Zabytek na prywatnej działce – kto to utrzyma? Skarga administracyjna.

Skargę administracyjną do WSA złożył właściciel działki, przez której teren przebiega zabytkowe torowisko kolei i na którego konserwator zabytków nałożył obowiązek dbania i ponoszenia kosztów utrzymania zabytku. Skarżący domagał się zwolnienia z obowiązku utrzymania zabytku, kwestionując w ogóle fakt, że torowisko kolei jest zabytkiem.

Stare torowisko kolejowe – zabytek czy nie?

Dla rozstrzygnięcia sprawy kluczowe było jednoznaczne oznaczenie, czy w ogóle i ewentualnie które tory kolejowe przebiegające przez nieruchomość skarżącego stanowią zabytkowe torowisko kolejowe, wpisane do rejestru zabytków. Według skarżącego linia kolejowa jest obiektem liniowym – szczególnym rodzajem obiektu budowlanego, którego charakterystycznym parametrem jest długość. Skarżący twierdził, że zgodnie z prawem budowlanym to właściciel lub zarządca torowiska, którym skarżący nie jest, ma obowiązek utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym.

Sąd rozstrzygający sprawę, przychylając się do argumentacji mojego klienta wskazał, że zabytek torowiska kolejowego stanowi część składową nieruchomości, do której tytuł prawny ma skarżący. Jako zaś część składowa nieruchomości nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c).

Art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

Pierwszeństwo przepisów o ochronie zabytków

Na argumentację skarżącego sąd wskazał, że prawo budowlane nie może wyłączyć (naruszyć) przepisów odrębnych Ustawy o ochronę zabytków i opiece nad zabytkami. Prawo budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący sprawy projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych stanowi przepisy ogólne (lex generalis), przed którymi pierwszeństwo mają przepisy szczególne ustawy o ochronę zabytków.

Torowisko kolejowe jest zabytkiem nieruchomym w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o zabytkach, który to przepis jako przepis szczególny wyłącza możliwość zakwalifikowania go jako obiektu liniowego w rozumieniu Prawa budowlanego. Zabytek ten podlega jednocześnie ochronie konserwatorskiej.

Tak też orzekł WSA i oddalił skargę orzekając w całości na korzyść mojego klienta. Wyrok jest prawomocny.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia…

Czytaj więcej

To nie brak szczepionki był decydujący. Skarga do WSA.

W precedensowej sprawie ze skargi administracyjnej przedstawicieli ruchu antyszczepionkowego na uchwałę rady miasta dotyczącą zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli, sąd orzekł na…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu