Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku – postępowanie, wzór wniosku i skutki prawne.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda proces spadkowy? W tym artykule, krok po kroku, przeprowadzam Cię przez kolejne etapy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Dowiesz się, jak poprawnie przygotować wniosek, jakie znaczenie ma zapewnienie spadkowe i jakie wyzwania mogą pojawić się podczas rozprawy sądowej czy wizyty u notariusza. Poznasz skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku i odkryjesz, jak te informacje mogą wpłynąć na Twoje decyzje. Zapraszamy do lektury, która w fachowy sposób wyjaśnia proces spadkowy.

Zrozumienie stwierdzenia nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku to prawomocne potwierdzenie, kto jest spadkobiercą po zmarłej osobie. Jak wynika z przepisów Kodeksu cywilnego (dalej KC), dziedziczenie następuje z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy (tzn. z chwilą otwarcia spadku – art. 924 i 925 KC), jednak stwierdzenie nabycia spadku stanowi formalne potwierdzenie tego faktu i jest konieczne w wielu praktycznych aspektach rozporządzania spadkiem.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się na dwa sposoby: w drodze postępowania sądowego lub poprzez notarialne poświadczenie dziedziczenia. Postępowanie sądowe, określone w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej KPC) jako postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, polega na złożeniu wniosku do sądu rejonowego odpowiedniego ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Wniosek ten powinien zawierać dane spadkobierców oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub testament.

Rola stwierdzenia nabycia spadku w procesie dziedziczenia

Stwierdzenie nabycia spadku odgrywa kluczową rolę w procesie dziedziczenia. Jego głównym celem jest formalne potwierdzenie statusu spadkobiercy oraz podziału spadku pomiędzy spadkobierców. To stwierdzenie jest niezbędne do podejmowania dalszych działań związanych ze spadkiem, takich jak dysponowanie majątkiem, dokonanie podziału spadku czy też załatwianie formalności związanych z przeniesieniem tytułów własności.

Dokument potwierdzający stwierdzenie nabycia spadku stanowi podstawę do wszelkich czynności dotyczących majątku spadkowego. Bez tego dokumentu spadkobierca może napotkać trudności w dokonywaniu czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości należącej do spadku czy dostęp do kont bankowych spadkodawcy.

Ponadto, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma znaczenie w kontekście odpowiedzialności za długi spadkowe. Umożliwia ono spadkobiercom podjęcie decyzji o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku, co ma bezpośredni wpływ na ich odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego.

Przeczytaj także mój artykuł o tym, jak skutecznie sporządzić testament.

Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku przed sądem?

Wazon z kwiatami

Kiedy i jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 628 KPC). Sąd ten ma obowiązek wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą są wezwani wnioskodawca oraz potencjalni spadkobiercy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać szczegółowe dane o spadkodawcy, w tym jego ostatnie miejsce zamieszkania, oraz informacje na temat spadkobierców. Nie jest konieczne wskazanie wszystkich spadkobierców w momencie składania wniosku, ponieważ sąd z urzędu ustala krąg spadkobierców na podstawie dostępnych dowodów, w tym aktów stanu cywilnego i ewentualnych testamentów [1] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 669 KPC, Nb 5, 6, Legalis .

Kto może wystąpić z wnioskiem – spadkobiercy i inne zainteresowane strony

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Do tej grupy zaliczają się nie tylko spadkobiercy ustawowi i testamentowi, ale także inne osoby mające interes prawny, na przykład współwłaściciele nieruchomości czy wierzyciele spadkodawcy [2]K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 669 KPC, Nb 7, Legalis.

Sąd spadku wzywa do udziału w postępowaniu zarówno spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych zgodnie z kolejnością dziedziczenia, a także inne zainteresowane strony, jeśli są one sądowi znane. W przypadku, gdy nie są znane wszystkie strony zainteresowane, postępowanie może być ograniczone do osób znanych sądowi [3]K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 669 KPC, Nb 8, 9, Legalis.

Warto podkreślić, że sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku działa z urzędu, mając obowiązek badać, kto jest spadkobiercą, oraz oceniać ważność i skuteczność ewentualnych testamentów [4]Źródło: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 670 KPC, Nb 3, Legalis.

Jak sąd ustala spadkobierców – badanie testamentu i ustalenia sądowe

W procesie stwierdzania nabycia spadku, sąd bada z urzędu, kto jest spadkobiercą, opierając się na dokumentach stanu cywilnego oraz innych dowodach (art. 670 § 1 KPC).

Akty Stanu Cywilnego, takie jak akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, są kluczowe w postępowaniu spadkowym. Zgodnie z art. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego (PrASC), te dokumenty mają charakter dowodów wyłącznych w zakresie stwierdzanych nimi zdarzeń. Akt zgonu spadkodawcy jest dowodem wyłącznym w zakresie faktu i daty zgonu. Dostarcza informacji o imionach i nazwiskach rodziców zmarłego oraz, pośrednio, o zawartym przez niego małżeństwie. Natomiast akt Małżeństwa spadkodawcy jest wyłącznym dowodem zawarcia małżeństwa. Akty te są niezbędne do ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych.

Miejsce zamieszkania spadkodawcy, choć nie jest elementem stanu cywilnego, ma wpływ na właściwość sądu i na określenie spadkobiercy koniecznego. Sąd może prowadzić ustalenia w tym zakresie z urzędu.

Zapewnienie spadkowe służy do stwierdzenia braku innych spadkobierców. Zgodnie z art. 671 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, spadkobierca składający zapewnienie powinien przedstawić informacje o pokrewieństwie ze spadkodawcą, jego ostatnim miejscu zamieszkania, stanie cywilnym oraz potwierdzić brak innych spadkobierców, a także wyjawić informacje o testamentach spadkodawcy.

Testament – sąd ma obowiązek zbadania, czy spadkodawca pozostawił testament. Jeśli tak, należy go złożyć w sądzie, a sąd dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia. Ważność i skuteczność testamentu są badane z urzędu.

Sąd ustala krąg spadkobierców, biorąc pod uwagę złożone dokumenty i informacje. W tym kontekście ważne jest, czy spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy sporządzono akt poświadczenia dziedziczenia, a także czy zapadły orzeczenia o niegodności dziedziczenia lub wyłączeniu małżonka od dziedziczenia. W toku postępowania mogą pojawić się dokumenty, takie jak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a nawet umowy dotyczące spadku, takie jak umowa zrzeczenia się dziedziczenia.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w praktyce

Rozprawa sądowa w sprawach spadkowych ma charakter ustalający i weryfikujący. Na wstępie, sąd sprawdza obecność stron i ich pełnomocników, a następnie umożliwia im przedstawienie swoich stanowisk. Często w przypadku dziedziczenia z ustawy strony zgadzają się z wnioskiem lub nie wyrażają sprzeciwu. Jednak ewentualne wątpliwości, np. co do istnienia innych spadkobierców, są omawiane już na początku rozprawy.

Rozprawa rozpoczyna się od otwarcia przez sędziego i sprawdzenia obecności stron oraz ich pełnomocników. Jest to istotne dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym stroną możliwości wyrażenia swoich stanowisk.

Otwarcie rozprawy

Rozprawa rozpoczyna się od otwarcia przez sędziego i sprawdzenia obecności stron oraz ich pełnomocników. Jest to istotne dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym stroną możliwości wyrażenia swoich stanowisk.

Sąd umożliwia stronom przedstawienie swoich stanowisk w sprawie. W przypadku dziedziczenia ustawowego, często dochodzi do przyłączenia się stron do wniosku bez wyrażania sprzeciwu. Natomiast wszelkie wątpliwości, na przykład dotyczące istnienia innych spadkobierców, są omawiane już na początku rozprawy.

Przedstawienie stanowisk

Sąd umożliwia stronom przedstawienie swoich stanowisk w sprawie. W przypadku dziedziczenia ustawowego, często dochodzi do przyłączenia się stron do wniosku bez wyrażania sprzeciwu. Natomiast wszelkie wątpliwości, na przykład dotyczące istnienia innych spadkobierców, są omawiane już na początku rozprawy.

Sąd przystępuje do postępowania dowodowego, które obejmuje przede wszystkim badanie dokumentów takich jak akt zgonu spadkodawcy, testamentu oraz akt stanu cywilnego. Może również obejmować przesłuchanie świadków, analizę dokumentacji medycznej i innych dowodów rzeczowych.

Kluczowym elementem postępowania jest odebranie od potencjalnych spadkobierców zapewnienia spadkowego, w którym oświadczają oni o istnieniu lub nieistnieniu innych spadkobierców oraz o testamentach spadkodawcy. Na tym etapie możliwe jest też złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Postępowanie dowodowe

Sąd przystępuje do postępowania dowodowego, które obejmuje przede wszystkim badanie dokumentów takich jak akt zgonu spadkodawcy, testamentu oraz akt stanu cywilnego. Może również obejmować przesłuchanie świadków, analizę dokumentacji medycznej i innych dowodów rzeczowych.

Kluczowym elementem postępowania jest odebranie od potencjalnych spadkobierców zapewnienia spadkowego, w którym oświadczają oni o istnieniu lub nieistnieniu innych spadkobierców oraz o testamentach spadkodawcy. Na tym etapie możliwe jest też złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Postanowienie kończące postępowanie powinno wskazywać spadkodawcę oraz spadkobierców, którzy po nim dziedziczą, oraz przypadający im udział w spadku (art. 677 § 1 zd. 2 KPC). 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie kończące postępowanie powinno wskazywać spadkodawcę oraz spadkobierców, którzy po nim dziedziczą, oraz przypadający im udział w spadku (art. 677 § 1 zd. 2 KPC). 

Latarnia morska
fot. Everaldo Coelho, Unsplash.com

Zapewnienie spadkowe – jakie pytania zadaje sąd?

Podczas rozprawy sądowej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, kluczowym elementem jest odbieranie zapewnienia spadkowego od spadkobierców. Jest to istotne, ponieważ sąd musi ustalić, kto faktycznie wchodzi w skład grona spadkobierców oraz określić ich udziały w spadku. Zapewnienie spadkowe służy ustaleniu prawdziwego stanu rzeczy, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

W zapewnieniu spadkowym sąd pyta o następujące kwestie:

 1. Data i miejsce śmierci spadkodawcy: Sąd pyta o konkretną datę i miejsce śmierci, co jest podstawą do ustalenia momentu otwarcia spadku.
 2. Ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy: To pytanie ma znaczenie dla ustalenia właściwości sądu oraz jurysdykcji.
 3. Pokrewieństwo i relacje rodzinne: Sąd dopytuje o stopień pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercami oraz o istnienie innych potencjalnych spadkobierców.
 4. Istnienie testamentu: Sąd bada, czy spadkodawca pozostawił testament oraz czy są znane jakiekolwiek inne testamenty, które mogłyby wpłynąć na rozdział spadku.
 5. Informacje o małżeństwie i dzieciach spadkodawcy: Pytania dotyczące stanu cywilnego spadkodawcy, jego dzieci, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych przed otwarciem spadku.
 6. Informacje o ewentualnym odrzuceniu spadku: Sąd dopytuje, czy któryś ze spadkobierców zrezygnował ze swoich praw do spadku.
 7. Znajomość ewentualnych zapisów windykacyjnych lub innych kluczowych informacji o spadku: Dotyczy to wszelkich istotnych informacji, które mogą wpłynąć na przebieg postępowania[5]T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II. Wyd. 2, Warszawa 2023, art. 671, Nb 4.

Art. 671 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi; 

2) o testamentach spadkodawcy. 

§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie.

Koszty postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Zainicjowanie postępowania spadkowego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat sądowych. Zgodnie z art. 49 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata stała od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Dodatkowo, zgodnie z tą samą ustawą, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za wpis postanowienia do rejestru spadkowego, co daje łączną kwotę 105 zł za całe postępowanie. Niewniesienie opłaty może skutkować wezwaniem do jej uiszczenia pod rygorem zwrotu pisma, co może wydłużyć czas trwania postępowania (art. 49 ust 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Oprócz bezpośrednich opłat sądowych, konieczne może być poniesienie dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem odpowiednich dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, takich jak akt zgonu czy skrócone odpisy aktów małżeństwa i urodzenia. Koszt uzyskania każdego odpisu wynosi około 22 zł. Całkowita wysokość tych kosztów zależy od ilości spadkobierców i wymaganych dokumentów.

Podsumowanie kosztów postępowania spadkowego może wyglądać następująco:

 • Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 100 zł
 • Opłata za wpis do rejestru spadkowego: 5 zł
 • Opłata za akty stanu cywilnego (np. akt zgonu, akty małżeństwa, urodzenia): 22 zł za każdy dokument

Warto zauważyć, że koszty te pokrywa każdy z uczestników postępowania nieprocesowego według własnego udziału w sprawie. Natomiast w sytuacjach, gdy uczestnicy mają sprzeczne interesy (zachodzi spór), sąd może zdecydować o różnym rozłożeniu obowiązku zwrotu kosztów lub obciążyć nimi jednego z uczestników w całości ( art. 520 KPC).

Piłka do pingponga
fot. Kiran CK, Unsplash.com

Sprawa spadkowa u notariusza jako alternatywa (notarialne poświadczenie dziedziczenia)

Notarialne poświadczenie dziedziczenia, stanowi alternatywę dla tradycyjnego postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Zarówno orzeczenie sądowe, jak i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza mają jednakową wartość prawną, jednak istnieją między nimi pewne różnice.

Procedura i warunki sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia w oparciu o ustawę lub testament, z wyłączeniem testamentów szczególnych. Proces obejmuje kilka kluczowych etapów:

 • Otwarcie i ogłoszenie testamentu: Jeśli testament istnieje, jego otwarcie i ogłoszenie jest pierwszym krokiem.
 • Sporządzenie protokołu dziedziczenia: Protokół uwzględnia informacje o spadkobiercach i ich udziałach w spadku.
 • Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia: Po sporządzeniu protokołu, notariusz tworzy akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Rejestracja w Centralnym Rejestrze Spadkowym: Dokument jest rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Warunkiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jest zgodny wniosek wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych. Wszyscy spadkobiercy muszą być obecni przy sporządzaniu protokołu dziedziczenia. Możliwe jest również sporządzenie aktu w trybie sukcesywnym, gdzie oświadczenia składane są przed różnymi notariuszami lub konsulem za granicą.

Notariusz odmówi sporządzenia aktu, jeśli pojawią się wątpliwości co do osoby spadkobiercy, jego udziału w spadku, czy kwestii jurysdykcji polskiej. Wypisy aktu notarialnego wydawane są stronom oraz ich następcom prawnym.

Koszty notarialnego poświadczenia dziedziczenia

Choć notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest obowiązkowe, jego uzyskanie często leży w interesie spadkobiercy. Pozwala na legitymowanie się prawem do spadku i jest niezbędne w przypadku nieruchomości wchodzących w skład spadku.

Koszty związane z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia obejmują maksymalną opłatę za sporządzenie protokołu dziedziczenia (100 zł) i aktu poświadczenia dziedziczenia (50 zł), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Dom za drzewami

Skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd stanowi formalne potwierdzenie przejścia praw własności od zmarłego spadkodawcy na jego spadkobierców. To postanowienie sądowe nadaje oficjalny i prawnie wiążący charakter temu procesowi, który w rzeczywistości ma miejsce już w chwili śmierci spadkodawcy.

Dla spadkobierców posiadających w spadku nieruchomości, niezwykle ważne jest zaktualizowanie ksiąg wieczystych. Ta czynność jest kluczowa do ujawnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości, umożliwiając jej dalsze dysponowanie.

Stwierdzenie nabycia spadku służy ochronie interesów prawnych spadkobierców, potwierdzając formalnie ich uprawnienia do dziedziczonego majątku. Dzięki temu mogą oni w pełni korzystać z przysługujących im praw, włączając w to zarządzanie, dysponowanie, czy obciążanie majątku.

Równie ważne jest znaczenie tego postanowienia dla ochrony osób trzecich, takich jak wierzyciele, którzy mogą dochodzić swoich roszczeń wobec spadkobierców. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wprowadza przejrzystość w zakresie stanu prawnego majątku spadkowego, co jest istotne zarówno dla spadkobierców, jak i dla obrotu prawnego. Spadkobiercy odpowiadają także za zobowiązania zmarłego, co wymaga od nich uwzględnienia ewentualnych długów spadkowych w zarządzaniu majątkiem.

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Struktura wniosku:

 • Data i miejsce sporządzenia wniosku: aktualna data i miejsce, w którym wniosek jest pisany.
 • Dane wnioskodawcy: pełne imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL.
 • Dane uczestników: imiona, nazwiska, adresy korespondencyjne uczestników. Dla małoletnich dzieci – dane opiekunów prawnych.
 • Określenie sądu: Nazwa sądu rejonowego odpowiedniego ze względu na ostatnie stałe miejsce zamieszkania spadkodawcy.
 • Petitum wniosku: precyzyjne sformułowanie żądania wniosku – wskazanie spadkodawcy, daty jego zgonu, spadkobierców i ich udziałów w spadku.
 • Uzasadnienie: Rozwinięcie informacji z petitum, wyjaśnienie podstaw dziedziczenia, informacje dotyczące testamentu.
 • Podpis wnioskodawcy: własnoręczny i czytelny podpis.
 • Załączniki: Wykaz załączników, w tym potwierdzenie uiszczenia opłat sądowych, akt zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego spadkobierców.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis aktu zgonu spadkodawcy.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia) spadkobierców.
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej (100 zł) i za wpis do rejestru spadków (5 zł).
 • W przypadku testamentu – jego oryginał.

Jak poprawnie wypełnić wniosek – praktyczne wskazówki

 • Właściwy sąd: ustal właściwy sąd na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
 • Żądanie wniosku: precyzyjnie określ, kogo uznajesz za spadkobierców i w jakich częściach mają dziedziczyć.
 • Uzasadnienie: wyjaśnij wszystkie okoliczności związane ze spadkiem, w tym relacje rodzinne i ewentualne testamenty.
 • Załączniki: dołącz wszystkie wymagane dokumenty, w tym akty stanu cywilnego, które potwierdzają pokrewieństwo.
 • Opłaty sądowe: Pamiętaj o dołączeniu dowodu uiszczenia opłat sądowych.
 • Odpisy dla uczestników: załącz odpowiednią ilość odpisów wniosku z załącznikami dla każdego z uczestników postępowania.

Sprawa spadkowa – podsumowanie

W tym artykule starałem się przybliżyć Tobie, jak konkretnie przebiega sprawa spadkowa i ustalanie grona spadkobierców w oparciu o dokumenty i postępowanie dowodowe.

Informacje o dostępności i kosztach postępowania, zarówno sądowego, jak i notarialnego, są istotne z punktu widzenia wyboru ścieżki prawnej nabycia spadku. Skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku są doniosłe i mają wpływ na Twoją sytuację w zakresie prawa własności i odpowiedzialności za długi spadkowe oraz możliwość zarządzania masą spadkową. oraz ochronę praw spadkobierców.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Ciebie pomocne i pozwolą na lepsze zrozumienie całego procesu oraz przygotowanie się do ewentualnych działań związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia sprawy spadkowej, to skontaktuj się ze mną.

Zapisz się do newslettera!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czas trwania sprawy spadkowej w sądzie zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. W skomplikowanych przypadkach może to być dłużej.

Sprawa spadkowa u notariusza zwykle trwa od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od dostępności niezbędnych dokumentów i jednoznaczności sytuacji prawnej.

Po zakończeniu sprawy spadkowej w sądzie, spadkobiercy otrzymują postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Następnie mogą przystąpić do działań związanych z zarządzaniem i podziałem spadku, takich jak dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych, dysponowanie środkami bankowymi zmarłego, czy też podział majątku między uprawnionych spadkobierców.

Przypisy[+]

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu