Sprawy transgraniczne

Sprawy europejskie

_Twój prawnik od spraw transgranicznych, europejskich.

Biznes zagraniczny to szansa, ale też ryzyko, dlatego należy uprzedzać potencjalny rozwój wypadków. Dochodzenie roszczeń w sporach transgranicznych może być kosztowne bez świadomego ukształtowania współpracy z podmiotem zagranicznym.

Pomogę Tobie w przygotowaniu rozwiązań prawnych, które zabezpieczą możliwość dochodzenia roszczeń od podmiotów zagranicznych przed sądem polskim. Zoptymalizujesz w ten sposób koszty dochodzenia należności transgranicznych.

Oferta – Kancelaria Prawna Poznań

Europejski nakaz zapłaty


Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty, europejskie postępowanie nakazowem, europejski nakaz płatniczy.

Jeśli masz problem z terminowymi płatnościami przez partnera zagranicznego z UE, to powinieneś rozważyć wystąpienie o europejski nakaz zapłaty.

Więcej

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia Tobie wyegzekwowanie zapłaty od dłużnika z innego kraju członkowskiego UE. Dochodzić możesz zapłaty nie tylko z faktur, ale także innych roszczeń, które są stwierdzone ugodą, wyrokiem sądowym lub aktem urzędowym.

Pomogę przygotować Tobie pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, ale w pierwszej kolejności ocenię szanse i efektywność kosztową wniesienia pozwu w oparciu o Twoją sytuację prawną.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń


Pozew o zapłatę, pozew wzajemny, odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Twoje roszczenie o zapłatę nie przekracza 5.000 EUR? W takim wypadku możesz dochodzić zapłaty w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.

Więcej

Jest to uproszczone postępowanie transgraniczne w sprawach cywilnych i gospodarczych, które przedsiębiorcom i konsumentom ułatwia dochodzenie zapłaty mniejszych kwot. Co istotne, możesz dochodzić także niektórych roszczeń niepieniężnych, o ile ich wartość nie przekracza 5.000 EUR.

Zaletą postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest fakt, że orzeczenie jest wykonalne jeszcze przed uprawomocnieniem, co pozwala Tobie przejść niezwłocznie do egzekucji należności.

Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty


Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie.

O zasądzeniu należności w europejskim postępowaniu nakazowym dowiesz się, gdy otrzymasz europejski nakaz zapłaty. Jeśli nie zgadzasz się z nakazem, masz prawo wnieść sprzeciw.

Więcej

Na wniesienie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty masz 30 dni od doręczenia nakazu. Wówczas sprawa trafi do zwykłego postępowania, a Ty będziesz mógł się dalej bronić.

Pomogę Tobie w przygotowaniu sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty i przygotowaniu skutecznej obrony.

Europejski tytuł egzekucyjny (wykonawczy)


Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Europejski tytuł egzekucyjny to zaświadczenie towarzyszące orzeczeniu, ugodzie sądowej lub dokumentowi urzędowemu, zapewniające egzekucję takiego aktu w Unii Europejskiej.

Więcej

Europejski tytuł wykonawczy umożliwia Tobie szybkie i efektywne wykonanie orzeczenia bez angażowania sądów państwa członkowskiego wykonania oraz bez czasochłonnych i kosztownych formalności wiążących się ze stwierdzaniem wykonalności orzeczenia w drodze procedury exequatur.

Europejski tytuł egzekucyjny możesz uzyskać jedynie w odniesieniu do roszczeń bezspornych i pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Moją rolą będzie skuteczne przeprowadzenie egzekucji transgranicznej w oparciu o tryb właściwy w Twojej sytuacji prawnej.

Postępowanie upominawcze szybkie i skuteczne

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym


Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, zabezpieczenia egzekucji z rachunku zagranicznego.

Europejski nakaz zabezpieczenia pozwala zapobiec sytuacji, w której windykacja należności jest zniweczona przez zbywanie, przelewanie lub wycofanie środków pieniężnych znajdujących się na należącym do niego rachunku bankowym.

Więcej

Europejski nakaz zabezpieczenia prowadzi do zablokowania środków na rachunku bankowym dłużnika do wysokości kwoty określonej w nakazie.

Jeśli obawiasz się, że dłużnik zagraniczny może utrudniać egzekucję z rachunku bankowego, pomogę Tobie wystąpić z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika.

Umowy transgraniczne, jurysdykcyjne


Umowy w obrocie międzynarodowym, umowy w handlu zagranicznym, umowy z zagranicznym przedsiębiorcą, umowy jurysdykcyjne.

Podstawą udanej współpracy jest dobra umowa, do której sięga się zwykle dopiero, gdy pojawiają się trudności. Jasna i wiążąca umowa jest tym ważniejsza w obrocie zagranicznym, gdzie dochodzą wyzwania kulturowe, prawne i jurysdykcyjne.

Więcej

W transakcjach transgranicznych, uprzednie i prawidłowe zabezpieczenie kontraktu pod względem prawnym zaoszczędzi Tobie czasu i finansów związanych z prowadzeniem ewentualnej sprawy transgranicznej.

Zawarcie umowy jurysdykcyjnej pozwoli Tobie na sprawne procedowanie sprawy przed umówionym z kontrahentem sądem, co zwiększy przewidywalność obrotu sprawy. Określona jurysdykcja pozwoli także zawrzeć umowę o takiej treści, która będzie mogła być egzekwowana przed ustalonym sądem.

Pomogę Tobie w:

 • sporządzeniu, weryfikacji i negocjacjach umowy z kontrahentem zagranicznym
 • sporządzeniu umowy zabezpieczającej możliwość prowadzenia procesu przed sądem polskim
 • zabezpieczeniu skutecznego dochodzenia roszczeń od kontrahentów zagranicznych

Porada prawna w sprawie transgranicznej

Zarezerwuj już teraz.

Co zyskasz w ramach porady?

 • Profesjonalna pomoc: Otrzymasz konkretne i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania prawne.
 • Praktyczne rozwiązanie: Poznasz konkretne rekomendacje działań, które pozwolą Ci osiągnąć pożądane rezultaty.
 • Oszczędność czasu i stresu: Powierzając sprawę radcy prawnemu przyspieszysz rozwiązanie problemu i zminimalizujesz ryzyko błędów.

Jak odbywa się porada?

 • Zarezerwuj spotkanie wybierając dogodny termin. Płatności dokonasz bezpieczenie przez formularz na stronie. Szczegóły spotkania otrzymasz mailem.
 • Porada udzielana jest zdalnie za pomocą platformy Google Meets / telefonu lub stacjonarnie w lokalu Kancelarii.
 • Do rezerwacji spotkania możesz załączyć krótką dokumentację sprawy, którą przeanalizuję dla Ciebie w trakcie porady. W przypadku obszernej dokumentacji skontaktuj się ze mną indywidualnie.

Podstawą skutecznej pomocy prawnej jest szybka i profesjonalna porada. Jestem gotów Tobie jej udzielić.


— Michał Marcinkowski, radca prawny

Pytania? Zadzwoń 782 500 607

Sprawy transgraniczne europejskie

Często zadawane pytania (FAQ)

Masz pytania odnośnie sprawy transgranicznej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

Europejskie postępowanie nakazowe uregulowane jest w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Europejskie postępowanie nakazowe wszczyna się poprzez wniesienie pozwu na formularzu.

Po wniesieniu pozwu sąd bada, czy pozew spełnia wymagania formalne określone w rozporządzeniu, a także czy jest uzasadniony. Jeżeli pozew jest prawidłowy i uzasadniony to sąd, zwykle w terminie 30 dni od dnia wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty.

Pozwany ma prawo wnieść sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty w ciagu 30 dni od doręczenia nakazu. Jeśli sprzeciwu nie wniesie, to europejski nakaz zapłaty staje się wykonalny. Europejski nakaz zapłaty wykonalny w państwie członkowskim wydania jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez konieczności stwierdzania wykonalności i możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Zatem europejski nakaz zapłaty może zostać skierowany bezpośrednio do egzekucji w celu windykacji.

Opłata od pozwu o europejski nakaz zapłaty zależy od wartości przedmiotu sporu. W przypadku wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przed sąd polski, koszty powództwa określa szczegółowo ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

W sprawach o prawa majątkowe (np. zapłatę faktury) pobiera się od pozwu o zapłatę opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu wynoszącej:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Natomiast jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych, to od pozwu pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W przypadku wystąpienia z pozwem o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przed sądem zagranicznym, opłata od pozwu jest uzależniona od procedury obwiązującej w kraju, w którym sąd będzie rozpatrywał sprawę. Więcej o opłatach obowiązujących w państwach członkowskich UE znajduje się na europejskim portalu e-Sprawiedliwość.

Warto mieć na uwadze dodatkowe koszty w przypadku konieczności tłumaczenia dokumentów, których może zażądać strona pozwana.

Przed wniesieniem powództwa o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy rozstrzygnąć właściwość sądu, który będzie prawidłowy do rozstrzygnięcia sprawy.

Jurysdykcję w odniesieniu do roszczeń dochodzonych w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty należy ustalać zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I, z jednym wyjątkiem. Gdy sprawa dotyczy umowy konsumenckiej i konsument jest stroną pozwaną, jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego, w którym strona pozwana ma miejsce zamieszkania.

Zgodnie z ogólną zasadą pozew do sądu państwa członkowskiego UE, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub stałego pobytu. Od tej reguły istnieją wyjątki.

Jednym z nich jest możliwość skierowania pozwu do sądu państwa członkowskiego, w którym doszło do wykonania umowy.

W każdy przypadku konieczna jest także analiza umowy, w której  możemy swobodnie (ale zgodnie z prawem) kształtować w jakim państwie czy też nawet przed jakim konkretnie sądem będę wszczynane ewentualne procesy sądowe dotyczące zawartej umowy.

Jeżeli nie zgadzasz się z nakazem zapłaty, powinieneś zadbać o ochronę swoich interesów. Masz możliwość wniesienia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty. Sprzeciw składa się na formularzu w sądzie, który wydał europejski nakaz zapłaty. Sprzeciw należy przesłać w terminie 30 dni od doręczenia nakazu.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu przez pozwanego skutkuje tym, że europejski nakaz płatniczy traci moc, a sprawa zostaje przekazana do zwykłego trybu cywilnego, właściwego dla danego państwa członkowskiego UE. Co ważne, w sprzeciwie nie wymaga się precyzowania powodów, dla których kwestionuje się roszczenie – wystarczy sam sprzeciw.

Powód może w wypadku wniesienia sprzeciwu o zażądać zakończenia postępowania.

Orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń uzyskasz w sprawach transgranicznych, cywilnych i handlowych, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i kosztów, nie przekracza 5 000 EUR.

Co istotne, przez drobne roszczenie należy rozumieć nie tylko roszczenia pieniężne. Drobnym roszczeniem może być również roszczenie niepieniężne, na przykład roszczenie o wydanie rzeczy, jeśli tylko jego wartość nie przekracza 5.000 zł.  Z tego powodu postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może być alternatywą dla europejskiego postępowania nakazowego, w którym dochodzić możesz tylko roszczenia pieniężnego.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest postępowaniem uproszczonym i co do zasady pisemnym. Pozew należy złożyć na formularzu. W ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza pozwu jego odpis wraz z załącznikami zostaje doręczony pozwanemu, który ma możliwość wniesienia odpowiedzi na pozew.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi pozwanego lub powoda, złożonych w terminach przewidzianych przez rozporządzenie, ewentualnie ‒ w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rozprawy albo od otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do wydania orzeczenia, sąd wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

Orzeczenie wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest wykonalne po jego wydaniu. Do wykonania orzeczenia nie jest zatem wymagana jego prawomocność. W ten sposób wierzyciel może niezwłocznie uzyskać zabezpieczenie zasądzonego roszczenia na majątku dłużnika.

Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń podlega opłacie stałej w wysokości 100 złotych.

Mimo skutecznych działań przed sądami europejskimi może dojść do sytuacji przedłużającego się postępowania. Istnieje ryzyko, że dłużnik wykorzysta przeciągający się proces do faktycznego pozbycia się, ukrycia lub przeniesienia środków, które mogłyby zostać wyegzekwowane.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym odbiera dłużnikowi możliwość rozporządzania środkami, które mogą zostać zasądzone w toku procesu o zapłatę. Powoduje on bowiem zablokowanie środków na rachunku bankowym dłużnika do wysokości kwoty pieniężnej określonej w nakazie. Tak zamrożonymi środkami dłużnik nie może dysponować w żaden sposób. Możliwe jest jedynie złożenie dyspozycji wypłaty zabezpieczonych środków na rachunek wierzyciela.

Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia możesz wszcząć, gdy rachunek bankowy dłużnika jest prowadzony w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym znajduje się siedziba sądu, do którego zwrócono się z wnioskiem o wydanie nakazu zabezpieczenia, lub państwo miejsca zamieszkania wierzyciela.

Środek ten jest zatem skuteczny także w sytuacji, gdy dłużnik, choć przebywa w tym samym państwie członkowskim co wierzyciel, to jednak ukrywa swój majątek za granicą. Jeśli zatem Twój dłużnik przelał środki na konto zagraniczne i uchyla się od krajowej egzekucji, to rozwiązaniem tej sytuacji może być uzyskanie europejskiego zabezpieczenia na rachunku bankowym.

W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę w sprawie transgranicznej? Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu Kancelarii znajdziesz w cenniku usług prawnych. Jeśli sprawa transgraniczna jest skomplikowana, konieczne jest opracowanie materiału dowodowego, pogłębione przeanalizowanie stanu prawnego i rekomendowanego trybu postępowania, to jej koszt wzrasta.

Ponadto w postępowaniu transgranicznym mogą wchodzić w grę dalsze pisma procesowe w postaci repliki, odpowiedzi na powództwo wzajemne, kwestii doręczenia lub tłumaczeń, które są wyceniane osobno.

Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

 • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
 • dziedzina prawna – sprawa o zapłatę to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki innych dziedzin prawa;
 • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
 • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
 • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

Powinieneś wiedzieć, że strona przegrywająca proces zwróci Tobie koszty procesu za udział adwokata lub radcy prawnego reprezentującego stronę zwycięską. Dotyczy to kosztów procesu, na które składają się opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, określone ustawą o kosztach w sprawach cywilnych i rozporządzeniem o minimalnych stawkach radców prawnych / adwokatów.

Zasądzone przez sąd koszty procesu są co do zasady niezależne od wynagrodzenia radcy prawnego na podstawie umowy z Tobą jako klientem.

Możesz sugerować się wysokością minimalnych stawek dot. czynności radcowskich i adwokackich w sprawach cywilnych. Pamiętaj jednak, że stawki te nie były zmieniane od wielu lat. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł ‒ 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

Skontaktuj się.

Michał Marcinkowski radca prawny mecenas

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu