Spory korporacyjne Poznań

Twój prawnik od sporów korporacyjnych.

Wszędzie tam, gdzie zaangażowani są ludzie i pieniądze, może dochodzić do konfliktów korporacyjnych. Sporom w spółce można i należy przeciwdziałać. W przypadku wystąpienia sporu należy nim profesjonalnie zarządzać. Kluczowy jest czas, przygotowanie i zdecydowane działanie.

Więcej

W Poznaniu oferuję usługi prawne dotyczące sporów korporacyjnych. Moje doświadczenie obejmuje szeroki zakres zagadnień, od zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy, przez pozwy o wyłączenie wspólnika czy rozwiązanie spółki, aż po odpowiedzialność subsydiarną zarządu i wspólników za zobowiązania spółki.

Moją rolą jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego w skomplikowanych sprawach korporacyjnych, zarówno dla wspólników, jak i członków zarządu. Dzięki mojej wiedzy i praktyce w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, staram się osiągać skuteczne i korzystne dla moich klientów rozstrzygnięcia. Moje usługi są dostępne dla różnych podmiotów korporacyjnych w Poznaniu, niezależnie od ich wielkości i specyfiki branży.

Wybrane usługi:

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy

Zaskarżenie uchwały to narzędzie prawne, które pozwala Tobie wnieść do sądu pozew o unieważnienie lub uchylenie nieprawidłowo podjętej uchwały.

Więcej

Zaskarżanie uchwały zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy umożliwia podjęcie działań prawnych w przypadku, gdy uchwała ta narusza Twoje prawa lub interesy jako wspólnika lub akcjonariusza spółki.

Jeśli podjęta uchwała jest niezgodna z prawem lub godzi w Twoje interesy, to pomogę Tobie w jej zaskarżeniu i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia sądu.


Przykładowe usługi: Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), pozew o stwierdzenie nieważności uchwały, pozew o uchylenie uchwały, pozew o stwierdzenie (ustalenie) nieistnienia uchwały, wniosek o zabezpieczenie.

Pozew o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki

Twój wspólnik działa na szkodę spółki lub w inny sposób zakłóca jej działanie? W takim wypadku możesz rozważyć powództwo o wyłącznie wspólnika.

Więcej

Jeżeli zachodzą ważne przyczyny, takie jak nielojalność wspólnika, prowadzenie działalności konkurencyjnej czy też obiektywna niemożliwość dalszej współpracy, sąd może orzec o wyłącznie wspólnika ze spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej.

W przypadku zaś, gdy cel spółki w ogóle nie może zostać już osiągnięty lub zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, możesz wnieść o rozwiązanie spółki. W obu przypadkach pomogę Tobie uwolnić się od niewygodnego wspólnika lub spółki.


Przykładowe usługi: Pozew o wyłączenie wspólnika spółki jawnej, komandytowej, spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej (PSA), partnera w spółce partnerskiej, pozew o rozwiązanie spółki.

Odpowiedzialność subsydiarna zarządu, wspólników za zobowiązania spółki

Sytuacja, w której członkowie zarządu spółek kapitałowych lub wspólnicy spółek osobowych ponoszą indywidualną odpowiedzialność za nieuregulowane zobowiązania finansowe spółki, nosi miano odpowiedzialności subsydiarnej.

Więcej

Wierzyciele mają prawo dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od członków zarządu lub wspólników pod określonymi warunkami, gdy spółka nie jest w stanie uregulować swojego długu.

Pomogę Tobie skutecznie wyegzekwować dług wobec niewypłacalnej spółki od zarządu lub wspólników, a w odwrotnej sytuacji pomogę Tobie w obronie przed wierzycielami.


Przykłady usług: Odpowiedzialność zarządu za długi spółki, odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej, odpowiedzialność majątkowa, odpowiedzialność nowego i byłego członka zarządu za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność zarządu za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji

Zarząd spółki może ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem swojej funkcji. Odpowiedzialność ta może wynikać z przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał zgromadzenia wspólników oraz umowy spółki.

Więcej

Odpowiedzialność zarządu za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji dotyczy tylko sytuacji, w których zarząd działał z naruszeniem obowiązków lub nie wykonywał ich w należyty sposób.

W działaniach zarządu istotny czynnik stanowi zasada biznesowej oceny sytuacji, która pozwala uwolnić się od odpowiedzialności. To, czy zarząd zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, zależy od indywidualnej sytuacji. Pomogę Tobie w jej zinterpretowaniu.


Przykładowe usługi: Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, prowadzenie sprawy ze sprzeciwu od nakazu zapłaty, zastępstwo w sądzie, negocjacje ugodowe.

Przymusowy wykup akcji, udziałów (squezze out)

Zarząd spółki może ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem swojej funkcji. Odpowiedzialność ta może wynikać z przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał zgromadzenia wspólników oraz umowy spółki.

Więcej

Akcjonariusz, który posiada co najmniej 95% kapitału zakładowego spółki akcyjnej, ma możliwość dokonania przymusowego wykupu pozostałych akcji od pozostałych akcjonariuszy. Podobne zasady dotyczą przymusowego wykupu udziałów w spółkach z o.o., ale tylko w odniesieniu do grup spółek. Przewidziane jest określone odszkodowanie na rzecz mniejszościowych akcjonariuszy lub wspólników, którzy zostali wykupieni w ramach squeeze out.

Przymusowy wykup warto przeprowadzić, jeśli posiadasz znaczną większość kapitału zakładowego, a pozostali udziałowcy przeszkadzają w efektywnym zarządzaniu spółką. Mogę Tobie pomóc w procedurze squezze out. Jeśli jesteś akcjonariuszem mniejszościowym, pomogę Tobie uzyskać lepsze warunki wykupu lub nawet zatrzymam go całkowicie.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za przymusowy wykup akcji, udziałów (cena), powództwo o uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwały o przymusowym wykupie akcji/udziałów.

Spory o podział zysku, wypłatę dywidendy

Prawo do zysku jest Twoim podstawowym uprawnieniem jako wspólnika spółki. Gdy spółka nie wypłaca należnego zysku, możesz skierować sprawę do sądu. W niektórych sytuacjach należy skorzystać z prawa do zaskarżenia uchwały.

Więcej

Kwestia udziału w zysku regulowana jest w pierwszej kolejności w umowie spółki, a dalej w samym Kodeksie spółek handlowych. W spółkach kapitałowych punktem spornym będą uchwały o podziale bądź przekazaniu zysku spółki.

Każdy spór o podział zysku lub wypłatę dywidendy wymaga zbadania regulacji samej spółki. Spór może zakończyć się jeszcze na etapie przedsądowym. Pomogę Tobie zarówno w negocjacjach, jak i prowadzeniu sprawy o wypłatę zysku ze spółki.


Przykładowe usługi: Roszczenie o wypłatę zysku w spółce jawnej, komandytowej, pozew o podział zysku, wypłatę dywidendy, zaskarżenie uchwały o podziale zysku spółki.

Powództwo udziałowca na rzecz spółki (actio pro socio)

Actio pro socio to powództwo, które udziałowiec w imieniu spółki może wnieść przeciwko innym udziałowcom lub osobom trzecim, które naruszyły interesy spółki. Powództwo to ma na celu ochronę interesów spółki i jej udziałowców.

Więcej

Miej świadomość, że powództwo actio pro socio wnosisz jako udziałowiec w imieniu spółki, a nie w swoim własnym imieniu. Ponosisz zatem ryzyko ewentualnej przegranej, a korzyści z wyroku przysługują spółce.

Pozew actio pro socio ma sens w sytuacjach, gdy interesy spółki zostały naruszone przez jednego lub kilku udziałowców lub osoby trzecie. Jest to przydatne narzędzie ochrony interesów mniejszościowych udziałowców, którzy nie dysponują wystarczającą ilością głosów na walnym zgromadzeniu, aby zablokować działania szkodliwe dla spółki. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to pomogę Tobie działać w ramach powództwa actio pro socio.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za przymusowy wykup akcji, udziałów (cena), powództwo o uchylenie, stwierdzenie nieważności uchwały o przymusowym wykupie akcji/udziałów.

Usługi prawne

Usługi prawne

Obsługa prawna firm, spółek Poznań


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań


Spory korporacyjne Poznań


Umowy handlowe i gospodarcze Poznań


Sprawy transgraniczne


Sprawy pracownicze i mobility Poznań


Sprawy administracyjne Poznań


Sprawy o zapłatę Poznań


Sprawy

Zażalenie na odrzucenie apelacji

W sprawie wpadkowej związanej z odrzuceniem apelacji złożyłem w imieniu klienta zażalenie na postanowienie sądu. Sytuacja była o tyle osobliwa, że o ile apelacja została zaadresowana na prawidłowy adres, to niestety jej wysyłka została skierowana na inny, pod którym sąd nie dopuszcza doręczeń zgodnie z informacją na stronie sądu. Czy jednak taka pomyłka mogła być…


Wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną

W sprawie o wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym pomagałem gminie. Opiekun prawny wnioskował o wypłatę wynagrodzenia ze środków publicznych, twierdząc, że ubezwłasnowolniony nie posiadał majątku. W toku sprawy ujawniono, iż zmarły posiadał majątek, co wykluczało wypłatę ze środków gminy. Doprowadziło to do wycofania wniosku w stosunku do gminy, zwalniając ją od odpowiedzialności. Kto w tej…


Odpowiedzialność z umowy dotacji, miarkowanie kary umownej.

W wyniku kontroli dotujący nałożył karę umowną na żłobek w związku z naruszeniem umowy dotacji w postaci zatrudnienia niewystarczającej kadry do opieki nad dziećmi. Wymagania w stosunku do opieki nad dziećmi w żłobku reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spółek. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Dostępność

  Integruję mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne

  W Poznaniu świadczę specjalistyczne porady prawne w zakresie prawa spółek. Moją pomoc kieruję do osób indywidualnych i przedsiębiorców. Oferuję praktyczne i skuteczne doradztwo, które umożliwia sprawne i zgodne z prawem zarządzanie relacjami w spółce.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Zaliczka na poczet dywidendy w sp. z o.o. – wypłata i zwrot.

  Pełna księgowość spółki z o.o. powoduje konieczność dokumentowania każdej wypłaty z kasy spółki. Sposobem na wypłatę środków wspólnikom może być zaliczka na poczet dywidendy. Kiedy możliwe jest jej wypłacenie?


  Jak wspólnik może kontrolować zarząd spółki? 

  Wspólnicy w spółkach kapitałowych nie prowadzą spraw spółki. Nie oznacza to jednak, że nie mogą kontrolować bieżącej działalności. W tekście przybliżam, jak wspólnik może kontrolować zarząd.


  Kiedy złożyć pozew o rozwiązanie spółki przez sąd?

  W sytuacji sporu między wspólnikami, działalność spółki może być całkowicie sparaliżowana. W takiej sytuacji konieczny może się okazać pozew o rozwiązanie spółki przez sąd. Kiedy i jak może się to odbyć?


  Spór o dywidendę, czyli wspólnika prawo do zysku w spółce z o.o.

  Dywidendy są odzwierciedleniem sukcesu spółki i źródłem dochodu dla wspólników. Proces wypłaty dywidendy otoczony jest licznymi regulacjami prawnymi. Jak zabezpieczyć swoje prawo do zysku, gdy pojawi się spór o dywidendę, zwłaszcza będąc wspólnikiem mniejszościowym? Kluczowe znaczenie ma tu umowa spółki, zawierana na początku działalności. Ten artykuł prowadzi Cię przez zawiłości prawne związane z dywidendą ze…


  Spory korporacyjne

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sporu korporacyjnego? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Pozew o uchylenie uchwały a stwierdzenie nieważności uchwały to dwa różne typy powództw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, którymi można się bronić przed szkodliwymi uchwałami podjętymi przez zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy.

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały składamy w razie sprzeczności uchwał z Kodeksem spółek handlowych lub innymi ustawami, czyli sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym.

  Pozew o uchylenie uchwały należy wybrać, gdy zaskarżana uchwała jest sprzeczna z umową spółki z o.o. bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub krzywdzi wspólnika.

  W obu przypadkach różne są terminy wnoszenia pozwu przeciwko spółce. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz w stosunkach między spółką a członkami organów spółki. Wyrok nie ma skutku wobec osób trzecich, którzy na podstawie zaskarżonych uchwał dokonali czynności prawnych ze spółką działając w dobrej wierze.

  Termin na zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy zależy od rodzaju powództwa, które zostanie wytoczone.

  Powództwo o uchylenie uchwały wspólników (akcjonariuszy w spółce akcyjnej) należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały trzeba wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia jej powzięcia.

  Zaskarżona uchwała pozostaje wykonalna niezależnie od wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności czy powództwa o uchylenie uchwały.

  W tym wypadku skutecznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zabezpieczenie. Sąd orzekający w sprawie uchylenia czy stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. może bowiem wstrzymać wykonalność danej uchwały w drodze zabezpieczenia.

  Powództwo nie wstrzymuje też postępowania rejestrowego w sprawie dotyczącej uchwały. Sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

  Spory korporacyjne nie należą do tanich przedsięwzięć. Opłata sądowa od pozwu o uchylenie czy stwierdzenie nieważności uchwały, ale także o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy, wynosi 5.000 zł (art. 29 Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych).

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej. Punktem wyjścia jest cennik usług prawnych Kancelarii.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa o zapłatę to sprawa gospodarcza, natomiast może zawierać wątki innych dziedzin prawa, np. prawa cywilnego czy karnego;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na wniesienie pozwu, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Powinieneś wiedzieć, że strona przegrywająca proces zwróci Tobie koszty procesu za udział adwokata lub radcy prawnego reprezentującego stronę zwycięską. Dotyczy to kosztów procesu, na które składają się opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, określone ustawą o kosztach w sprawach cywilnych i rozporządzeniem o minimalnych stawkach radców prawnych / adwokatów.

  Zasądzone przez sąd koszty procesu są co do zasady niezależne od wynagrodzenia radcy prawnego na podstawie umowy z Tobą jako klientem.

  Możesz sugerować się wysokością minimalnych stawek dot. czynności radcowskich i adwokackich w sprawach cywilnych. Pamiętaj jednak, że stawki te nie były zmieniane od wielu lat. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł ‒ 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – spory korporacyjne Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – spory korporacyjne powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu