szczególnie przez sądy I instancji (Wojewódzkie Sądy Administracyjne), jest znacznie wyższa niż sądy powszechne.

  Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw o przeciętnym stopniu skomplikowania rozstrzyganych jest przez WSA w ciągu 6 miesięcy. Niejednokrotnie rozstrzygnięcie spraw nieskomplikowanych następuje w 3-4 miesiące.

  Problem pojawia się na etapie postępowania kasacyjnego przed NSA, gdzie na rozstrzygniecie należy czekać w granicach 12 miesięcy, a czasem nawet do 24 miesięcy. Wiele zależy od tego, czy wnosimy o rozpoznanie sprawy na rozprawie, co znacznie wydłuża postępowanie. Większość spraw jednak tego nie wymaga, a rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym znacznie skraca czas postępowania kasacyjnego przed NSA.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

  Punktem wyjścia w sprawach administracyjnych jest cennik usług prawnych Kancelarii. Reprezentacja w sądzie rozliczana jest wg stawki godzinowej.

  W przypadku spraw administracyjnych przed WSA I NSA istnieje możliwość stosowania wynagrodzenia za sukces, tzw. success fee. Polega ono na zapłacie części honorarium pełnomocnika tytułem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a dodatkowo premii za wynik. Taki model rozliczenia możliwy jest szczególnie w przypadku, gdy przedmiotem sprawy jest określona kwota pieniężna.

  „Success fee” najczęściej jest określone w formie procentowej, jednak można je ująć także kwotowo.

  Zaletą success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągniecia pozytywnego wyniku, od którego zależy jego honorarium. Warto podkreślić, że success fee nie może być wyłącznym składnikiem wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawa – sprawa administracyjna może dotyczyć wyłącznie stosowania prawa publicznoprawnego (administracyjnego), ale także zawierać wątki gospodarcze, cywilne czy też innych ustaw szczególnych;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie skargi, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Sporządzenie skargi kasacyjnej do NSA wymaga zachowania wysokiego formalizmu wymaganego przepisami prawa, w szczególności sformułowania skutecznych i uzasadnionych zarzutów względem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z prawem, sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej można powierzyć wyłącznie profesjonalnemu pełnomocnikowi, takiemu jak radca prawny czy adwokat.

  Wycena skargi kasacyjnej wymaga uprzedniej analizy akt sprawy i jest możliwa w oparciu o indywidualne uwarunkowania Twojej sprawy. W pozostałym zakresie możesz posiłkować się uwagami dotyczącymi wyceny skargi administracyjnej do WSA.

  W postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem administracyjnym występuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że strona nie może działać sama, ale skarga powinna być sporządzona przez radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego (przez doradcę lub rzecznika tylko wtedy, gdy skargi są związane z ich obowiązkami i działalnością). Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym skarżący nie może występować samodzielnie, a również przez profesjonalnego pełnomocnika.

  Przymus adwokacko-radcowski podyktowany jest wysokim stopniem skomplikowania postępowania kasacyjnego, a także potrzebą rozstrzygania spraw prawnych z udziałem czynnika profesjonalnego, którym jest pełnomocnik profesjonalny.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy administracyjne Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – sprawy administracyjne powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu