Mężczyzna przechodzący na tle świateł

Opcja call i put w umowie inwestycyjnej

Pozyskiwanie inwestycji to kluczowy etap rozwoju startupu. W negocjacjach umów inwestycyjnych, opcje Call i Put odgrywają ważną rolę, pozwalając zbudować umowy chroniące interesy obu stron i zwiększając atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstwa. W tym artykule zbadamy definicje i zastosowania opcji Call i Put, ich wpływ na umowy spółek oraz przykłady praktycznego zastosowania. Omówimy także opcję Buy-Sell i inne mechanizmy inwestycyjne takie jak Drag Along czy ograniczenie rozwodnienia kapitału.

Zapisz się do newsletter

Znaczenie opcji call i put dla inwestorów i właścicieli biznesu

Opcje call i put stanowią istotne narzędzia w arsenale inwestorów oraz właścicieli biznesu, szczególnie w kontekście zawierania umów inwestycyjnych w sferze startupów oraz innych przedsięwzięć biznesowych. Te instrumenty finansowe pozwalają na zbudowanie pewnego rodzaju zabezpieczenia oraz strukturę umożliwiającą elastyczne zarządzanie udziałami w kapitale spółki w dynamicznie zmieniających się okolicznościach rynkowych.

Z jednej strony, dla inwestorów, opcje te stanowią mechanizm umożliwiający zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją, oferując jednocześnie potencjalne zyski ze wzrostu wartości spółki. Opcja call pozwala inwestorom na zakup dodatkowych udziałów w spółce po ustalonej cenie, co może być atrakcyjne, gdy wartość spółki rośnie, natomiast opcja put oferuje inwestorom możliwość sprzedaży swoich udziałów z powrotem do spółki lub innym wspólnikom, również po ustalonej cenie, co może być korzystne, gdy wartość spółki spada.

Z drugiej strony, dla właścicieli biznesu, takie opcje mogą stanowić narzędzie pozyskiwania kapitału oraz partnerstwa strategicznego z inwestorami, a także mechanizm pozwalający na kontrolowanie rozwoju spółki. Opcje te, gdy są właściwie zdefiniowane i zaimplementowane w umowach inwestycyjnych, mogą tworzyć korzystne warunki dla obu stron, umacniając relacje między akcjonariuszami oraz inwestorami, a także wpływając na długoterminową stabilność i wzrost spółki.

Wpływ opcji call i put na umowy inwestycyjne i relacje między akcjonariuszami.

Z perspektywy założycieli, opcje mogą być korzystne, ale również stanowią źródło potencjalnych ryzyk. Opcje te mogą wpłynąć na kontrolę nad spółką i jej wartością, co jest szczególnie ważne w fazie wczesnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Opcje call i put, umieszczone w umowie inwestycyjnej, wpływają na relacje między akcjonariuszami na różnych etapach życia spółki, od momentu pozyskania inwestycji, aż po ewentualne wyjście z inwestycji. Mają one wpływ na negocjacje, decyzje strategiczne oraz wycenę spółki, czyniąc je istotnymi narzędziami zarządzania relacjami inwestor-właściciel biznesu.

Wprowadzenie tych opcji do umów inwestycyjnych tworzy zatem ramy, w których relacje między akcjonariuszami oraz inwestorami są jasno zdefiniowane, a potencjalne konflikty mogą być rozstrzygane w sposób uprzednio uzgodniony. Opcje te, poprzez swoją naturę, wpływają na wycenę spółki, strukturę kapitałową oraz rozkład władzy decyzyjnej, co czyni je kluczowym elementem w procesie negocjacyjnym umów inwestycyjnych.

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą umów handlowych i gospodarczych.

Co to jest opcja?

Opcja to umowa finansowa pomiędzy dwoma stronami, która nadaje nabywcy opcji prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonej ilości danego aktywa po ustalonej cenie, w określonym czasie lub na jego zakończenie.

Są dwie główne typy opcji: opcja call (kupna) i opcja put (sprzedaży). Opcja call daje nabywcy prawo do zakupu aktywa, podczas gdy opcja put daje nabywcy prawo do sprzedaży aktywa.

Charakterystyczne cechy opcji obejmują:

 • Uprawnienie, a nie obowiązek: Nabywca opcji ma prawo, ale nie obowiązek, do wykonania opcji. To odróżnia opcje od innych kontraktów finansowych, takich jak umowy futures, które zobowiązują do dokonania transakcji.
 • Cena wykonania (Strike Price): Cena, po której nabywca opcji może kupić lub sprzedać aktywo.
 • Data wygaśnięcia: Określona data, po której opcja traci ważność.
 • Premium: Cena, którą nabywca opcji płaci sprzedawcy opcji za prawo do kupna lub sprzedaży aktywa.
 • Podstawowe Aktywo: Aktywo, które jest przedmiotem opcji, może to być akcja, obligacja, indeks lub inny instrument finansowy.

Koszty związane z nabyciem opcji:

 • Premium opcji – głównym kosztem związanym z nabyciem opcji jest premium opcji, które nabywca płaci na początku. Wartość premium zależy od wielu czynników, w tym od ceny bazowego aktywa, czasu do wygaśnięcia opcji, zmienności rynkowej i stóp procentowych.
 • Koszty transakcyjne – koszty transakcyjne związane z zakupem i sprzedażą opcji mogą obejmować prowizje maklerskie i inne opłaty.
 • Koszty wykonania – jeśli nabywca zdecyduje się wykonać opcję, mogą wystąpić dodatkowe koszty, w tym koszty związane z transakcją bazowego aktywa.

Zrozumienie tych elementów jest kluczowe dla inwestorów i właścicieli biznesu, którzy chcą korzystać z opcji w ramach swoich strategii inwestycyjnych lub umów inwestycyjnych. Opcje mogą oferować elastyczność i ochronę, ale niosą ze sobą również ryzyko, którego należy być świadomym.

Opcje w procesie pozyskiwania inwestora

Jak opcje call i put wpływają na atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstwa?

Opcje Call i Put mogą znacząco wpłynąć na proces pozyskiwania inwestora dla przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiam, w jaki sposób te instrumenty finansowe mogą oddziaływać na atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstwa oraz jak mogą być wykorzystane podczas negocjacji umów inwestycyjnych.

 • Ochrona inwestycji – opcje Put mogą być atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ oferują pewien poziom ochrony ich inwestycji. W przypadku, gdy wartość przedsiębiorstwa spadnie, opcja Put daje inwestorom możliwość sprzedaży swoich udziałów po ustalonej wcześniej cenie, co może zminimalizować ich straty.
 • Potencjał zysku – z kolei opcje Call mogą być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących potencjału wzrostu wartości. Dają one inwestorom możliwość zakupu dodatkowych udziałów w przyszłości po cenie ustalonej z góry, co może być korzystne, jeśli wartość przedsiębiorstwa wzrośnie.

Role opcji w negocjacjach umów inwestycyjnych

 • Elastyczność negocjacyjna: Opcje Call i Put mogą być używane jako narzędzia negocjacyjne, które dodają elastyczność do struktury umowy inwestycyjnej. Mogą pomóc w zbalansowaniu interesów obu stron – inwestorów i właścicieli przedsiębiorstwa.
 • Wartościowanie przedsiębiorstwa: Opcje mogą także odegrać rolę w wartościowaniu przedsiębiorstwa, ponieważ warunki opcji Call i Put mogą być uzależnione od przyszłej wydajności finansowej firmy.
 • Wzmocnienie relacji między akcjonariuszami: Ustalanie warunków opcji może prowadzić do długoterminowych relacji między akcjonariuszami, gdyż wymaga otwartych dyskusji i negocjacji, co może wzmocnić zaufanie i współpracę.

Opcje Call i Put są zatem kluczowymi elementami, które mogą być wykorzystywane w różnych etapach procesu pozyskiwania inwestora, od negocjacji warunków umowy po zarządzanie relacjami między akcjonariuszami po zakończeniu transakcji.

Umowa inwestycyjna

Opcja call – definicja

Opcja Call w kontekście funduszy venture capital to umowa, która daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu określonej liczby udziałów w spółce po ustalonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Te opcje są często używane w inwestycjach venture capital, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstw, umożliwiając inwestorom uczestnictwo w potencjalnym wzroście wartości spółki.

Mechanizm ten może być korzystny dla inwestorów, którzy są optymistycznie nastawieni do przyszłych perspektyw spółki, oraz dla przedsiębiorstw, które chcą zainteresować inwestorów bez natychmiastowego zobowiązania do sprzedaży udziałów.

Opcja call na udziały

Opcja Call na udziały spółki działa na zasadzie umowy, która pozwala inwestorowi na zakup określonej liczby udziałów spółki po ustalonej cenie przed upływem określonego terminu. Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo rośnie i zyskuje na wartości, inwestor może skorzystać z opcji Call, aby nabyć udziały po korzystnej cenie, która została ustalona wcześniej. To z kolei może przyczynić się do zysku inwestora z różnicy między ceną zakupu a aktualną wartością rynkową udziałów.

Praktyczny przykład może obejmować sytuację, w której inwestor VC uzgadnia opcję Call na udziały start-upu po ustalonej cenie. W miarę jak startup rośnie i zyskuje na wartości, inwestor może zdecydować się skorzystać z opcji i zakupić udziały po wcześniej ustalonej cenie, co może przyczynić się do znacznego zysku finansowego.

Opcja call w umowie spółki

W umowie spółki, opcja Call może być zdefiniowana jako umowa między akcjonariuszami, która pozwala jednemu akcjonariuszowi (lub grupie akcjonariuszy) na zakup udziałów innego akcjonariusza po ustalonej cenie i w określonym czasie.

Mechanizm ten może być używany w różnych scenariuszach, na przykład w przypadku rozwiązania współpracy między wspólnikami lub gdy jeden z akcjonariuszy chce zwiększyć swoje udziały w spółce. Opcja Call w umowie spółki może także służyć jako sposób zabezpieczenia praw akcjonariuszy, umożliwiając im zwiększenie swojego udziału w spółce w przyszłości, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

Tablica startupu
fot. Per Lööv, licencja Unsplash.com

Opcja put – definicja

Opcja put w venture capital to umowa, która daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży określonej liczby udziałów spółki po ustalonej cenie w określonym czasie. To narzędzie jest szczególnie użyteczne dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed spadkiem wartości spółki, gwarantując możliwość sprzedaży swoich udziałów po korzystnej cenie.

Opcje put mogą być również wykorzystywane do zabezpieczenia inwestorów przed niekorzystnymi zdarzeniami w przyszłości, takimi jak niespełnienie przez spółkę określonych celów finansowych lub operacyjnych.

Opcje put mogą być także elementem umów inwestycyjnych, które zabezpieczają interesy inwestorów w przypadku różnych scenariuszy, takich jak brak realizacji kamieni milowych przez założycieli startupu lub odejście kluczowego pracownika.

Zamiana długu na udziały przez inwestora VC

Mechanizm zamiany długu na udziały z użyciem opcji put pozwala inwestorowi VC na konwersję pożyczonych środków na udziały spółki, zamiast oczekiwać zwrotu gotówki.

Jest to szczególnie atrakcyjne przy inwestycjach w młode spółki, które mogą nie być jeszcze dochodowe, ale mają potencjał wzrostu. W przypadku korzystania z opcji put, inwestor venture capital może zdecydować się na zamianę swojego długu na udziały, jeżeli przewiduje, że wartość spółki wzrośnie w przyszłości, co pozwoli mu na osiągnięcie zysku z tej transakcji.

Taka struktura umowy może być korzystna zarówno dla inwestora, jak i dla spółki. Dla inwestora, zamiana długu na udziały może otworzyć możliwość osiągnięcia zysku z wzrostu wartości spółki. Dla spółki, konwersja długu na udziały może zredukować presję płatności odsetek i zobowiązań kapitałowych, co może być szczególnie korzystne w trudnych czasach finansowych.

W praktycznym przykładzie, jeśli startup posiada umowę z inwestorem VC, która zawiera opcję put, a spółka zaczyna osiągać sukces, inwestor może zdecydować się skorzystać z opcji put, zamieniając swoje wierzytelności na udziały w spółce, co pozwoli mu na większy udział w przyszłych zyskach spółki.

drzewo japońskie

Opcja call i put – zastosowanie w praktyce

Opcje call i put są istotnymi narzędziami w umowach inwestycyjnych, oferując różnorodne scenariusze zastosowań, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorstw. Te opcje mogą służyć jako zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi okolicznościami lub jako narzędzie negocjacyjne, umożliwiające obu stronom osiągnięcie korzystnych warunków umowy.

Brak realizacji kamieni milowych przez założycieli startupu

Opcje call i put mogą być wykorzystywane w przypadku, gdy założyciele startupu nie spełniają określonych warunków umowy, takich jak kamienie milowe. Na przykład, opcja call może być zarezerwowana dla inwestorów, umożliwiając im zakup dodatkowych udziałów w spółce po preferencyjnej cenie, jeśli założyciele nie spełniają ustalonych celów. W tym przypadku bowiem ryzyko inwestora rośnie (w przeciwieństwie do wyceny spółki), a przeciwdziałaniu ryzyka służy właśnie wzrost udziału w spółce.

Z drugiej strony, opcja put może zabezpieczyć założycieli, umożliwiając im sprzedaż swoich udziałów inwestorom po ustalonej cenie, jeśli kamienie milowe nie zostaną osiągnięte.

Odejście ze startupu założyciela lub kluczowego pracownika

Zmiana personelu kierowniczego w startupach może być momentem krytycznym dla kontynuacji operacji biznesowych oraz utrzymania zaufania inwestorów. Opcje call i put mogą służyć jako mechanizmy zabezpieczające w takich scenariuszach.

Na przykład, w przypadku odejścia kluczowego pracownika lub założyciela, opcja call może umożliwić inwestorom nabycie udziałów tych osób po z góry ustalonej cenie, co może zapewnić stabilność zarządzania i kontrolę nad firmą. Z kolei opcja put może oferować założycielom lub kluczowym pracownikom możliwość sprzedaży swoich udziałów po ustalonej cenie, co może być atrakcyjne dla tych, którzy chcą wyjść ze spółki i zminimalizować swoje straty finansowe.

Takie zastosowania opcji call i put są ważnym elementem struktury umów inwestycyjnych, pozwalającym na dostosowanie warunków umowy do dynamicznych okoliczności i różnych scenariuszy, które mogą wystąpić w trakcie życia startupu.

Opcja call i put – zastosowanie w praktyce

Mechanizm opcji buy-sell, znany również jako umowa buy-sell, jest kolejnym narzędziem w zarządzaniu relacjami między akcjonariuszami w spółkach, zwłaszcza w kontekście venture capital i startupów. Jest to rodzaj umowy, która pozwala akcjonariuszom na sprzedaż lub zakup udziałów w określonych sytuacjach, łącząc w sobie cechy opcji call i put.

Opcja buy-sell określa warunki, na jakich udziały mogą być sprzedane lub kupione, oraz kto ma prawo do ich zakupu lub sprzedaży. W ten sposób, opcja buy-sell pomaga w zapewnieniu płynności udziałów oraz stabilności zarządzania spółką, jednocześnie oferując akcjonariuszom pewną elastyczność w zarządzaniu swoim udziałem w firmie.

Podobne mechanizmy inwestycyjne

Klauzula Drag Along

Drag Along to mechanizm, który umożliwia większościowym akcjonariuszom wymuszenie sprzedaży udziałów przez mniejszościowych akcjonariuszy, gdy pojawia się okazja do sprzedaży spółki. Ma to na celu zapewnienie, że transakcja sprzedaży może zostać zrealizowana bez przeszkód ze strony mniejszościowych akcjonariuszy.

Ograniczenie rozwodnienia kapitału

Ograniczenie Rozwodnienia Kapitału to klauzula, która chroni akcjonariuszy przed rozcieńczeniem ich udziałów w spółce poprzez emisję nowych udziałów. Może obejmować różne mechanizmy, takie jak prawo pierwokupu, które daje istniejącym akcjonariuszom pierwszeństwo w zakupie nowych udziałów.

Zobowiązanie do wyłączności negocjacji (No-Shop)

Zobowiązanie do wyłączności negocjacji, znane również jako klauzula No-Shop, to umowa, która zobowiązuje sprzedającego (na przykład założycieli startupu) do zaprzestania negocjacji z innymi potencjalnymi nabywcami lub inwestorami przez określony okres czasu. Ma to na celu zapewnienie inwestorowi, że będzie miał wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie due diligence i negocjacje umowy bez obawy o konkurencję z innymi zainteresowanymi stronami.

Jak opcje Call i Put otwierają drzwi dla inwestycji

Różnorodność mechanizmów inwestycyjnych dostępnych dla spółek i inwestorów pozwala znacząco wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstwa, balansując interesy obu stron i wpływając na stabilność oraz długoterminowy rozwój spółki.

Właściwie zaimplementowane w umowach inwestycyjnych opcje Call i Put służą jako zabezpieczenie, oferując elastyczność w zarządzaniu udziałami i negocjacjach umowy. W różnych scenariuszach, takich jak zmiany w zarządzie czy niespełnienie określonych celów przez startup, opcje mogą okazać się dostatecznym rozwiązaniem do utrzymania inwestycji.

Kiedy startupy i inwestorzy zasiadają do stołu negocjacyjnego, te dwie opcje mogą być kluczowym składnikiem transakcji, który stworzy warunki dla sukcesu obu stronom transakcji.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu