Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Po przejściu całej drogi odwoławczej, klient uzyskał niekorzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł w opozycji do istniejącego w obrocie prawnym orzeczenia w analogicznej sprawie. W ocenie sądu przychody z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskiwane regularnie, same w sobie dyskwalifikują z możliwości uzyskania statusu bezrobotnego. Kancelaria skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powinien ustalić prawidłową wykładnię przepisów.

Czym jest i jakie korzyści daje status bezrobotnego?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej jako ustawa), aby uzyskać status bezrobotnego należy m. in. być osobą niezatrudnioną i niewykonująca innej pracy zarobkowej. Ponadto, nie można prowadzić działalności gospodarczej. Sam fakt zatrudnienia powoduje utratę statusu bezrobotnego bądź odmowę przyznania statusu bezrobotnego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym osoba bezrobotna oznacza osobę, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych  z tytułu  odsetek  lub  innych  przychodów  od  środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą otrzymać zasiłek, którego wysokość zależy od stażu pracy – niższy dla stażu poniżej 5 lat i wyższy dla stażu powyżej 20 lat. Istnieje również możliwość uzyskania dodatku aktywizacyjnego dla tych, którzy znajdą pracę, oraz stypendium na dalszą naukę.

Bezrobotni mogą korzystać ze szkoleń z finansowanym stypendium, bonów szkoleniowych i staży zawodowych. Dostępne są także inne zasiłki, takie jak zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy. Dodatkowo, co bardzo ważne, osoby bezrobotne mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz mogą zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy jakiekolwiek przychody z tytułu zatrudnienia wykluczają status bezrobotnego?

Na dzień wydania decyzji o odmowie przyznania statusu bezrobotnego, klient osiągał przychody z tytułu zatrudnienia, które już ustało. Były to przychody z tytułu umowy o zakazie konkurencji. W mojej ocenie ustawa dopuszcza taką sytuację, albowiem taki przychód nie wypełnia definicji ustawowej przychodu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy. 

art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ilekroć w ustawie jest mowa o przychodach – oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Kluczowe znaczenie w sprawie ma definicja przychodów, ustanowiona w ustawie. Przychody z tytułu zatrudnienia w rozumieniu ustawy należy odróżnić od zatrudnienia sensu stricto. Odszkodowanie za zakaz konkurencji, które stanowi przychody z tytułu zatrudnienia, nie stanowi jednocześnie zatrudnienia, które powoduje utratę statusu bezrobotnego bądź odmowę przyznania statusu bezrobotnego. Odszkodowanie za zakaz konkurencji stanowi jedynie przychody z tytułu zatrudnienia, które ustało. 

W związku z powyższym przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy nie znajduje zastosowania w sytuacji skarżącego, albowiem zgodnie z definicją ustawową klient nie osiąga przychodu z innego tytułu niż zatrudnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy. 

Zatem na dzień wydania decyzji o odmowie przyznania statusu bezrobotnego, klient osiągał przychody z tytułu zatrudnienia, które już ustało, co ustawa dopuszcza, albowiem taki przychód nie wypełnia definicji ustawowej przychodu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy. 

Przychody z zakazu konkurencji a status bezrobotnego – co na to sądy?

Sąd w zaskarżonym orzeczeniu wskazał, że przychody z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej same w sobie generalnie dyskwalifikują możliwość uzyskania statusu bezrobotnego. Natomiast orzeczeniem tym sąd stanął w opozycji do istniejącego w analogicznej sprawie innego orzeczenia, które prezentuję poniżej:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r., II SA/Wa 650/14

Przychody z tytułu umowy o zakazie konkurencji, jako bardzo ściśle i nierozerwalnie złączone ze stosunkiem pracy, powinny być uznane za przychody pochodzące z zatrudnienia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.), uzyskiwanie takich przychodów nie stoi na przeszkodzie przyznaniu ich beneficjentowi statusu bezrobotnego. Powyższy przepis uściśla w tym zakresie normę art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h tej ustawy.

W ocenie sądu, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy, uzyskiwanie przychodów z tytułu umowy o zakazie konkurencji nie stoi na przeszkodzie przyznaniu ich beneficjentowi statusu bezrobotnego. 

Sprawa jest obecnie w toku, a niniejszy wpis zostanie zaktualizowany po uzyskaniu rozstrzygnięcia.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w odrolnieniu działki miejskiej i w sprawie prowadzenia handlu w mieście, a także postawienia na działce tymczasowych…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

Wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ustawy „kominowej”

W ramach pracy w zespole radców prawnych przygotowałem opinię prawną na zlecenie organu kontroli gminy w zakresie zasad wynagradzania dyrektora gminnej…

Czytaj więcej

Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu