Umowa zastawu zwykłego i rejestrowego

Umowa zastawu zwykłego i rejestrowego to umowy pozwalające na zabezpieczenie wierzytelności, dlatego ważne jest ich zawarcie na korzystnych i bezpiecznych warunkach. Oferuję usługi w zakresie profesjonalnego sporządzania umów zastawu dla różnych rodzajów rzeczy, takich jak rzeczy ruchome, prawa zbywalne, udziały i inne papiery wartościowe, a także zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Profesjonalna umowa zastawu zwykłego i rejestrowego

Zastaw to forma zabezpieczenia wierzytelności (długu), polegająca na ustanowieniu prawa zastawu na określonych przedmiotach. Zastaw służy jako zabezpieczenie dla wierzyciela, który w razie niewypłacalności dłużnika może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z rzeczy, na której ustanowiono zastaw. bez względu na to, czyją stała się własnością.

Istotą zastawu jest ponoszenie przez dłużnika odpowiedzialności z konkretnych, objętych zastawem przedmiotów, niezależnie od jego ewentualnej odpowiedzialności osobistej. Wierzyciel zabezpieczony zastawem może zaspokoić się z obciążonego przedmiotu bez względu na to, czyją stał się on własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela tej rzeczy.

Umowa zastawu zwykłego

Zastaw zwykły to forma zabezpieczenia, w której ustanowienie zastawu następuje na mieniu ruchomym lub prawach zbywalnych, poprzez przekazanie rzeczy lub prawa w ręce wierzyciela. Wierzyciel może zatrzymać przedmiot zastawu do momentu zaspokojenia swoich roszczeń. W przypadku gdy dłużnik nie reguluje swojego zadłużenia, wierzyciel ma prawo zaspokoić się z przedmiotu zastawu, a uzyskane w ten sposób środki finansowe pokryją jego roszczenia.

Umowa zastawu rejestrowego

Zastaw rejestrowy jest ustanawiany w formie aktu notarialnego oraz wpisywany do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu zastawu. Zastaw rejestrowy dotyczy najczęściej mienia ruchomego, jednakże możliwe jest również ustanowienie go prawach czy papierach wartościowych. Przedmiotem zastawu rejestrowego może być również zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, np. przedsiębiorstwo.

W odróżnieniu od zastawu zwykłego, wierzyciel po ustanowieniu zastawu rejestrowego nie ma fizycznej kontroli nad przedmiotem zastawu, natomiast ma zapewnioną ochronę swoich praw na wypadek niewypłacalności dłużnika. Dłużnik ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem wykreślenie zastawu dopiero, gdy zostaną zaspokojone wszystkie zobowiązania względem.

Sporządzając umowę zastawu zwracam szczególną uwagę na zachowanie właściwej formy i skuteczności umowy. W tym celu konieczne jest dokładne określenie przedmiotu zastawu i wierzytelności, a także uwzględnienie adekwatnych oświadczeń stron dotyczących m. in. zastawianej rzeczy.

W zależności od przedmiotu zastawu uwzględniam uregulowania szczególne, np. wykonywanie praw z udziałów przy zastawie rejestrowym na udziałach, rozporządzania zastawioną rzeczą.

Na wypadek sytuacji nienależytego wykonywania umowy przygotowuję przepisy sankcjonujące, takie jak kary umowne. Sankcje takie powinny jednak być racjonalne i adekwatne do charakteru współpracy i przepisów prawa. Kładę nacisk na racjonalne zobowiązania umowne zorientowane na zgodne i korzystne wykonywanie umowy.

Umowa zastawu – prawnik, radca prawny Poznań

Korzystając z moich usług, masz pewność, że umowa zastawu zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jej warunki będą jasne i precyzyjne. W umowie uwzględnię wszelkie istotne szczegóły dotyczące przedmiotu zastawu i wierzytelności, takie wartość i tytuł zobowiązania, stan i opis przedmiotu zastawu, sposób korzystania z rzeczy oraz uregulowania trwania umowy i jej zmian. Dodatkowo uwzględnię w umowie odpowiednie zabezpieczenia dla obu stron.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną.

Kancelaria Radcy Prawnego w Poznaniu

Zachęcam Cię do złożenia niezobowiązującego zapytania.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Pozostałe specjalizacje

  Nothing found.

  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu