Spółka cywilna – założenie, obsługa prawna

Zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej, ale nie wiesz, jak sprostać wszystkim wymaganiom prawno-organizacyjnym? A może już działasz w ramach spółki cywilnej i szukasz wsparcia prawnego w zarządzaniu codziennymi sprawami, albo myślisz o przekształceniu jej w inną formę prawną? Oferuję profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania Twojej spółki cywilnej.

Obsługa prawna spółki cywilnej – jak mogę pomóc?

 1. Doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej – ocena, czy spółka cywilna jest najlepszym rozwiązaniem oraz analiza alternatywnych form prowadzenia działalności.
 2. Przygotowanie i negocjowanie umowy spółki cywilnej – tworzenie umowy dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, w tym negocjacje warunków z przyszłymi wspólnikami.
 3. Zakładanie i rejestracja spółki cywilnej – kompleksowa pomoc w procesie zakładania spółki, w tym rejestracja w odpowiednich urzędach i instytucjach.
 4. Bieżąca obsługa prawna spółki cywilnej – doradztwo i wsparcie prawne na każdym etapie funkcjonowania spółki, w tym w kwestiach związanych z bieżącą działalnością.
 5. Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę – doradztwo i wsparcie prawne w procesie przekształcania spółki cywilnej w inną formę prawną.
 6. Reprezentowanie w sporach sądowych:
  • konflikty pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej.
  • podział majątku po rozwiązaniu spółki cywilnej.
  • wypowiedzenie umowy spółki cywilnej.
  • sądowe rozwiązanie spółki cywilnej.

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to umowa regulowana przez kodeks cywilny, zawierana między co najmniej dwoma podmiotami, które zobowiązują się do wspólnego dążenia do celu gospodarczego, przede wszystkim przez wniesienie wkładu, który może mieć postać pieniężną, rzeczową lub usług.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie jest samodzielnym podmiotem prawnym. W praktyce spółka cywilna nie jest traktowana jako oddzielna jednostka od swoich wspólników. Nie jest rejestrowana jako odrębny podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ale działalność jej wspólników jest ewidencjonowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W konsekwencji, wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością spółki cywilnej spoczywają bezpośrednio na jej wspólnikach. To oni są odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania spółki, w tym za długi, które są egzekwowane z ich osobistego majątku w przypadku, gdy majątek spółki okaże się niewystarczający. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie – każdy z nich może być wezwany do zapłaty całości długu.

Jak założyć spółkę cywilną?

Założenie spółki cywilnej jest procesem, który wymaga dokonania szeregu formalności, jednak nie jest skomplikowany. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. 1. Przygotowanie umowy spółki – jest to kluczowy dokument, w którym wspólnicy określają cel działalności, wkłady, zasady podziału zysków i strat, a także inne istotne kwestie dotyczące funkcjonowania spółki. Choć umowa spółki cywilnej nie wymaga formy notarialnej, zaleca się jej sporządzenie na piśmie dla celów dowodowych.
 2. 2. Rejestracja wspólników w CEIDG – każdy ze wspólników musi być zarejestrowany jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli dotychczas nie prowadził działalności gospodarczej.
 3. 3. Uzyskanie numeru NIP i REGON dla spółki – choć spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawnym, musi posiadać swój numer NIP i REGON. Numer NIP jest nadawany przez urząd skarbowy, natomiast REGON przez Główny Urząd Statystyczny. Wniosek o nadanie numeru REGON należy złożyć w odpowiednim urzędzie statystycznym, dołączając do niego kopię umowy spółki.
 4. 4. Aktualizacja danych w CEIDG – po uzyskaniu numerów NIP i REGON, wspólnicy powinni zaktualizować swoje wpisy w CEIDG, wprowadzając informacje o prowadzeniu działalności w ramach spółki cywilnej.
 5. 5. Rejestracja do VAT (jeśli wymagana) – jeśli spółka cywilna planuje prowadzić działalność podlegającą opodatkowaniu VAT, wspólnicy muszą zarejestrować spółkę jako podatnika VAT. Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym, składając formularz VAT-R. Pamiętaj, że spółka cywilna może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.
 6. 6. Otwarcie rachunku bankowego – wspólnicy powinni otworzyć wspólny rachunek bankowy dla celów operacyjnych spółki, co ułatwia zarządzanie finansami.
 7. 7. Przygotowanie do prowadzenia księgowości – wspólnicy muszą zdecydować o sposobie prowadzenia księgowości spółki, co jest istotne dla prawidłowego rozliczania podatków i składek.

Umowa spółki cywilnej – co powinna zawierać?

Zakładając spółkę cywilną, niezwykle istotne jest staranne przygotowanie umowy, która reguluje relacje między wspólnikami oraz zasady funkcjonowania spółki. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych, choć kodeks cywilny nie wymaga tej formy dla ważności umowy. Pisemna forma umożliwia uniknięcie nieporozumień i ułatwia dochodzenie roszczeń.

Minimalny zakres umowy spółki cywilnej

 1. Strony umowy – wspólnicy, którzy wchodzą w skład spółki, muszą być jednoznacznie zidentyfikowani w umowie. Obejmuje to ich pełne dane, takie jak imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numer PESEL lub NIP.
 2. Cel gospodarczy spółki – cel, dla którego spółka jest zakładana, musi być wyraźnie określony w umowie. Cel ten zazwyczaj wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej mającej na celu osiągnięcie zysku.
 3. Wkłady wspólników – określenie, jakie działania czy wkłady (finansowe, rzeczowe lub usługowe) wnosi do spółki każdy ze wspólników, w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wkłady określają początkowy kapitał spółki oraz mogą wpływać na udział w zyskach i stratach.
Więcej

Postanowienia dodatkowe w umowie

 1. Zasady podziału zysków i strat – przejrzyste zasady dotyczące tego, jak dzielone są zyski i jak rozdzielane są straty między wspólników, są fundamentem stabilnej współpracy.
 2. Zarządzanie spółką – określenie, kto i w jaki sposób będzie zarządzał działalnością spółki, w tym kto i na jakich zasadach ma prawo do reprezentowania spółki na zewnątrz.
 3. Postanowienia dotyczące rozwiązania spółki – warunki, na jakich spółka może być rozwiązana, czy to przez decyzję wspólników, czy przez inne okoliczności, jak śmierć wspólnika.
 4. Zasady dotyczące zmian w składzie wspólników – procedury związane z przyjmowaniem nowych wspólników lub wyjściem obecnych z spółki.
 5. Obowiązki informacyjne wspólników – wymóg regularnego informowania się nawzajem o sprawach istotnych dla spółki.

Kto reprezentuje spółkę cywilną?

W spółce cywilnej istotne jest właściwe ustalenie zasad reprezentacji, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę cywilną w zakresie czynności zwykłych, co oznacza, że może podejmować typowe decyzje bez dodatkowych upoważnień. Wspólnicy mogą samodzielnie podejmować działania, które nie wykraczają poza normalne zarządzanie bieżącymi sprawami spółki.

Jeżeli jakikolwiek wspólnik sprzeciwi się prowadzeniu sprawy przez innego wspólnika, wymagana jest wspólna uchwała wszystkich wspólników. To zapewnia, że wszystkie istotne i długoterminowe decyzje są podejmowane wspólnie.

Więcej

W sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, każdy wspólnik może podjąć działania, które zabezpieczają spółkę przed nieodwracalnymi stratami, nawet jeśli przekraczają one zakres zwykłych czynności.

Umowa spółki może przewidywać inne zasady reprezentacji, na przykład ograniczając prawo do reprezentacji tylko do niektórych wspólników lub wymagając działania wspólników w określonych konfiguracjach (np. wszyscy wspólnicy razem).

Spółka może również mianować pełnomocnika, który będzie działał w jej imieniu. Jest to szczególnie przydatne, gdy wspólnicy chcą powierzyć reprezentację osobie trzeciej, co musi być jednak dokładnie uregulowane w umowie spółki.

Kto i w jaki sposób odpowiada za zobowiązania (długi) w spółce cywilnej?

W spółce cywilnej każdy ze wspólników odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki, co oznacza, że wierzyciel może domagać się spełnienia zobowiązania od każdego ze wspólników, od kilku z nich, lub od wszystkich naraz. Ta forma odpowiedzialności może prowadzić do sytuacji, gdzie jeden wspólnik będzie zmuszony pokryć całość długu, nawet jeśli nie wynikał on bezpośrednio z jego działań. W takim przypadku, wspólnik, który zapłacił dług, ma prawo żądać od innych wspólników zwrotu ich części.

Odpowiedzialność ta jest niezależna od majątku spółki. Oznacza to, że wierzyciel nie musi najpierw próbować odzyskać długu z majątku spółki przed zwróceniem się do wspólników. Wspólnicy są zobowiązani swoim osobistym majątkiem od razu, co zwiększa ryzyko prowadzenia działalności w tej formie prawnej.

Więcej

Spółka cywilna, nie posiadając osobowości prawnej, nie jest traktowana jako odrębny byt prawny. W konsekwencji wszelkie działania, takie jak zaciąganie zobowiązań czy reprezentowanie spółki w sądzie, muszą być dokonywane bezpośrednio przez wspólników. To oni są stronami w transakcjach oraz w sporach prawnych.

Warto zauważyć, że istnieją pewne szczególne zasady dotyczące momentu przystąpienia lub wystąpienia z spółki. Wspólnik, który dołącza do spółki, odpowiada również za zobowiązania powstałe przed jego wejściem. Podobnie, wspólnik występujący ze spółki nadal ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed jego wystąpieniem, do momentu ich uregulowania.

Podsumowując, prowadzenie działalności jako spółka cywilna wiąże się z pełną i solidarną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki, co może stanowić znaczące ryzyko, szczególnie w przypadku dużych i nieprzewidywalnych zobowiązań. Dlatego kluczowe jest, aby osoby rozważające tę formę działalności były świadome tych ryzyk oraz odpowiednio się na nie przygotowały.

Podatki w spółce cywilnej

W kontekście regulacji podatkowych, spółka cywilna jest traktowana jako transparentna, co oznacza, że sama spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zamiast tego, to jej wspólnicy są obciążeni płaceniem podatków. To oni odpowiadają za rozliczenie dochodów osiąganych przez spółkę, zależnie od ich statusu podatkowego.

Rozliczenie podatku dochodowego (PIT i CIT)

Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej rozliczają dochody jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W zależności od wyboru, mogą one opodatkować te dochody według stawek skali podatkowej, które wynoszą 12% dla dochodów do odpowiedniego progu i 32% dla dochodów przekraczających ten próg, lub wybrać liniową stawkę podatkową w wysokości 19%.

Osoby prawne oraz inne podmioty, które są wspólnikami spółki cywilnej, podlegają zasadom opodatkowania CIT. Dla nich dochody są zawsze opodatkowane liniową stawką 9 lub 19%.

Spółka cywilna jest płatnikiem podatku VAT

Chociaż spółka cywilna nie jest podatnikiem podatków dochodowych, to jednak jest rozliczana jako podatnik VAT oraz podatku akcyzowego. Oznacza to, że wszelkie transakcje podlegające VAT-owi, takie jak sprzedaż towarów czy usług, muszą być odpowiednio dokumentowane i rozliczane, a spółka musi odprowadzać VAT według obowiązujących stawek. Spółka cywilna może być pod pewnymi warunkami zwolniona z podatku VAT.

Pozostałe Specjalizacje

firmy

Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski radca prawny, prawnik, adwokat Poznań

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Porady prawne spółki

  Skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii lub wybierz wygodę pomocy prawnej online. Profesjonalna konsultacja w sprawie administracyjnej zapewni Ci przejrzyste rozwiązania i oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Zakaz konkurencji B2B – jak ominąć, wyliczyć odszkodowanie i uregulować legalnie w umowie?

  Jak ominąć zakaz konkurencji B2B? Czy należy się odszkodowanie za jego ustanowienie? Z tego artykułu dowiesz się, czy w ogóle można obejść zakaz konkurencji i na jakich zasadach. Przeczytasz także o tym, jak długo może on obowiązywać i kiedy zostanie uznany za nielegalny.


  Sposoby obrony przed rekompensatą 40 euro za opóźnienie w płatności.

  W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy mogą spotkać się z roszczeniami o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, określoną na minimalnie 40 euro. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stworzyła mechanizm wspierający wierzycieli, ale również otworzyła drogę dla potencjalnych nadużyć. W tym artykule wyjaśniam, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skutecznie dochodzić rekompensaty, oraz jakie są…


  Jak dochodzić rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatności faktury?

  W świecie biznesu, terminowość płatności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynność finansową i zdrowie ekonomiczne przedsiębiorstw. Niestety, wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nierzetelnych klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. W tym artykulę opisuję, w jaki sposób można uzyskać rekompensatę za dochodzenie wierzytelnościw transakcjach handlowych.


  Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

  Rozpoczynając współpracę z partnerem biznesowym warto rozważyć założenie spółki jawnej, która jest stosunkowo nieskomplikowana i daje duże możliwości rozwoju. Fundamentem współpracy w tej formie jest dobrze skonstruowana umowa spółki. To właśnie umowa spółki jawnej reguluje strukturę zarządzania, a także zasady dzielenia zysków i inne ważkie kwestie. W tym artykule przybliżam najistotniejsze aspekty, na które należy…


  Spółka cywilna

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania o spółkę cywilną? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

  Nazwa spółki cywilnej powinna być sformułowana tak, aby jednoznacznie identyfikować wszystkich wspólników, co najczęściej realizuje się przez włączenie do niej nazwisk wszystkich wspólników. Dodatkowo, dla jasności co do formy prawnej, w nazwie powinien znaleźć się dopisek „spółka cywilna” lub skrót „s.c.”. Przykładowo, nazwa spółki cywilnej tworzonej przez dwóch wspólników, Janę Kowalską i Marka Nowaka, może brzmieć „Jana Kowalska, Marek Nowak s.c.” lub „Kowalska i Nowak spółka cywilna”.

  W praktyce często spotyka się nazwy bardziej opisowe, odnoszące się do charakteru działalności, na przykład „Usługi Budowlane Jan Kowalski, Adam Nowak s.c.”.

  Aby założyć spółkę cywilną, konieczne jest co najmniej dwóch wspólników. Spółka cywilna nie może być zatem utworzona jako działalność jednoosobowa. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, co daje dużą elastyczność w konfiguracji struktury spółki.

  W spółce cywilnej umowy podpisują wspólnicy, ponieważ sama spółka, jako forma organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie może być stroną umów ani innych czynności prawnych. Odpowiedzialność za zawieranie umów leży więc bezpośrednio na wspólnikach, którzy działają w jej imieniu.

  Zgodnie z art. 866 Kodeksu cywilnego, każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu. Oznacza to, że w ramach normalnej działalności spółki, każdy wspólnik może samodzielnie zawierać umowy, które nie wychodzą poza codzienne zarządzanie.

  W sytuacjach, gdy czynność prawna przekracza zakres zwykłych czynności zarządu, decyzja o jej podjęciu powinna być podjęta wspólnie przez wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W takim przypadku do ważności umowy konieczne jest wspólne działanie wspólników lub zgoda wyrażona przez wszystkich w formie uchwały.

  Spółka cywilna sama w sobie nie jest przedsiębiorcą, ponieważ nie posiada osobowości prawnej. To oznacza, że spółka cywilna jako taka nie może być traktowana jako odrębny byt prawny zdolny do wykonywania praw i obowiązków w obrocie gospodarczym.

  Przedsiębiorcami są wspólnicy tej spółki, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu