Spółka jawna (Sp. j.) – założenie, obsługa prawna

Zastanawiasz się nad założeniem spółki jawnej, ale nie wiesz, od czego zacząć? A może już prowadzisz taką formę działalności i szukasz wsparcia prawnego w codziennym zarządzaniu lub myślisz o rozwijaniu i przekształceniach? Oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania Twojej spółki jawnej.

Obsługa prawna spółki jawnej – jak mogę pomóc?

 • Doradztwo przy wyborze formy działalności
 • Przygotowanie i negocjowanie umowy spółki
 • Zakładanie i rejestracja spółek jawnych
 • Bieżąca obsługa prawna spółki
 • Transakcje związane z udziałami
 • Likwidacja i przekształcenia spółek
 • Reprezentacja w sporach sądowych

Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej w ramach polskiego prawa handlowego, uregulowana szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, co oznacza, że nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną – może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, zatrudniać pracowników czy nabywać nieruchomości pod własną firmą.

Spółka jawna jest odrębnym bytem prawnym od swoich wspólników i jako taka może być stroną różnego rodzaju postępowań prawnych i administracyjnych. To spółka prowadzi działalność gospodarczą, a nie jej wspólnicy indywidualnie, co oznacza, że wszelkie działania biznesowe, jak wystawianie faktur czy zatrudnianie pracowników, odbywają się na rzecz spółki. Wspólnicy spółki jawnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki bez ograniczeń, co oznacza, że wierzyciele mogą sięgać po ich osobisty majątek.

Spółka jawna może prowadzić uproszczoną księgowość, pod warunkiem, że jej przychody nie przekraczają 2 mln euro rocznie, co jest korzystne zwłaszcza na początkowych etapach działalności. Jest to doskonały wybór dla przedsiębiorców z mniejszym stopniem ryzyka biznesowego, którzy cenią sobie prostotę zarządzania i niższe koszty operacyjne. Idealna dla osób wykonujących działalność w tej samej branży, chcących prowadzić biznes w małej lub średniej skali.

Jak założyć spółkę jawną krok po kroku

Zakładanie spółki jawnej to proces, który cechuje się stosunkowo niewielką ilością formalności i może być atrakcyjny dla tych, którzy szukają prostego sposobu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć, aby z sukcesem założyć spółkę jawną:

 • 1. Znalezienie wspólników – spółka jawna to idealna forma prawna dla osób fizycznych, które chcą prowadzić działalność w bliskiej współpracy, opierającej się na osobistym zaangażowaniu i zaufaniu. Wspólnikami mogą być również osoby prawne i inne spółki, co daje elastyczność w strukturze właścicielskiej.
 • 2. Umowa spółki – pierwszym formalnym krokiem jest zawarcie umowy spółki, która określa zasady jej funkcjonowania. Umowa musi zawierać informacje takie jak nazwa spółki, wkłady wniesione przez wspólników, przedmiot działalności oraz zasady reprezentacji spółki. Choć umowa spółki jawnej nie wymaga formy notarialnej, musi być zawarta na piśmie.
 • 3. Rejestracja w KRS – następnym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek składa się elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Do wniosku dołącza się umowę spółki oraz oświadczenia dotyczące adresów do doręczeń wspólników.
 • 4. NIP, REGON, rachunek bankowy – po zarejestrowaniu w KRS, dane spółki są automatycznie przekazywane do odpowiednich urzędów, co skutkuje przyznaniem numerów NIP i REGON. Wspólnicy powinni również otworzyć rachunek bankowy dla spółki.
 • 5. Zgłoszenie do CRBR – spółka musi być zgłoszona do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie to jest konieczne w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • 6. Rozliczenie PCC – jeśli umowa spółki zawiera wkłady niepieniężne, takie jak nieruchomości, konieczne jest również rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest procesem, który można zrealizować na kilka sposobów, w zależności od preferencji i potrzeb wspólników.

Spółka jawna, jako forma osobowej spółki handlowej, nie wymaga udziału notariusza przy zawieraniu umowy, co znacznie upraszcza i obniża koszty założenia spółki. Aby zarejestrować spółkę jawną w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy przygotować i złożyć odpowiedni wniosek, który od 1 lipca 2021 roku musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną. Spółka jawna powstaje z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezbędne kroki w procesie rejestracyjnym obejmują przygotowanie wniosku o rejestrację spółki jawnej, dołączenie wymaganych dokumentów, takich jak umowa spółki, lista wspólników, a także oświadczenia dotyczące adresów do doręczeń. Wszystko to można zrealizować za pośrednictwem wskazanych niżej systemów elektronicznych.

Więcej

Rejestracja spółki jawnej przez system S24

Dla tych, którzy preferują szybkość i minimalizację formalności, idealnym rozwiązaniem jest system S24, dostępny na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości. System ten umożliwia założenie spółki jawnej online, wykorzystując standardowy wzorzec umowy. Jest to opcja szczególnie korzystna, gdy wspólnicy zgadzają się na standardowe postanowienia umowy i chcą szybko przeprowadzić proces rejestracji.

Rejestracja spółki jawnej przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

Alternatywą dla S24 jest Portal Rejestrów Sądowych, który służy do rejestracji spółek, których umowy zostały zawarte w formie tradycyjnej. Aby zarejestrować spółkę w tym trybie, wspólnicy lub ich pełnomocnik muszą założyć konto w portalu, przygotować i złożyć wniosek elektroniczny. Użytkownik może to zrobić samodzielnie lub zlecić to zadanie profesjonalnemu pełnomocnikowi, takim jak adwokat czy radca prawny.

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej stanowi kluczowy dokument, który określa strukturę i zasady funkcjonowania każdej spółki tego typu. Jest niezbędna do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i powinna być sporządzona z należytą starannością, aby uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

Dla osób, które chcą zminimalizować formalności i skorzystać z uproszczonego procesu rejestracji, możliwe jest wykorzystanie gotowego wzorca umowy spółki jawnej dostępnego w systemie S24, co jest wystarczające do zarejestrowania spółki w KRS.

Choć wzorzec umowy to rozwiązanie ekonomiczne, ogranicza możliwość personalizacji umowy, co może nie odpowiadać wszystkim przedsiębiorcom. Jeśli zatem potrzebujesz profesjonalnej umowy spółki jawnej z postanowieniami dodatkowymi, skrojonymi na potrzeby Twojej działalności, to konieczne będzie skorzystanie z pomocy prawnika.

Więcej

Elementy obowiązkowe umowy jawnej

 1. Firma spółki powinna zawierać przynajmniej nazwisko jednego ze wspólników wraz z dodatkiem wskazującym na formę prawną spółki – spółka jawna (sp. j.).
 2. Siedziba spółki to miejscowość, w której znajduje się główna siedziba spółki.
 3. Wkłady wspólników – umowa musi precyzyjnie określać, jakie wkłady wnosi każdy ze wspólników, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne, oraz ich wartość.
 4. Przedmiot działalności – dokładne określenie rodzaju działalności, jaką ma prowadzić spółka, zwykle opisane przy użyciu odpowiednich kodów PKD.
 5. Czas trwania spółki – jeśli spółka ma być zawiązana na określony czas, musi być to jasno wskazane w umowie.

Elementy obowiązkowe umowy spółki z o.o.

Oprócz obowiązkowych elementów, umowa może zawierać również szereg dodatkowych postanowień, które usprawniają zarządzanie i codzienne funkcjonowanie spółki:

 1. Zasady reprezentacji spółki – umowa może modyfikować podstawową zasadę, że każdy wspólnik ma prawo indywidualnie reprezentować spółkę, wprowadzając wymóg wspólnej reprezentacji przez kilku wspólników lub wymagając obecności prokurenta.
 2. Zasady prowadzenia spraw spółki – umowa może określać, które sprawy wymagają uchwały wspólników, możliwość pozbawienia wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki, zakaz powierzania prowadzenia spraw spółki wyłącznie osobom trzecim.
 3. Zasady podziału zysków i pokrywania strat – wspólnicy mogą ustalić indywidualne proporcje w podziale zysków i strat, różniące się od udziałów wniesionych wkładów.
 4. Warunki zbycia udziałów – mogą zostać określone specyficzne wymogi lub ograniczenia dotyczące zbywania udziałów (ogółu praw i obowiązków) w spółce.
 5. Rozwiązanie spółki – umowa może regulować dodatkowe, specyficzne dla spółki przesłanek rozwiązania spółki oprócz tych wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
 6. Zmiana umowy spółki i podejmowanie uchwał – umowa może określać procedurę zmiany umowy spółki, w tym wymagane większości głosów w przypadku zmian.
 7. Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów – umowa może regulować kwestie przejścia udziałów na spadkobierców w przypadku śmierci wspólnika.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej ma charakter niezwykle rygorystyczny, co stanowi istotny element ryzyka dla osób decydujących się na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy wspólnik tej formy spółki osobowej odpowiada osobistym majątkiem za zobowiązania spółki, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki, wierzyciele mogą sięgać po majątek prywatny wspólników.

Odpowiedzialność osobista i solidarna

Charakterystyczne dla spółki jawnej jest to, że odpowiedzialność wspólników jest nie tylko osobista, ale również solidarna. Oznacza to, że każdy ze wspólników jest odpowiedzialny za całość zobowiązań spółki, niezależnie od tego, jaki udział procentowy w kapitale spółki posiada. W praktyce, wierzyciel ma prawo skierować swoje roszczenia wobec dowolnego wspólnika, oczekując pełnego zaspokojenia swoich roszczeń.

Odpowiedzialność subsydiarna

Mimo iż odpowiedzialność wspólników jest bardzo szeroka, ma ona także charakter subsydiarny. To oznacza, że wierzyciele zobowiązani są najpierw podjąć próby egzekucji z majątku samej spółki. Dopiero gdy te działania okażą się nieskuteczne, możliwe jest sięgnięcie po majątek osobisty wspólników. Subsydiarność ta daje pewne poczucie bezpieczeństwa, ponieważ daje wspólnikom czas na reakcję i ewentualne zabezpieczenie przed ryzykiem.

Więcej

W praktyce, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej ma znaczące implikacje prawne i finansowe. W przypadku, gdy jeden ze wspólników zaspokoi roszczenia wierzyciela, ma on prawo dochodzić od pozostałych wspólników zwrotu odpowiedniej części kwoty, którą sam wypłacił. Jest to tzw. regres, który może być wykonany wobec pozostałych wspólników na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Co istotne, wspólnicy nie mogą w umowie spółki wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Taka próba byłaby nieważna z mocy prawa, co oznacza, że niezależnie od postanowień umowy spółki, każdy wspólnik jest i będzie odpowiedzialny za jej długi. Jest to zapisane w przepisach prawa i ma na celu ochronę wierzycieli.

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki jawnej polega na działaniu spółki przez jej wspólników w kontaktach zewnętrznych, czyli w stosunkach z osobami trzecimi. Jest to uprawnienie do podejmowania działań prawnych w imieniu spółki, takich jak podpisywanie umów, zaciąganie zobowiązań, czy reprezentowanie spółki przed sądami i innymi organami. Reprezentacja umożliwia spółce jawnej funkcjonowanie jako przedsiębiorcy w obrocie prawnym, ułatwiając jej prowadzenie spraw gospodarczych i zarządzanie bieżącą działalnością.

Zgodnie z przepisami, każdy wspólnik spółki jawnej jest uprawniony do jej reprezentowania, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może jednak wprowadzać modyfikacje tej zasady, na przykład poprzez wymóg reprezentacji łącznej (wymagającej wspólnego działania kilku wspólników) lub reprezentacji mieszanej (polegającej na działaniu wspólnika wraz z prokurentem). Możliwe jest także całkowite wyłączenie niektórych wspólników z prawa do reprezentowania spółki, co musi być jasno określone w umowie spółki. Zmiany te wymagają zgody wszystkich wspólników.

Podatki w spółce jawnej

Spółka jawna jest transparentna podatkowo, co oznacza, że sama w sobie nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zyski i straty spółki są przypisywane bezpośrednio do wspólników, którzy rozliczają je indywidualnie w swoich deklaracjach podatkowych.

Opodatkowanie wspólników spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej, będący osobami fizycznymi, mogą rozliczać swoje dochody z różnymi stawkami i formami podatku:

 1. Skala podatkowa – gdzie dochody są opodatkowane progresywnie w zależności od osiągniętej kwoty.
 2. Podatek liniowy – gdzie wszystkie dochody są opodatkowane jednolitą stawką, niezależnie od wysokości dochodów.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania, gdzie podatek jest obliczany od przychodu, nie od dochodu.

Dla osób prawnych, czyli gdy wspólnikiem jest na przykład inna spółka, opodatkowanie odbywa się według stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Jednakże po rozliczeniu CIT przez spółkę, każda wypłacona dywidenda podlega dodatkowemu opodatkowaniu. Wspólnicy spółki z o.o. muszą uiścić 19% podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od otrzymanych dywidend. To właśnie spółka odpowiada za pobranie tego podatku i wypłatę dywidendy już po odliczeniu należnego podatku. W związku z tym, dochody wypłacane wspólnikom są obciążone podwójnym opodatkowaniem: najpierw na poziomie spółki (CIT), a później na poziomie indywidualnym wspólnika (PIT).

Więcej

Opodatkowanie wspólników spółki jawnej

Choć z reguły spółka jawna nie jest podatnikiem CIT, istnieją wyjątki od tej zasady. Spółka jawna będzie zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jeżeli:

 • ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski.
 • wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne, ale również inne podmioty, takie jak spółki czy osoby prawne.
 • nie złożyła przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT, którzy posiadają prawa do udziału w zysku tej spółki.

W tych przypadkach, spółka jawna będzie musiała składać odpowiednie deklaracje podatkowe i odprowadzać podatek CIT, co zmienia jej status z transparentnej podatkowo na samodzielnego podatnika CIT.

Pozostałe Specjalizacje

firmy

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski radca prawny, prawnik, adwokat Poznań

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Porady prawne spółki

  Skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii lub wybierz wygodę pomocy prawnej online. Profesjonalna konsultacja w sprawie administracyjnej zapewni Ci przejrzyste rozwiązania i oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

  Rozpoczynając współpracę z partnerem biznesowym warto rozważyć założenie spółki jawnej, która jest stosunkowo nieskomplikowana i daje duże możliwości rozwoju. Fundamentem współpracy w tej formie jest dobrze skonstruowana umowa spółki. To właśnie umowa spółki jawnej reguluje strukturę zarządzania, a także zasady dzielenia zysków i inne ważkie kwestie. W tym artykule przybliżam najistotniejsze aspekty, na które należy…


  Spółka jawna

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania o spółkę jawną? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

  Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółki osobowe prawa handlowego. Jednakże spółka jawna nie może być założona jako spółka jednoosobowa, co oznacza, że musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Ponadto, wspólnikiem w spółce jawnej nie może być spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej.

  Spółka jawna musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne. Nie jest możliwe utworzenie spółki jawnej jako spółki jednoosobowej, a także spółka cywilna bez podmiotowości prawnej nie może być wspólnikiem w spółce jawnej.

  Spółka jawna, chociaż nie posiada osobowości prawnej, jest aktywnym uczestnikiem obrotu gospodarczego i posiada zdolność prawną. Oznacza to, że mimo braku osobowości prawnej, spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, oraz realizować inne działania prawne, takie jak zawieranie umów, zatrudnianie pracowników czy kupno nieruchomości. Wszystkie te czynności spółka wykonuje przez swoich wspólników, którzy ją reprezentują i działają w jej imieniu w relacjach zewnętrznych.

  Firma spółki jawnej to oficjalna nazwa, pod którą spółka jawna prowadzi swoje przedsiębiorstwo i uczestniczy w obrocie gospodarczym. Musi być ona unikalna i spełniać określone wymogi prawne, aby właściwie identyfikować spółkę jako odrębny byt prawny.

  Firma spółki jawnej powinna być jasna, zrozumiała i dostosowana do wymogów prawnych, co pozwala na jej jednoznaczną identyfikację w obrocie gospodarczym. Każda zmiana w składzie wspólników lub innych kluczowych informacji wymaga odpowiedniej modyfikacji nazwy w odpowiednich rejestrach.

  Obowiązkowe elementy firmy spółki jawnej:

  1. Nazwiska lub firmy wspólników – firma może zawierać nazwiska wszystkich wspólników, kilku z nich lub tylko jednego, co musi być uzupełnione o dodatkowe określenie „spółka jawna”.
  2. Dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” – to obowiązkowy element wskazujący na formę prawną przedsiębiorstwa, który zazwyczaj umieszcza się na końcu nazwy.

  Dopuszczalne dodatki w firmie:

  • Firma może zawierać inne określenia, które mogą nawiązywać do przedmiotu działalności, siedziby spółki czy być wyrazami fantazyjnymi, np. „Jan Kowalski Social Media spółka jawna”.
  • W okresach szczególnych, jak likwidacja, firma powinna zawierać stosowne dodatki np. „w likwidacji”, „w restrukturyzacji”.

  Skrót firmy spółki jawnej – tak długo, jak rdzeń firmy, czyli nazwiska wspólników lub nazwa podmiotu, nie zostanie zmodyfikowany, można stosować skrót „sp. j.” wskazujący na spółkę jawną. Skracanie nazwisk wspólników w nazwie firmy jest niedopuszczalne.

  Spółka jawna może prowadzić różne formy księgowości, w zależności od specyfiki swojej działalności oraz wynikających z przepisów wymogów. W przypadku tej formy działalności gospodarczej dostępne są trzy główne opcje ewidencji księgowej:

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • pełna księgowość (księgi rachunkowe), oraz
  • ewidencja przychodów dla tych, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Pełna księgowość jest obowiązkowa dla spółki jawnej, gdy jej przychody netto przekroczą 2 miliony euro w ciągu roku lub gdy jednym z jej wspólników jest osoba prawna, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takich przypadkach, niezależnie od wielkości przychodów, konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

  Spółka jawna może prowadzić uproszczoną formę księgowości, taką jak podatkowa księga przychodów i rozchodów, jeśli jej działalność jest na mniejszą skalę i jej przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 mln euro oraz żaden z wspólników nie jest osobą prawną.

  Spółka jawna staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w określonych przypadkach, które zostały zdefiniowane przez zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie w 2021 roku. Do końca 2020 roku spółki jawne nie były podatnikami CIT, a obowiązek podatkowy spoczywał bezpośrednio na wspólnikach. Zmiana ta wprowadza nowe kryteria, według których spółka jawna podlega CIT.

  Aby spółka jawna stała się podatnikiem CIT, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  1. Mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Jej wspólnikami nie mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
  3. Nie złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy posiadają, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

  Przykładem sytuacji, w której spółka jawna może zostać podatnikiem CIT, jest spółka, w której jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli jednak spółka jawna dopełni odpowiednich formalności ustawowych w terminie, może zachować status spółki niebędącej podatnikiem CIT.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu