Przewlekłość postępowania o 500+

W sprawie o przedłużające się wstrzymanie wypłaty 500+ za okres 20 miesięcy zostałem poproszony o interwencję. Wstrzymanie wypłaty środków wynikło ze złożenia odwołania przez byłą żonę mojego klienta od decyzji, w której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej MOPR) uchylił jej prawo do pobierania świadczenia wychowawczego. Pomimo licznych monitów mojego klienta, sprawa odwoławcza zawisła przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym (dalej SKO) nie zmierzała do końca, co wskazywało na przewlekłość postępowania i konieczność podjęcia działań prawnych. 

Ponaglenie, a dalej skarga na bezczynność organu.

W pierwszej kolejności wystąpiłem w imieniu mojego klienta z ponagleniem do SKO o załatwienie sprawy Jest to obligatoryjny warunek późniejszego wniesienia skargi do WSA na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania

Warto wiedzieć, że prawo określa jasno termin załatwienia sprawy nieskomplikowanej – wynosi on maksymalnie miesiąc. W każdym razie wszystkie sprawy organ powinien załatwiać bez zbędnej zwłoki, a jedynie na sprawy szczególnie skomplikowane ma dwa miesiące (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

Pobocznym, acz ważkim zagadnieniem w sprawie był fakt, że mój klient nie był stroną postępowania odwoławczego przed SKO. Zatem wraz z ponagleniem konieczne było wskazanie, że posiada interes prawny do bycia stroną w postępowaniu. Interes ten w mojej ocenie wynikał z faktu, że klient dochodził świadczenia wychowawczego na swoją rzecz jako opiekun prawny – ojciec dziecka, a postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia pozostawało zawieszone z uwagi na postępowanie odwoławcze przed SKO. 

SKO nie zareagowało ani na ponaglenie, ani na wniesioną w konsekwencji skargę administracyjną na bezczynność organu. Zwrot w sprawie nastąpił po ukaraniu organu grzywną na mój wniosek. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spowodował szybkie załatwienie przez SKO odwołania byłej żony mojego klienta i w konsekwencji odwieszenie postępowania o wypłatę zaległego świadczenia 500+. Środki w wysokości 10.000 zł znalazły się na jego koncie mojego klienta półtora miesiąca po wyroku sądu.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Podobne sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej…

Czytaj więcej

Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w procesie odrolnienia działki miejskiej, wyłączając ją z produkcji rolnej. Kluczowe jest sprawdzenie całokształtu okoliczności, w tym…

Czytaj więcej

Transgraniczna umowa agencyjna

Kancelaria prawna doradzała we współpracy międzynarodowej, tworząc złożoną umowę agencyjną dla zagranicznej korporacji i polskiego przedsiębiorcy. Kluczowym zadaniem było zapewnienie…

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z…

Czytaj więcej

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa,…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu