Sprawy administracyjne Poznań

_Twój prawnik od spraw administracyjnych

Masz sprawę z organem administracji publicznej w Poznaniu i potrzebujesz wsparcia? Otrzymałeś niekorzystną decyzję i chcesz wnieść odwołanie lub skargę administracyjną do sądu? Profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę administracyjną i zadbam o Twój interes.

W mojej praktyce prawniczej w Poznaniu specjalizuję się w obszarze prawa administracyjnego, wspierając zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorców, jak i organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Korzystając z doświadczenia zdobytego w wydziale prawnym urzędu, znam ich specyfikę od wewnątrz i jestem przygotowany na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami administracyjnymi. Moja praktyka obejmuje odwołania od decyzji administracyjnych, wznowienia postępowań, stwierdzanie nieważności decyzji, a także reprezentację przed organami administracji.

Ponadto świadczę usługi związane ze skargami administracyjnymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i skargami kasacyjnymi do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Udzielam również porad prawnych, które pomagają w zrozumieniu skomplikowanych procedur administracyjnych. Moje podejście do każdej sprawy opiera się na zaangażowaniu i profesjonalizmie, co przekłada się na efektywność i skuteczność podejmowanych działań na rzecz klientów w Poznaniu.

Jakie sprawy prowadzi Kancelaria?

Sprawy administracyjne – usługi prawne Poznań

Jak mogę pomóc?

W ramach spraw administracyjnych pomagam osobom indywidualnym, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom czy jednostkom samorządu terytorialnego. Mogę pomóc także Tobie.

Odwołanie od decyzji administracyjnej


Odwołanie (zaskarżenie) od decyzji w postępowaniu administracyjnym (KPA), wójta, burmistrza, prezydenta gminy, starosty, wojewody, ministra, SKO; odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), odwołanie od decyzji podatkowej, organu nadzoru budowlanego, negocjacje.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Na decyzję organu I instancji przysługuje Tobie odwołanie. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji, to powinieneś wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, najczęściej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej

Profesjonalne doradztwo prawne w postępowaniu administracyjnym zwiększa Twoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej. Pomogę Tobie zwłaszcza złożyć odwołanie w sprawie:

 • decyzji podatkowej naczelnika urzędu skarbowego,
 • decyzji gminnej inspekcji nadzoru budowlanego (GINB), państwowej inspekcji nadzoru budowlanego (PINB) dotyczącej pozwolenia na budowę, rozbiórki;
 • decyzji rozgraniczeniowej i scaleniowej nieruchomości;
 • decyzji o dostępie do informacji publicznej;
 • decyzji wywłaszczeniowej;
 • innych decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody i innych organów administracji publicznej i samorządowej.

Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji


Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności (unieważnienie) decyzji, zmiana decyzji, uchylenie decyzji administracyjnej.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania są nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia decyzji administracyjnej. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji administracyjnych dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, dotyczącymi zarówno samej decyzji administracyjnej, jak i sposobu prowadzenia tej sprawy.

Więcej

Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala z kolei na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie Twojej sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, od której odwołanie w zwykłym trybie już nie przysługuje. Podstawy do wznowienia dotyczą m. in. naruszenia praw strony w postępowania i nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez organ.

Nadzwyczajne tryby zaskarżenia dają Tobie możliwość stwierdzenia nieważności, uchylenia decyzji administracyjnej bądź zmiany decyzji nawet w sytuacji, gdy brak jest już takiej możliwości w zwykłym trybie.

Skarga administracyjna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)


Skarga na decyzję administracyjną do WSA, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, skarga na bezczynność organu, skarga na uchwałę rady gminy, miasta, powiatu, sejmiku województwa, skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, odpowiedź na skargę administracyjną, wstrzymanie wykonalności decyzji, reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnymi.

Skarga administracyjna do WSA przysługuje w przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, tzn. wydania decyzji ostatecznej przez organ. Wniesienie skargi na decyzje organu powoduje przekazanie i rozpatrzenie sprawy przez sąd administracyjny w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Więcej

Kwestionować skargą możesz nie tylko indywidualne decyzje administracyjne, ale także akty prawa powszechnie obowiązującego, m. in. uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy, rady miasta).

Skuteczna skarga administracyjna musi spełniać wymogi formalne skargi i zawierać trafne zarzuty. Skarga do WSA daje Tobie także możliwość wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnej do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)


Skarga kasacyjna od wyroku WSA, odpowiedź na skargę kasacyjną, wstrzymanie wykonalności wyroku WSA, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

Skarga kasacyjna poddaje Twoją sprawę rozpoznaniu przez skład sędziowski Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie NSA jest ostateczne i nie przysługuje od niego już żaden środek odwoławczy.

Więcej

Postępowanie przed NSA jest wysoko sformalizowane i wymaga wniesienia skargi przez profesjonalistę, np. radcę prawnego (przymus adwokacko-radcowski). Skarga kasacyjna do NSA umożliwia wstrzymanie wykonalności wyroku WSA do czasu rozpoznania sprawy przez sąd kasacyjny.

Reprezentacja przed organem administracji


Postępowanie o udzielenie pozwoleń, koncesji, zgody od organu administracji, przygotowanie dokumentacji, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Profesjonalna pomoc prawna na etapie przed wszczęciem postępowania administracyjnego pozwala zaoszczędzić Twój czas i finanse. Przygotowanie do postępowania administracyjnego jest niezbędne, jeśli zależy Tobie na sprawnym załatwieniu sprawy. Pozwala także uniknąć długiej ścieżki odwoławczej.

Więcej

Pomogę Tobie przygotować profesjonalny plan działania i prawną mapę drogową w celu uzyskania wybranego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, zgód i koncesji wymaganych przepisami prawa.

Porady i opinie prawne


Opinia prawna z zakresu administracji, analiza ryzyk i rozwiązań prawnych, porady prawne ustne i pisemne.

W przypadku skomplikowanych problemów prawnych sporządzenie opinii prawnej pozwala na rzetelną analizę stanu prawnego, w tym możliwych ryzyk i rozwiązań prawnych.

Więcej

Zlecenie opinii prawnej pozwala Tobie na podjęcie działań w oparciu o zidentyfikowane ryzyka i problemy prawne, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań Twojej sprawy i aktualnego stanu prawnego.

Niejednokrotnie analiza problemu w formie opinii prawnej pomoże Tobie uniknąć chybionych i kosztowych działań na rzecz skutecznego rozwiązania sprawy.

Mediacja administracyjna i negocjacje


Mediacja administracyjna, negocjacje w administracji, ugoda administracyjna, reprezentacja w postępowaniu przed mediatorem.

Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem załatwienia sprawy w stosunku do sformalizowanego postępowania administracyjnego, w którym wyjaśnia się i bada wszelkie okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Więcej

Mediacja administracyjna pozwala na wspólne wypracowanie rozwiązania w ramach prawa, a tym samym na szybsze, tańsze oraz skuteczniejsze rozwiązanie Twojej sprawy administracyjnej, za pośrednictwem mediatora.

Moja pomoc prawna w mediacji i negocjacjach z organem pozwoli Tobie uzyskać optymalne rozwiązanie sprawy zgodne z prawem i Twoim interesem.

Model współpracy.

Pomoc w sprawie administracyjnej – jak przebiega?

W celu udzielenia pomocy prawnej w sprawie administracyjnej muszę najpierw poznać Twoją sytuację i oczekiwania. W trakcie rozmowy słucham i zadaję pytania, które pomogą mi zrozumieć, jakiej pomocy prawnej potrzebujesz. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowuję ofertę świadczenia pomocy prawnej. Po uzgodnieniu warunków współpracy przystępujemy do zawarcia umowy, która wyznacza ramy naszej współpracy w zakresie pomocy prawnej.

Rozmowa i oferta

01

W celu udzielenia pomocy prawnej w sprawie administracyjnej muszę najpierw poznać Twoją sytuację i oczekiwania. W trakcie rozmowy słucham i zadaję pytania, które pomogą mi zrozumieć, jakiej pomocy prawnej potrzebujesz. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowuję ofertę świadczenia pomocy prawnej. Po uzgodnieniu warunków współpracy przystępujemy do zawarcia umowy, która wyznacza ramy naszej współpracy w zakresie pomocy prawnej.

Wstępna analiza prawna Twojej sprawy administracyjnej jest dokonywana jeszcze na etapie zapytania, ale tutaj zyskuje pełne kolory. Badanie Twojej sprawy obejmuje zidentyfikowanie właściwych przepisów prawa i dokonanie przeglądu orzecznictwa i literatury. Ostatecznie wynikiem analizy prawnej jest rekomendacja rozwiązań (niekiedy w formie opinii prawnej), które wdrażamy w życie podczas prowadzenia sprawy administracyjnej.

Rekomendacje prawne

02

Wstępna analiza prawna Twojej sprawy administracyjnej jest dokonywana jeszcze na etapie zapytania, ale tutaj zyskuje pełne kolory. Badanie Twojej sprawy obejmuje zidentyfikowanie właściwych przepisów prawa i dokonanie przeglądu orzecznictwa i literatury. Ostatecznie wynikiem analizy prawnej jest rekomendacja rozwiązań (niekiedy w formie opinii prawnej), które wdrażamy w życie podczas prowadzenia sprawy administracyjnej.

Rzetelna analiza prawna jest podstawą do rozpoczęcia prowadzenia Twojej sprawie. W zależności od jej rodzaju, na tym etapie konieczne jest przesłanie dokumentów, udzielenie pełnomocnictwa. Na ten podstawie przygotowuję pisma, dokumenty, umowy i reprezentuję Ciebie przed sądami, organami administracji lub w negocjacjach.

Prowadzenie sprawy

03

Rzetelna analiza prawna jest podstawą do rozpoczęcia prowadzenia Twojej sprawie. W zależności od jej rodzaju, na tym etapie konieczne jest przesłanie dokumentów, udzielenie pełnomocnictwa. Na ten podstawie przygotowuję pisma, dokumenty, umowy i reprezentuję Ciebie przed sądami, organami administracji lub w negocjacjach.

Co wyróżnia Kancelarię Radcy Prawnego?

Specjalista prawa administracyjnego w Poznaniu

Mam doświadczenie w sprawach administracyjnych. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

Michał Marcinkowski
radca prawny

Profesjonalizm

Zapewniam skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w prawie administracyjnym. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

Zaufanie

Moim celem w pomocy prawnej jest tworzenie długoterminowych relacji z klientami, opartych się na wzajemnym zaufaniu i profesjonalnym podejściu do prowadzenia spraw prawnych.

Dyskrecja i etyka

Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

Bieżący kontakt

Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

Porada prawna przez telefon radca prawny

Porada prawna w sprawie administracyjnej – Poznań

Skorzystaj z wygody i efektywności porad prawnych online. Zapewniam profesjonalne doradztwo prawne dla przedsiębiorców, które oferuje klarowne rozwiązania i oszczędność czasu. Dla bardziej złożonych spraw zapraszam na spotkania osobiste we Wrocławiu, by dokładniej omówić Twoje potrzeby.

Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

 • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
 • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
 • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

Radca prawny od spraw administracyjnych – moje doświadczenie

Case study niektórych prowadzonych przez mnie spraw administracyjnych.

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.


Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przez lata opiekowali klienci się bliskim, a kiedy już nie mieli ku temu warunków i możliwości, wystąpili o przyjęcie go do DPS. Organ w decyzji wprawdzie orzekł o przyjęcie bliskiego do DPS, ale jednocześnie ustalił…

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście


Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym analiza MPZP oraz klasy gleby, co umożliwia poprawną ocenę możliwości zagospodarowania terenu.

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?


Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na niekorzyść klienta, który różni się od poprzedniego wyroku w analogicznym przypadku. Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując interpretację przepisów dotyczących definicji…

Przewlekłość postępowania o 500+


W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia odwołania przez byłą żonę mojego klienta od decyzji, w której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej MOPR) uchylił jej prawo do pobierania świadczenia wychowawczego. Pomimo licznych monitów mojego klienta, sprawa odwoławcza zawisła przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym (dalej…

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.


Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia kosztów utrzymania zabytku. Skarżący domagał się zwolnienia z obowiązku utrzymania zabytku, kwestionując w ogóle fakt, że torowisko kolei jest zabytkiem.

Sprawy administracyjne Poznań – cennik

Kancelaria zapewnia elastyczne formy wynagrodzenia za prowadzenie spraw administracyjnych, dostosowane do Twojej sprawy i budżetu. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalam indywidualnie z Tobą przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.

Success fee

Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

Kancelaria prawa administracyjnego Poznań – pytania i odpowiedzi

Masz pytania odnośnie sprawy administracyjnej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest co do zasady organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że takiego organu brak lub obowiązują w tym zakresie przepisy szczególne.

Prawo stanowi, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W praktyce jednak uzasadnienie i zarzuty do decyzji administracyjnej są konieczne, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Jeśli masz uwagi do treści wydanej decyzji i przebiegu postępowania administracyjnego, musisz koniecznie zwrócić na nie uwagę organowi odwoławczemu w formie zarzutów względem procedury lub stosowania prawa.

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się na piśmie. Odwołanie powinno spełniać wymogi każdego innego pisma składanego w postępowaniu administracyjnym (art. 63 § 1 KPA).

W jakim terminie wnosi się odwołanie od decyzji administracyjnej? Termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja była ogłoszona ustnie, to termin biegnie od dnia ogłoszenia (art. 129 § 2 KPA).

Jeśli zależy Tobie na wstrzymaniu decyzji administracyjnej, odwołanie powinieneś wnieść już z samego względu na to, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 KPA). Ponadto przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Oczywiście wniesienie odwołania musi być skuteczne, aby wywołać skutek wstrzymania wykonalności decyzji.

Odwołanie od decyzji nie zawsze wstrzymuje wykonanie decyzji, a ma to miejsce w dwóch przypadkach:

 • gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA);
 • gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Samo wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje wykonania aktu administracyjnego lub czynności (art. 61 § 1 PPSA). Jest jednak możliwe wstrzymanie wykonania aktu lub czynności zarówno przez organ administracji, jak i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Jako, że skargę administracyjną składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, organ może wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego lub czynności w ramach autokontroli, jeszcze przed przekazaniem akt sprawy do WSA. Co do zasady wstrzymanie wykonania aktu lub czynności następuje na wniosek skarżącego lub z urzędu. Jest to zagadnienie złożone, szczegółowo opisane w art. 61 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zatem w pierwszej kolejności wstrzymać wykonalność decyzji może sam organ. Natomiast odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu.

Po przekazaniu sądowi skargi administracyjnej sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo:

 • wyrządzenia znacznej szkody lub
 • spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Pamiętaj, że musisz uzasadnić i wykazać istnienie powodu, dla którego żądasz wstrzymania aktu lub czynności organu administracji. Możliwość wstrzymania wykonalności aktu na wniosek nie dotyczy przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA samo z siebie nie wstrzymuje wykonania wyroku WSA, chyba że skarżący o to zawnioskuje. Analogicznie jak w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonalności aktu lub czynności organu administracji przez WSA, również w postępowaniu kasacyjnym przed NSA możesz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku WSA oddalającego skargę administracyjną.

Zatem sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Co do zasady skargę administracyjna do WSA wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu.

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Sprawność rozpatrywania spraw administracyjnych, szczególnie przez sądy I instancji (Wojewódzkie Sądy Administracyjne), jest znacznie wyższa niż sądy powszechne.

Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw o przeciętnym stopniu skomplikowania rozstrzyganych jest przez WSA w ciągu 6 miesięcy. Niejednokrotnie rozstrzygnięcie spraw nieskomplikowanych następuje w 3-4 miesiące.

Problem pojawia się na etapie postępowania kasacyjnego przed NSA, gdzie na rozstrzygniecie należy czekać w granicach 12 miesięcy, a czasem nawet do 24 miesięcy. Wiele zależy od tego, czy wnosimy o rozpoznanie sprawy na rozprawie, co znacznie wydłuża postępowanie. Większość spraw jednak tego nie wymaga, a rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym znacznie skraca czas postępowania kasacyjnego przed NSA.

W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

Punktem wyjścia w sprawach administracyjnych jest cennik usług prawnych Kancelarii. Reprezentacja w sądzie rozliczana jest wg stawki godzinowej.

W przypadku spraw administracyjnych przed WSA I NSA istnieje możliwość stosowania wynagrodzenia za sukces, tzw. success fee. Polega ono na zapłacie części honorarium pełnomocnika tytułem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a dodatkowo premii za wynik. Taki model rozliczenia możliwy jest szczególnie w przypadku, gdy przedmiotem sprawy jest określona kwota pieniężna.

„Success fee” najczęściej jest określone w formie procentowej, jednak można je ująć także kwotowo.

Zaletą success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągniecia pozytywnego wyniku, od którego zależy jego honorarium. Warto podkreślić, że success fee nie może być wyłącznym składnikiem wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata.

Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

 • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
 • dziedzina prawa – sprawa administracyjna może dotyczyć wyłącznie stosowania prawa publicznoprawnego (administracyjnego), ale także zawierać wątki gospodarcze, cywilne czy też innych ustaw szczególnych;
 • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie skargi, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
 • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
 • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

Sporządzenie skargi kasacyjnej do NSA wymaga zachowania wysokiego formalizmu wymaganego przepisami prawa, w szczególności sformułowania skutecznych i uzasadnionych zarzutów względem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z prawem, sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej można powierzyć wyłącznie profesjonalnemu pełnomocnikowi, takiemu jak radca prawny czy adwokat.

Wycena skargi kasacyjnej wymaga uprzedniej analizy akt sprawy i jest możliwa w oparciu o indywidualne uwarunkowania Twojej sprawy. W pozostałym zakresie możesz posiłkować się uwagami dotyczącymi wyceny skargi administracyjnej do WSA.

W postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem administracyjnym występuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że strona nie może działać sama, ale skarga powinna być sporządzona przez radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego (przez doradcę lub rzecznika tylko wtedy, gdy skargi są związane z ich obowiązkami i działalnością). Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym skarżący nie może występować samodzielnie, a również przez profesjonalnego pełnomocnika.

Przymus adwokacko-radcowski podyktowany jest wysokim stopniem skomplikowania postępowania kasacyjnego, a także potrzebą rozstrzygania spraw prawnych z udziałem czynnika profesjonalnego, którym jest pełnomocnik profesjonalny.

Skontaktuj się.

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  lub zadzwoń 782 500 607

  Zasięg – sprawy administracyjne Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – sprawy administracyjne powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu