Zmiana umowy spółki z o.o. – uproszczone podwyższenie kapitału, zaliczka na dywidendę i rejestracja zmian.

Działając w zastępstwie radcy prawnego przygotowałem projekt zmiany umowy spółki komunalnej z branży gospodarki odpadami. Zlecenie zakładało zmianę umowy spółki z o.o. w zakresie rodzaju prowadzonej działalności wg klasyfikacji PKD zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przygotowanie dodatkowych korzystnych postanowień z punktu widzenia działalności spółki.

Efektem było doprecyzowanie i przygotowanie niektórych zupełnie nowych zapisów umowy spółki m. in. w zakresie podziału zysków i dokapitalizowania spółki, które znalazły wyraz w nowym tekście jednolitym spółki i zarejestrowaniu zmian w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

W zmienionej umowie spółki z o.o. zawarto szczegółowe postanowienia dotyczące procedury zbycia udziałów i pierwszeństwa ich nabycia przez dotychczasowych wspólników. Mechanizm ten jest stosowany w celu zapewniania możliwości utrzymania kontroli nad spółką.

Zgodnie z tymi zapisami, w momencie, gdy któryś z wspólników wyraża chęć sprzedaży swoich udziałów, nie może on od razu przystąpić do transakcji zbycia udziałów z zewnętrznym nabywcą. Pierwszeństwo w nabyciu tych udziałów przysługuje bowiem pozostałym wspólnikom spółki.

Pierwszeństwo nabycia udziałów ma na celu umożliwienie wspólnikom ochrony ich interesów w spółce poprzez zapewnienie im możliwości zwiększenia udziałów przed ewentualnym pojawieniem się nowych podmiotów w strukturze właścicielskiej. Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza w sytuacjach, gdy obecni wspólnicy dążą do zachowania dotychczasowej równowagi decyzyjnej lub chcą uniknąć ryzyka wprowadzenia do spółki podmiotu zewnętrznego, który mógłby zaburzyć ustalony porządek funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dla zapewnienia transparentności procesu oraz równego traktowania wszystkich wspólników, umowa spółki precyzuje procedurę, w której zarząd spółki ma obowiązek powiadomić wszystkich uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o zamiarze zbycia udziałów przez określonego wspólnika. Komunikat ten powinien zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące planowanej transakcji, w tym warunki sprzedaży oraz terminy, w jakich uprawnieni wspólnicy mogą wyrazić chęć skorzystania z prawa pierwszeństwa. Taki mechanizm gwarantuje, że wszyscy zainteresowani mają wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji oraz, w razie konieczności, zgromadzenie niezbędnych środków finansowych na zakup udziałów.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule poświęconym prawu pierwszeństwa i pierwokupu nabycia udziałów.

Zaliczka na dywidendę – uelastycznienie podziału zysku

Uczestnictwo wspólników w zyskach spółki najczęściej materializuje się poprzez dywidendy. Stanowią one obok wynagrodzeń za pełnienie ról w strukturach zarządczych spółki kluczowy sposób przekazywania środków finansowych wspólnikom. Istnieje możliwość otrzymania dywidend w preferencyjnej wysokości, co omówiono szczegółowo w innym opracowaniu.

Standardowo, dywidendy są rozdzielane w cyklu rocznym, następującym po zakończeniu i zatwierdzeniu roku obrachunkowego przez walne zgromadzenie wspólników, które podejmuje decyzję o podziale zysku.

Przepis art. 194 Kodeksu spółek handlowych (KSH) otwiera możliwość wypłaty zaliczek na przewidywaną dywidendę w trakcie roku obrotowego, pod warunkiem, że umowa spółki na to pozwala i jeżeli spółka dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi. Przed zmianą, umowa spółki nie przewidywała możliwości wypłaty zaliczek na dywidendę.

Po modyfikacji umowy spółki z o.o., otwarto możliwość wypłacania zaliczek na dywidendę, jeśli sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrachunkowy wykaże zysk. Wielkość zaliczki nie może przekroczyć połowy zysku netto osiągniętego od zakończenia ostatniego roku obrachunkowego, powiększonego o rezerwy kapitałowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty ma prawo dysponować Zarząd, a jednocześnie pomniejszonego o straty niepokryte oraz udziały własne.

Więcej na ten temat piszę w artykule o zaliczce na poczet dywidendy w spółce z o.o.

 

art. 194 Kodeksu spółek handlowych

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

zaliczka na wypłatę dywidendy

Masz podobny problem?

Znajdźmy wspólnie rozwiązanie.

Zapoznaj się z ofertą prowadzenia spraw administracyjnych.

Uproszczone podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki – szybki sposób na dokapitalizowanie

Zazwyczaj, zwiększenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zmian w umowie spółki. Wymaga to zorganizowania zgromadzenia wspólników u notariusza i generuje dodatkowe koszty. Po zmianie umowy spółki z o.o., nowe udziały są obejmowane, a następnie środki finansowe są wpłacane do spółki, pokrywając tym samym podwyższenie kapitału.

Jednakże, jeśli umowa spółki na to pozwala, możliwe jest podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności modyfikacji umowy, co pozwala ominąć konieczność korzystania z usług notarialnych. Ta metoda jest bardziej efektywna, pozbawiona niektórych formalności i jest szybkim sposobem dokapitalizowania spółki.

Aby wykorzystać tę opcję, umowa spółki musi zawierać zapisy umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, określając jednocześnie maksymalną wysokość takiego podwyższenia i termin, w którym musi zostać to wykonane.

Zgodnie z założeniami zmienionej umowy spółki:

  1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do określonej kwoty na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej nie później niż do określonego terminu.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy spółki.
  3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1, może być dokonywane jednorazowo lub sukcesywnie.
podwyższenie kapitalu zapis

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wnioski o zmianę danych w KRS dla spółek są obecnie składane elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Zmiany mogą zgłaszać zarządy spółek lub upoważnieni pełnomocnicy.

Za złożenie wniosku pobierana jest opłata sądowa w wysokości 350 zł, obejmująca opłatę za wniosek, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku należy dołączyć skany dokumentów, poza aktami notarialnymi z numerem CREWAN. Dawniej wymagane było osobne poświadczenie za zgodność załączników przez profesjonalnych pełnomocników, obecnie wystarczy podpis elektroniczny na całym wniosku z załącznikami.

W ramach zlecenia zmiany umowy spółki z o.o., oprócz dokonania zmian, które następnie znalazły wyraz w nowym tekście jednolitym umowy spółki przygotowanym przez notariusza, zarejestrowałem zmianę umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne sprawy

Zamrożenie płac osób kierujących niektórymi spółkami w ustawie kominowej.

Na zlecenie spółki komunalnej przygotowałem w ramach pracy w zespole radców prawnych opinię prawną w temacie, czy w świetle obowiązujących…

Czytaj więcej

Ograniczona zamiana nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Opinia prawna.

Otrzymałem zadanie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej możliwości zamiany udziałów w Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,…

Czytaj więcej

Premie zarządu w spółce komunalnej. Opinia prawna.

Zostałem poproszony o przygotowanie opinii prawnej w sprawie zagadnienia, czy spółki komunalne z dominującym udziałem gminy powinny realizować obowiązki, o…

Czytaj więcej
0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu