Sprawy pracownicze i mobility Poznań

Twój prawnik od spraw pracowniczych

Jesteś pracodawcą i potrzebujesz pomocy w sprawie odpowiedzialności porządkowej i majątkowej pracowników? A może jako pracownik poszukujesz pomocy prawnej w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego i wypowiedzenia umowy o pracę? Profesjonalnie poprowadzę Twoją sprawę pracowniczą i zadbam o Twoje interesy.

Więcej

W Poznaniu świadczę kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw pracowniczych. Moja praktyka obejmuje szeroki zakres kwestii związanych ze stosunkami pracy, w tym między innymi wsparcie w przypadku zwolnień dyscyplinarnych, wypowiedzeń umów o pracę, jak i kwestii odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników. Specjalizuję się również w zagadnieniach związanych z zakazem konkurencji oraz odszkodowaniami za wypadki w pracy.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji pracowniczych, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów i dążąc do osiągnięcia satysfakcjonujących obie strony rozstrzygnięć. Zapewniam reprezentację prawna zarówno pracowników, jak i pracodawców, dbając o ich interesy i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy. Moje usługi są skierowane do klientów indywidualnych, firm, a także organizacji i instytucji, które potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach pracowniczych.

Wybrane usługi:

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji to zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. W zasadzie zakaz konkurencji obowiązuje każdego pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Po ustaniu stosunku pracy dla zachowania zakazu konkurencji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy.

Więcej

Naruszenie zakazu konkurencji to ryzyko nie tylko utraty pracy, ale również odpowiedzialności materialnej. Ryzyko to materializuje się jednak tylko pod pewnymi warunkami, bo zakaz konkurencji to tematyka złożona i rozpatrywana indywidualnie.

Dochodzić możesz jako pracodawca odszkodowania za załamanie zakazu konkurencji. Jeśli jesteś pracownikiem lub osobą, z którą po ustaniu stosunku pracy zawarto umowę, możesz żądać nawet stwierdzenia nieważności klauzuli konkurencyjnej jako niezgodnej z prawem. Jeśli masz sprawę o naruszenie zakazu konkurencji, to pomogę Tobie dojść odszkodowania za złamanie zakazu konkurencji, a w pozostałych wypadkach pomogę się Tobie obronić.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS, odszkodowanie wypadkowe za złamanie, poparzenie, wypadek komunikacyjny, niezgłoszenie wypadku przez pracodawcę, zadośćuczynienie od pracodawcy za wypadek w pracy, negocjacje ugodowe.

Praca zdalna

Wsparcie dla pracodawców w organizowaniu pracy zdalnej obejmuje audyt prawny, doradztwo oraz opracowanie niezbędnych umów i regulaminów. Zapewniam, że wszystkie dokumenty będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, dostosowane do specyfiki Twojej firmy.

Legalizacja pracy cudzoziemców – specjalistów

Oferta kancelarii skupia się na legalizacji pracy cudzoziemców o wysokich kompetencjach, w tym menedżerów i specjalistów. Pomagam w zdobywaniu Niebieskiej Karty UE, która umożliwia wysoko wykwalifikowanym pracownikom legalne zatrudnienie w Polsce. Oferuję wsparcie w całym procesie, od przygotowania dokumentów, po reprezentację przed urzędami.

Więcej

W ramach mobilności wewnątrz przedsiębiorstw, wspieram firmy w legalizacji pracy swoich menedżerów i kluczowych pracowników przenoszonych do polskich oddziałów. Zapewniam doradztwo prawne oraz pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę i pobyt, dbając o zgodność z przepisami oraz płynność procesu adaptacji w nowym środowisku biznesowym.


Przykładowe usługi: zezwolenie na pracę typu A, Niebieska Karta UE, przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (zezwolenie ICT), legalizacja pobytu.

Odprawa i odszkodowania pracownicze

Kancelaria oferuje wsparcie prawne w dochodzeniu odszkodowań pracowniczych związanych z wypadkami przy pracy oraz w uzyskaniu odpraw za zwolnienie. Pomagamy w zbieraniu niezbędnych dowodów, reprezentacji przed sądem oraz negocjacjach z pracodawcą, aby zapewnić Ci należne świadczenia.

Więcej

Na podstawie ustawy wypadkowej możesz otrzymać świadczenia powypadkowe, takie jak zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie z ZUS, które są zależne od skutków, jakie poniosłeś w wyniku wypadku w pracy.

Dla pracowników zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, oferujemy wsparcie w dochodzeniu odpraw pracowniczych. Pomagamy w negocjacjach oraz w egzekwowaniu należnych świadczeń, abyś otrzymał rekompensatę za utratę pracy zgodnie z obowiązującym prawem.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS, odprawa za zwolnienie z pracy, zadośćuczynienie od pracodawcy za wypadek w pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne i wypowiedzenie umowy o pracę

Niesłuszne zwolnienie z pracy to wypowiedzenie umowy o pracę bez ważnego powodu lub w niezgodny z prawem sposób. W takiej sytuacji masz podstawę do pozwania pracodawcy o odszkodowanie i przywrócenie do pracy. Jako pracodawca powinieneś zaś zadbać o zgodną z prawem podstawę i procedurę zwolnienia pracownika.

Więcej

Jeśli bezprawnie wypowiedziano Tobie umowę o pracę bądź warunki pracy i płaty, powinieneś odwołać się do sądu pracy. Proces o odszkodowanie i przywrócenie do pracy warto poprzedzić negocjacjami. Niezależnie czy jesteś pracodawcą czy pracownikiem, pomogę Tobie przygotować się do rozwiązania stosunku pracy, jak i dochodzenia swoich praw przed sądem pracy.


Przykładowe usługi: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, odwołanie od wypowiedzenia warunków pracy i płacy, pozew o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, negocjacje.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Pracownik ma obowiązek zachowania w pracy zgodnie z przepisami prawa i i wewnętrznymi regulaminami pracy. Odpowiedzialność porządkowa służy egzekwowaniu przez pracodawcę zgodnego z normami zachowania pracownika.

Więcej

Odpowiedzialność porządkowa pracownika przyjmuje formę kary upomnienia lub nagany. Niesłuszne upomnienie lub nagana pracownika z wpisem do akt osobowych daje podstawę wniesienia sprzeciwu (odwołania) do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej.

Jako pracodawca powinieneś zadbać, aby nałożenie kary pracowniczej nagany lub upomnienia było zgodne z prawem. Jeśli zostałeś niesłusznie ukarany, powinieneś wnieść sprzeciw do sądu pracy i wniosek o uchylenie kary porządkowej, aby uniknąć wpisu kary do akt pracowniczych. Pomogę Tobie w sprawie o uchylenie kary pracowniczej i negocjacjach


Przykładowe usługi: Kara porządkowa nagany w pracy, upomnienie dla pracownika, sprzeciw (odwołanie) od kary porządkowej nagany i upomnienia, negocjacje,.

Odpowiedzialność materialna (finansowa) pracownika

Pracownik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność majątkowa pracownika jest różna w zależności od zachowania szkodowego.

Więcej

Jeśli pracownik swoim zachowaniem wyrządził szkodę pracodawcy, to odpowiedzialność jest zależna od winy (umyślnej, nieumyślnej). To pracodawca musi wykazać, że pracownik jest odpowiedzialny za szkodę. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi jest bardziej rygorystyczna.

Odpowiedzialność finansowa pracownika za błędy jest dochodzona pozwem o odszkodowanie. Pomogę Tobie uzyskać odszkodowanie od pracownika, a także w obronie przed takim pozwem.


Przykłady usług: Odpowiedzialność finansowa pracownika za powierzone mienie, odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę, nieumyślny błąd pracownika, odpowiedzialność pracodawcy za zniszczone mienie pracownika, pozew o odszkodowanie od pracownika.

Spory i negocjacje pracownicze

W zakładzie pracy często występują konflikty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prowadzenie sporów w miejscu pracy i w sądzie jest zaprzeczeniem zasady współdziałania i współpracy w pracy i wpływa negatywnie na jego funkcjonowanie.

Więcej

Spory warto rozwiązywać w miarę możliwości ugodowo. Zanim skierujesz sprawę do sądu, spróbuj rozwiązania sprawy w formie bezpośrednich negocjacji bądź mediacji. W ten sposób jako pracownik lub pracodawca masz wpływ na wynik sprawy, którego niejednokrotnie nie masz w sądzie.

W przypadku negocjacji i mediacji skupię się na skutecznym załatwieniu Twojej sprawy i nieeskalowaniu konfliktu, mając na celu złagodzenie napięć emocjonalnych oraz wygaszenie sporu. Pomogę Tobie osiągnąć zadowalającą ugodę zgodną z Twoim interesem i prawem.


Przykładowe usługi: negocjacje z pracodawcą, negocjacje z pracownikiem, ugoda przedsądowa pracownika z pracodawcą, mediacje pracownicze, ugoda w sprawie pracowniczej, reprezentacja.

Usługi prawne

Usługi prawne

Obsługa prawna firm, spółek Poznań


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Poznań


Spory korporacyjne Poznań


Umowy handlowe i gospodarcze Poznań


Sprawy transgraniczne


Sprawy pracownicze i mobility Poznań


Sprawy administracyjne Poznań


Sprawy o zapłatę Poznań


Sprawy

Kolejne umowy terminowe nauczyciela

W sprawie z powództwa powoda (nauczyciela) o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w wysokości prawie 10.000 zł reprezentowałem szkołę. Powód stał na stanowisku, że trzecia z sześciu zawartych z nim umów o pracę na czas określony stała się umową o pracę na czas nieokreślony oraz, że rozwiązanie…


Kara porządkowa dla pracownika – konserwatora w szkole

Reprezentowałem szkołę w sprawie o uchylenie kary porządkowej upomnienia wytoczonej przez pracownika – konserwatora. W związku z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, na powoda nałożono dwie kary upomnienia. Przewinienia powoda polegały na braku potwierdzenia przybycia i wyjścia z pracy, uporczywym braku informacji w zakresie usuwania awarii i usterek oraz braku efektów pracy.


Skuteczna mediacja pracownicza w przegranej sprawie o odszkodowanie

W sprawie z powództwa o odszkodowanie i ekwiwalent za urlop pracownika uczestniczyłem w ramach zespołu radców prawnych w reprezentowaniu pozwanego pracodawcy – podmiotu publicznego, który rozwiązał umowę z pracownikiem za wypowiedzeniem. Argumentacja i dowody przedstawione przez powoda wskazywały, że wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy o ochronie pracowników w trakcie uzasadnionej nieobecności w pracy, tj. art. 41 Kodeksu pracy. 


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Mam doświadczenie w sprawach pracowniczych. Na każdym etapie jestem zaangażowany w Twoją sprawę. Moje podstawowe wartości to:

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Dostępność

  Łączę mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne

  W Poznaniu świadczę specjalistyczne porady prawne w zakresie prawa pracy. Moją pomoc kieruję do osób indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji, oferując praktyczne i skuteczne doradztwo, które umożliwia sprawne i zgodne z prawem zarządzanie relacjami pracowniczymi.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Kara porządkowa nagany i upomnienia dla pracownika – jak skutecznie stosować?

  Wiele osób marzy o umowie o pracę, ponieważ taki stosunek najbardziej chroni pracowników. Oprócz praw, nie należy jednak zapominać o obowiązkach, jakie nakłada na pracowników Kodeks pracy i o konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Z tego artykułu dowiesz się, jakie kary porządkowe może nałożyć na Ciebie pracodawca, jak złożyć sprzeciw po ich nałożeniu oraz jak żądać ich…


  Zwolnienia grupowe i indywidualne, czyli kiedy należy się odprawa i ile wynosi?

  Z tego artykułu dowiesz się, kiedy można mówić o zwolnieniu grupowym. Przeczytasz także co to jest odprawa, ile wynosi i jaki jest termin jej wypłaty. Oprócz tego, sprawdzisz jak dochodzić odprawy w postępowaniu sądowym i kiedy roszczenie to przedawnia się.


  Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę – co wybrać?

  W dynamicznym świecie biznesu, wybór formy zatrudnienia dla menedżerów wpływa na efektywność zarządzania firmą. Czy lepszy jest elastyczny kontrakt menedżerski, czy stabilna umowa o pracę? W artykule porównujemy te formy zatrudnienia, analizując ich zalety, wady oraz kluczowe różnice prawne, finansowe i organizacyjne. Poznaj korzyści i ograniczenia obu opcji oraz sytuacje, w których sprawdzą się najlepiej.


  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce – podstawowe informacje

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wymaga spełnienia szeregu formalności, w tym uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Proces ten obejmuje różne typy zezwoleń, zależnie od rodzaju pracy i statusu cudzoziemca. Kluczowym elementem jest opinia starosty, znana jako test rynku pracy, która potwierdza brak dostępnych polskich kandydatów. W artykule omówimy rodzaje zezwoleń, procedury ich uzyskiwania oraz wymagane dokumenty.…


  Sprawy pracownicze

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy pracowniczej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Jeśli jako pracownik nie zgadzasz się z wypowiedzeniem umowy o pracę, masz prawo odwołać się od niego do sądu pracy. Na złożenie odwołania masz 21 dni licząc od otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy. Na wypowiedzeniu powinieneś zostać pouczony przez pracodawcę o terminie, a także siedzibie sądu, do którego możesz się odwołać. 

  Odwołanie od niesłusznego zwolnienia powinieneś złożyć w sądzie pracy, w którym pracodawca ma swoją siedzibę. Odwołanie powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji oraz żądanie.

  Powinieneś mieć świadomość, że wniesienie przez Ciebie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie wstrzymuje wypowiedzenia. Każde wypowiedzenie, nawet niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, pozostaje skuteczne. Dlatego składając odwołanie do sądu możesz żądać:

  • uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne – jeżeli nie minął jeszcze okres wypowiedzenia;
  • przywrócenia do pracy – gdy okres wypowiedzenia już minął;
  • odszkodowania od pracodawcy.

  Jak zwykle „to zależy”. Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę nie zawsze musi wynikać z braków formalnych (np. skuteczności doręczenia wypowiedzenia), ale także może koncentrować się wokół uzasadnionych przyczyn chociażby zwolnienia dyscyplinarnego. W takim wypadku trudno wrócić do pracodawcy, który udowadnia, że pracownik był niekompetentny czy nieuczciwy.

  Z tego powodu większość pracowników decyduje się na dochodzenie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie.

  Pracownik powinien rozważyć przywrócenie do pracy zwłaszcza, gdy dalsze zatrudnienie może przynieść korzyści. Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik jest przedstawicielem związków zawodowych albo pracownicą w ciąży i planuje przejść na urlop macierzyński. Przywrócenie do pracy po wyroku sądowym nie pozostaje też bez wpływu na staż pracy, od którego zależą pewne uprawnienia pracownicze. Warto też w określonych sytuacjach żądać przywrócenia do pracy, jeśli zajmuje się wysokie stanowisko w miejscu pracy.

  Kwestie żądania warto przemyśleć na początku postępowania, jednak pewna zmiana w toku procesu jest możliwa. Jeśli początkowo żądasz wyłącznie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o pracę, to zmiana żądania na przywrócenie do pracy co do zasady jest niemożliwa. Odwrotnie jest, gdy zamiast przywrócenia do pracy zażądasz odszkodowania – wówczas sąd uwzględni zmianę.

  Nieoceniona w takim wypadku okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże Tobie ocenić szanse i możliwe działania procesowe.

  Warto zdawać sobie sprawę, że odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę są częstymi sprawami z prawa pracy. Jeśli zwolnienie pracownika było przemyślane i przygotowane, w szczególności odbyło się bez błędów formalnych wypowiedzenia, wówczas Twoja pozycja w procesie jest lepsza.

  Podstawowym zadaniem pracodawcy w przypadku pozwania przez pracownika jest udzielenie odpowiedzi na pozew w terminie dwóch tygodni od doręczenia pozwu. Jeśli nie zaangażowałeś radcy prawnego bądź adwokata na etapie przygotowania wypowiedzenia, to powinieneś to rozważyć profesjonalną reprezentację na etapie procesu. Pomoże to udzielić merytorycznej odpowiedzi z odpowiednim dystansem do sprawy, którego często brakuje stronom pozbawionym profesjonalnej pomocy prawnej.

  W zależności od Twojej pozycji procesowej, warto rozważyć negocjacje bądź mediacje ze zwolnionym pracownikiem.

  Koszty spraw pracowniczych są uregulowane tak, aby umożliwić szeroki dostęp do sądu. Kosztami procesu są:

  • koszty sądowe, czyli opłaty i wydatki,
  • koszty zastępstwa procesowego – koszty strony reprezentowanej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego.

  Koszty sądowe założenia sprawy pracowniczej zależą wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pracownik jest zwolniony od opłat w przypadku sprawy, której wartość przedmiotu sporu (WPS) nie przekracza 50.000,00 zł.

  W zdecydowanej większości wypadków pracownik jest zwolniony z ponoszenia opłaty sądowej. Ponosi zatem koszty procesu wyłącznie w przypadku przegranej i tylko w stopniu, w jakim przegrał.

  W każdym wypadku koszt jest ustalany z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem pomocy prawnej.

  Szczegółowe informację dotyczące wynagrodzenia znajdziesz w cenniku usług prawnych. Reprezentacja w sądzie na rozprawie rozliczana jest wg stawki godzinowej.

  W przypadku spraw pracowniczych z dochodzonym odszkodowaniem często stosowane jest wynagrodzenie za sukces, tzw. success fee. Polega ono na zapłaty części honorarium pełnomocnika tytułem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a dodatkowo premii za wynik sprawy.

  „Success fee” najczęściej jest określone w formie procentowej, jednak można je ująć także kwotowo.

  Zaletą success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągniecia pozytywnego wyniku, od którego zależy jego honorarium. Warto podkreślić, że success fee nie może być wyłącznym składnikiem wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata.

  Na koszt pomocy prawnej radcy prawnego / adwokata wpływa:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa pracownicza to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki gospodarcze, a także karne i administracyjne;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na złożenie odwołania, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy pracownicze Poznań

  • Poznań – Stare Miasto
  • Poznań – Nowe Miasto
  • Poznań – Wilda
  • Poznań – Grunwald
  • Poznań – Jeżyce
  • Poznań – Antoninek-Zieliniec-Kobylepole‎
  • Poznań – Junikowo
  • Poznań – Morasko-Radojewo
  • Poznań – Łazarz
  • Poznań – Górczyn
  • Poznań – Rataje
  • Poznań – Winogrady
  • Poznań – Piątkowo
  • Poznań – Naramowice
  • Poznań – Strzeszyn
  • Poznań – Fabianowo-Kotowo
  • Poznań – Starołęka-Minikowo-Marlewo
  • Poznań – Chartowo
  • Poznań – Żegrze
  • Poznań – Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
  • Poznań – Smochowice
  • Poznań – Umultowo
  • Poznań – Wola

  Zasięg – sprawy pracownicze powiat poznański

  • Buk
  • Czerwonak
  • Dopiewo
  • Kleszczewo
  • Komorniki
  • Kostrzyn
  • Kórnik
  • Luboń
  • Mosina
  • Murowana Goślina
  • Pobiedziska
  • Puszczykowo
  • Rokietnica
  • Stęszew
  • Suchy Las
  • Swarzędz
  • Tarnowo Podgórne
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu