Jak odzyskać życzone pieniądze bez umowy, na słowo?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze przelewem, bez umowy, na słowo i nie tylko?

W tym artykule przedstawiam praktyczne sposoby, które pomogą w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, niezależnie od tego, czy transakcja była zabezpieczona umową, czy opierała się na ustnym porozumieniu. Analizuję różne metody i środki prawne dostępne dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, podkreślając przy tym, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie każdej transakcji finansowej, aby uniknąć problemów z odzyskaniem pieniędzy.

Pożyczka „na słowo” brzmi dobrze, ale każdy rozumie ją inaczej.

Pożyczanie pieniędzy wśród znajomych, rodzinie, czy nawet kolegom z pracy, jest praktyką tak starą, jak sama cywilizacja. Często działamy na zasadzie zaufania, wierząc, że dobry gest zostanie odwzajemniony w przyszłości. „Pożyczka na słowo” to zwrot, który wielu z nas zna i doświadczyło. Chociaż taka forma pożyczki jest powszechna, niesie za sobą ryzyko związane z brakiem formalnej umowy, co może utrudnić odzyskanie pożyczonych środków.

Problem odzyskiwania długu staje się znacznie bardziej skomplikowany, gdy nie dysponujemy pisemnym potwierdzeniem takiej transakcji. Nawet jeśli kwota wydaje się niewielka, jej utrata może być bolesna, a proces odzyskiwania frustrujący i czasochłonny. W obliczu takiej sytuacji, wiele osób zastanawia się, jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze i czy istnieją sprawdzone sposoby, by zminimalizować ryzyko związane z pożyczaniem „na słowo”.

W tym kontekście, niezwykle ważne jest zrozumienie, jak zabezpieczyć swoje interesy, gdy decydujemy się pożyczyć pieniądze komuś ze swojego otoczenia. Zabezpieczenie swoich interesów nie oznacza braku zaufania do drugiej strony, ale raczej działanie w duchu przysłowia „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odpowiednie zabezpieczenie transakcji nie tylko chroni nasze finanse, ale także może uchronić relacje z bliskimi przed niepotrzebnymi napięciami, które często pojawiają się w sytuacjach spornych dotyczących pieniędzy.

Definicja i podstawy umowy pożyczki

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 1360), umowa pożyczki jest umową, na mocy której pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W ten sposób, umowa pożyczki dotyczy nie tylko pieniędzy, ale może także obejmować rzeczy ruchome, o ile są one oznaczone co do gatunku.

Różnice między umową pożyczki a użyczeniem

W procesie karnym skargę może wnieść strona oraz pokrzywdzony (nawet jeśli nie jest stroną). W postępowaniach karno-skarbowych uprawniona jest strona. Natomiast w postępowaniu sądowo-administracyjnym skargę może złożyć skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony.

Skarga na przewlekłość przysługuje także w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego. W takim wypadku uprawniona jest strona (w postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel i dłużnik) oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

KryteriumUmowa pożyczkiUmowa użyczenia
Przedmiot:Pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunkuRzeczy ruchome bądź nieruchomości.
Zwrot:Pożyczkobiorca zwraca tyle samo pieniędzy lub tyle samo rzeczy tego samego gatunku i jakości.Użyczający otrzymuje z powrotem tę samą rzecz.
Wynagrodzenie:Może być oprocentowana; pożyczkobiorca może zobowiązać się do zapłaty odsetek.Bezpłatna; użyczający nie może żądać opłat za użyczenie rzeczy.
Własność:Przekazanie własności – pożyczkobiorca staje się właścicielem przekazanych środków lub rzeczy.Tymczasowe korzystanie – użyczający pozostaje właścicielem rzeczy.
Regulacja:art. 720 i nast. KCart. 710 i nast. KC

Jak ułatwić odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Wieżowiec banku

Najpierw skupimy się na opisaniu odpowiedniego dokumentowania umowy pożyczki. Zabezpieczenie prawne i dowodowe umowy pożyczki ma kluczowe znaczenie dla możliwości odzyskania pożyczonych środków. Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

Dokumentowanie umowy pożyczki – forma pisemna vs ustna

Umowa pożyczki, zgodnie z przepisami polskiego prawa, może zostać zawarta w dowolnej formie. Oznacza to, że nawet umowy ustne są prawnie wiążące.

Przepis art. 720 § 2 KC stanowi, że w przypadku, gdy wartość umowy przekracza 1.000 zł, umowa powinna być stwierdzona pismem. Niezachowanie tej formy nie wpływa na ważność umowy[1]M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2023, art. 720, Legalis.

Chociaż prawo nie wymaga obligatoryjnie formy pisemnej umowy pożyczki dla jej ważności, to sporządzenie takiej umowy w formie pisemnej znacząco ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Forma pisemna umożliwia jednoznaczne ustalenie warunków pożyczki, takich jak kwota, termin zwrotu, ewentualne oprocentowanie oraz inne istotne ustalenia. W przypadku sporu, umowa pisemna stanowi solidny dowód w postępowaniu sądowym, znacznie ułatwiając dochodzenie swoich praw.

Dodatkowo, dokumentacja pisemna jest niezbędna w sytuacjach wymagających udokumentowania transakcji przed organami skarbowymi, na przykład w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W związku z tym, niezależnie od relacji między stronami, zaleca się zawsze zabezpieczyć transakcję pożyczki poprzez sporządzenie i podpisanie umowy pisemnej.

Komplikacje dowodowe przy pożyczce ustnej

Choć ustne umowy pożyczki stanowią ważną część obrotu prawnego, zwłaszcza w relacjach między osobami fizycznymi, to mogą prowadzić do znaczących komplikacji dowodowych w sytuacji, gdy pożyczkobiorca odmówi zwrotu pożyczonych środków. Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują rygoru nieważności dla ustnych umów pożyczki, co oznacza, że są one prawnie ważne.

Brak możliwości przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków

Zgodnie z art. 74 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), w przypadku braku pisemnej formy umowy pożyczki, pożyczkodawca stoi przed problemem niemożności przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków na okoliczność zawarcia umowy, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pożyczka była dokonana przy świadku, bez zgody pożyczkobiorcy, zeznania te bez zgody pożyczkobiorcy nie mogą być wykorzystane w procesie sądowym do udowodnienia zawarcia umowy.

Problematyka przesłuchania stron

Dodatkowo, w świetle tego samego przepisu, pożyczkodawca nie może powołać się na dowód z przesłuchania stron, aby udowodnić zawarcie umowy pożyczki. Oznacza to, że bezpośrednie zeznania pożyczkodawcy, opisujące okoliczności zawarcia umowy i fakt pożyczenia określonej kwoty pieniędzy, nie będą miały mocy dowodowej w sądzie.

W sytuacji zatem, gdy pożyczkobiorca zaprzecza zawarciu umowy, a jedynym dowodem na istnienie transakcji jest słowo pożyczkodawcy, udowodnienie przed sądem, że pożyczka faktycznie miała miejsce, staje się wyzwaniem. Bez materialnych dowodów na zawarcie umowy pożyczki, skuteczne dochodzenie zapłaty pożyczki przed sądem może okazać się niemożliwe.

art. 74 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Wyjątki od zasady

Istnieją jednak sytuacje, w których dowody mogą być dopuszczone pomimo braku formy pisemnej umowy. Przykładowo, jeśli pożyczkodawca dysponuje potwierdzeniem przelewu bankowego świadczącym o dokonaniu transakcji, może to stanowić podstawę do uprawdopodobnienia zawarcia umowy pożyczki. Orzecznictwo wskazuje, że takie okoliczności mogą być wystarczające dla sądu do rozpatrzenia sprawy.

Ponadto dowody z zeznań świadków i stron na okoliczność zawarcia umowy pożyczki mimo niezachowania formy można dopuścić, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (art. 74 § 2 KC).

Ponadto, ograniczenia dowodowe nie znajdują zastosowania w sporach między przedsiębiorcami, gdzie przepisy dopuszczają większą swobodę w kwestii dopuszczalnych dowodów.

lombard pożyczkodawca
fot. Daniel Thomas, Unsplash.com

Jakie są metody potwierdzenia udzielenia pożyczki?

 • Umowa pisemna: Najbezpieczniejszą formą dokumentowania umowy pożyczki jest umowa pisemna, która zawiera wszystkie istotne warunki transakcji, takie jak kwota pożyczki, termin jej zwrotu, ewentualne oprocentowanie oraz dane obu stron umowy. Umowa taka stanowi solidny dowód w postępowaniu sądowym.
 • Przelew bankowy: Dokonanie przelewu bankowego z wyraźnym opisem przelewu jako „pożyczka” może służyć jako dowód zawarcia umowy pożyczki. Historia transakcji bankowej jest trudna do zakwestionowania i może być przedstawiona jako dowód w sądzie.
 • Korespondencja mailowa: Wymiana korespondencji mailowej, w której jasno określone są warunki pożyczki, może również służyć jako dowód na zawarcie umowy. Ważne, aby korespondencja zawierała konkretne informacje na temat kwoty, terminu zwrotu i innych kluczowych elementów umowy.
 • Pokwitowanie odbioru gotówki: jeśli udzielenie pożyczki przyjmuje formę gotówkową, zadbaj o otrzymanie od pożyczkobiorcy własnoręcznego pokwitowania przyjęcia pieniędzy na piśmie. Pozwoli to uprawdopodobnić fakt, że pożyczkobiorca pożyczkę otrzymał.

Procedura windykacji należności z umowy pożyczki

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest kluczowym krokiem w procedurze windykacji należności i często stanowi pierwszą formalną próbę odzyskania pożyczonych pieniędzy od dłużnika. Przygotowanie skutecznego wezwania do zapłaty wymaga uwzględnienia kilku istotnych aspektów, które mogą zwiększyć szanse na pomyślne odzyskanie długu.

Jak prawidłowo przygotować wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty powinno być przede wszystkim jasne, zrozumiałe i konkretne. Dokument taki powinien zawierać dokładną kwotę należności, wskazanie podstawy prawnej długu (np. umowa pożyczki), a także określić termin, w jakim dług powinien zostać uregulowany. Jest to również odpowiedni moment, aby wskazać konsekwencje niewykonania zobowiązań przez dłużnika, takie jak możliwość odsetek za opóźnienie lub skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Ważne jest, aby wezwanie zawierało dane identyfikacyjne pożyczkodawcy (wierzyciela) oraz dłużnika, w tym pełne nazwisko, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny (PESEL lub NIP w przypadku przedsiębiorców). Dokument powinien być datowany i podpisany przez pożyczkodawcę lub jego pełnomocnika. Wskazane jest również zachowanie kopii wezwania dla celów dowodowych oraz, jeśli to możliwe, wysłanie dokumentu w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru przez dłużnika (np. list polecony za potwierdzeniem odbioru).

Wskazane jest również zachowanie kopii wezwania dla celów dowodowych oraz, jeśli to możliwe, wysłanie dokumentu w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru przez dłużnika (np. list polecony za potwierdzeniem odbioru).

Komunikacja z dłużnikiem – jak motywować do zwrotu?

Komunikacja z dłużnikiem w procesie windykacji należności powinna być przemyślana i skoncentrowana na konstruktywnym rozwiązaniu problemu. Ważne jest, aby utrzymać profesjonalny ton korespondencji, unikając emocjonalnych lub oskarżycielskich sformułowań, które mogą zaostrzyć konflikt i zmniejszyć szanse na polubowne rozwiązanie sprawy.

W wezwaniu do zapłaty warto wyrazić gotowość do dialogu i negocjacji, np. poprzez zaproponowanie harmonogramu spłat lub rozłożenie długu na raty, jeśli sytuacja finansowa dłużnika na to pozwala. Wskazanie na możliwość ugodowego rozwiązania sprawy nie tylko może przyczynić się do szybszego odzyskania należności, ale także pozwala zachować dobre relacje z dłużnikiem, co jest istotne zwłaszcza w przypadku pożyczek między osobami bliskimi.

Podkreślenie konsekwencji prawnych niewykonania zobowiązań, takich jak wpis do rejestru dłużników, postępowanie sądowe czy egzekucja komornicza, może również działać motywująco na dłużnika. Ważne jest jednak, aby informacje o potencjalnych konsekwencjach były przedstawione w sposób obiektywny i nie zniechęcały dłużnika od podjęcia próby rozwiązania problemu.

Pożyczka na słowo
fot. Siora Photography, Unsplash.com

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego

Po nieudanej próbie polubownego rozwiązania sprawy z dłużnikiem, kolejnym etapem windykacji należności jest często zwrócenie się o pomoc do sądu w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten jest niezbędny do rozpoczęcia formalnej procedury egzekucyjnej, czyli procesu wymuszenia zwrotu długu przez komornika.

Pozew o wydanie nakazu zapłaty

Jedną z najczęściej stosowanych metod uzyskania tytułu wykonawczego jest złożenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Procedury te są przewidziane dla spraw, w których roszczenie wydaje się bezsporne i możliwe do szybkiego rozstrzygnięcia przez sąd. Pozew taki składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, a jego forma i treść muszą odpowiadać wymogom określonym w Kodeksie postępowania cywilnego.

W pozwie należy dokładnie określić dane strony pozywającej (pożyczkodawcy) i pozwanej (dłużnika), przedstawić istotę roszczenia, w tym kwotę długu oraz podstawę prawną roszczenia (np. umowę pożyczki), a także załączyć dostępne dowody, takie jak umowa, wezwania do zapłaty czy dowody przekazania pieniędzy. Warto również wskazać, że wcześniejsze próby polubownego rozwiązania sprawy zakończyły się niepowodzeniem.

Procedura uzyskania tytułu wykonawczego

Po złożeniu pozwu i ewentualnym przeprowadzeniu rozprawy, sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli uzna roszczenie za zasadne. Nakaz ten jest tytułem wykonawczym, który umożliwia rozpoczęcie egzekucji komorniczej wobec dłużnika. Warto pamiętać, że dłużnik ma prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, co może prowadzić do dalszego postępowania sądowego. W przypadku braku sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się prawomocny i stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.

Egzekucja komornicza

W przypadku, gdy dłużnik nadal nie reguluje należności, pożyczkodawca może zwrócić się do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego. Proces egzekucyjny może obejmować zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika, rachunków bankowych, a także innych majątkowych praw majątkowych dłużnika, w tym nieruchomości czy pojazdów.

Alternatywne metody odzyskiwania długu

W procesie windykacji należności, poza tradycyjnymi ścieżkami sądowymi i egzekucyjnymi, istnieją również alternatywne metody, które mogą okazać się skuteczne w odzyskiwaniu długu. Te metody często oferują bardziej elastyczne i mniej konfrontacyjne rozwiązania problemu zadłużenia.

Długi most nad morzem w Chinach

Mediacje i ugody

Mediacje stanowią proces negocjacyjny prowadzony przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest pomoc stronie w osiągnięciu dobrowolnej ugody. Proces ten jest zazwyczaj szybszy i mniej kosztowny niż postępowanie sądowe, a także pozwala na zachowanie lepszych relacji między stronami, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy pożyczkodawca i dłużnik znajdują się w ciągłej relacji biznesowej lub osobistej.

Ugoda, jako forma rozwiązania sporu, pozwala na ustalenie warunków zwrotu długu, które są akceptowalne dla obu stron. Może to obejmować np. rozłożenie długu na raty, obniżenie kwoty głównej długu czy też ustalenie nowego harmonogramu spłat. Ugody są wiążące prawnie i mogą zostać zawarte zarówno przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie.

Cesja wierzytelności, czyli sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do długu od pożyczkodawcy (cedenta) na firmę windykacyjną (cesjonariusza). W praktyce oznacza to sprzedaż długu firmie specjalizującej się w jego odzyskiwaniu. Choć ta metoda może oznaczać otrzymanie przez pożyczkodawcę niższej kwoty niż nominalna wartość długu, jest to sposób na szybkie uzyskanie środków finansowych i oddalenie się od problemów związanych z długotrwałym procesem windykacji.

Sprzedaż długu jest często rozważana w sytuacjach, gdy inne metody odzyskiwania należności okazały się nieskuteczne lub gdy pożyczkodawca nie chce angażować się w długotrwały i kosztowny proces sądowy. Firmy windykacyjne dysponują zasobami i doświadczeniem niezbędnym do efektywnego dochodzenia roszczeń, co może zwiększyć szanse na odzyskanie części długu.

Pożyczka ustna – łatwa w udzieleniu, trudna w egzekwowaniu.

Odzyskiwanie długów może być złożonym procesem, wymagającym zarówno znajomości przepisów prawa, jak i umiejętności negocjacyjnych. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwraca nam pożyczki, należy postępować konsekwentnie i stanowczo. Kluczowe kroki w tym procesie obejmują:

 • Dokładne udokumentowanie umowy pożyczki, najlepiej w formie pisemnej, co stanowi solidną podstawę dla ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 • Wysłanie wezwania do zapłaty jako pierwszego formalnego kroku w stronę odzyskania należności, z zachętą dla dłużnika do polubownego uregulowania zobowiązania.
 • Rozważenie alternatywnych metod rozwiązania sporu, takich jak mediacje i ugody, które mogą przynieść szybsze rozwiązanie przy mniejszych kosztach emocjonalnych i finansowych.
 • Złożenie pozwu o wydanie nakazu zapłaty w przypadku, gdy próby polubownego rozwiązania problemu nie przynoszą rezultatu, co jest pierwszym krokiem do uzyskania tytułu wykonawczego.
 • Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego, jeśli dłużnik nadal nie reguluje swoich zobowiązań.

Każdy z tych kroków wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, a często także wsparcia prawego. Nie należy pozostawać biernym wobec niespłacanych zobowiązań, ponieważ istnieje wiele ścieżek, które mogą prowadzić do odzyskania należności. Aktywne działanie jest kluczowe do ochrony własnych praw finansowych i prawnych.

Jeżeli proces odzyskiwania długu wydaje Ci się skomplikowany lub napotykasz trudności na jakimkolwiek etapie, rozważ zasięgnięcie porady prawnej. Z chęcią udzielę Tobie pomocy w windykacji pożyczki.

Zapisz się do newslettera!

Przypisy[+]

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu