pociąg opóźnienie ujawnienia informacji poufnej

Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej

Zasadą jest, że informacje poufne winny być ujawniane niezwłocznie. Dopuszczalne jest jednak pod pewnymi warunkami opóźnienie ujawnienia informacji poufnej. Spółka publiczna jest bowiem z jednej strony zobowiązana do transparentności, a z drugiej do utrzymania konkurencyjności na rynku. Czym jest opóźnienie publikacji informacji poufnych? Czytaj dalej.

Opóźnienie publikacji informacji poufnej – wyjątek od reguły

W wyjątkowych okolicznościach emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić upublicznienie informacji poufnej na określony czas (art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR). Przepisy regulujące instytucję opóźniania raportowania informacji poufnych stanowią elementu ładu korporacyjnego na rynku kapitałowym i mają charakter wyjątkowy w stosunku do normy ustanawiającej obowiązek upubliczniania informacji poufnych[1]T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Warszawa 2008, s. 120-121. Pozwalają emitentowi na czasowe uchylenie się od obowiązku ujawnienia informacji poufnej w przypadku, gdy dochodzi do konfliktu wartości – prawa inwestorów do informacji oraz prawa inwestorów do zysku.

Przykładem takiego konfliktu interesów jest sytuacja, gdy w toku negocjacji powstaje informacja cenotwórcza, jednak jej natychmiastowe upublicznienie mogłoby wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, np. w postaci usztywnienia się stanowiska negocjacyjnego drugiej strony. W takich sytuacjach nie warto spieszyć się z publikacją informacji poufnej, mając na uwadze intencję uzyskania jak najlepszego finalnego wyniku negocjacji. 

Kiedy można opóźnić ujawnienie informacji poufnej?

Przede wszystkim musiy ocenić, czy mamy do czynienia z informacją poifną. W osobnym artykule piszę o tym, czym jest informacja poufna.

W świetle rozporządzenia MAR, do opóźnienia publikacji poufnej wymagane jest łączne spełnienie trzech przesłanek:

 • ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta,
 • opóźnienie ujawnienia informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej,
 • emitent jest w stanie zapewnić poufność informacji,
perspektywa inwestora

Ryzyko naruszenia interesów emitenta

Po pierwsze, upublicznienie informacji musi nieść ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta, które mogą mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy (art. 17 ust. 4 lit. a rozporządzenia MAR). Ma to miejsce w sytuacjach, w których przedwczesne ujawnienie rynkowi działań emitenta mogłoby zniweczyć ich efekty oraz osłabić pozycję konkurencyjną i negocjacyjną spółki. Ocena możliwego naruszenia uzasadnionego interesu emitenta jest dokonywana jeszcze przed podjęciem decyzji o opóźnieniu upublicznienia informacji poufnej (ex ante)[2]S. Jakszuk, M. Rypina [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2018, art. 57, Nb 11, s. 270.

Perspektywa opinii publicznej

Drugim warunkiem opóźnienia publikacji informacji poufnej jest udowodnienie, że działanie to prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej (art. 17 ust. 4 lit. b MAR). Nie chodzi jednak o takie wprowadzenia w błąd, w wyniku którego inwestorzy nie będą mieli kompletnej wiedzy o emitencie. W ten sposób każde opóźnienie publikacji informacji poufnej tworzy niepełny obraz spółki i nie to jest celem regulacji.

Należy uznać, że przywołany przepis odnosi się do kwalifikowanego wprowadzenia w błąd opinii publicznej[3]T. Sójka, Obowiązki informacyjne…, s. 129-130. Nie istnieją przy tym żadne precyzyjne przesłanki wskazujące na możliwość wskazania kwalifikowanego wprowadzenia w błąd, dlatego każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie[4]K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009, art. 57, Nb 3, s. 365.

Jako przykład można wskazać sytuację, w której emitent, wedle doniesień prasowych, negocjuje realizację dodatkowych zleceń o znacznej wartości z jednym ze swoich kluczowych kontrahentów. Mając na uwadze historycznie dobre stosunki handlowe między podmiotami, uczestnicy rynku wyrażają przekonanie pozytywnego rezultatu negocjacji. Tymczasem emitent nie tylko nie otrzymuje nowych zleceń, lecz traci dotychczasowe w wyniku wypowiedzenia umów przez kontrahenta. Jest to informacja poufna, której opóźnione upublicznienie wprowadzi w błąd opinię publiczną w kwestii oczekiwania pozytywnego rezultatu negocjacji[5]T. Sójka, Obowiązki informacyjne…, s. 130.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) zgodnie z delegacją art. 17 ust. 11 rozporządzenia MAR przygotował wytyczne zawierające otwarty wykaz prawnie uzasadnionych interesów emitentów oraz wykaz sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną[6]Chodzi o Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych i interakcje z nadzorem ostrożnościowym z dnia 13.04.2022 r., … Czytaj dalej

Zapewnienie poufności informacji

Emitent musi być w stanie zapewnić poufność informacji w ramach swojej działalności aż do momentu, w którym zostanie ona przekazana do wiadomości publicznej. Decydując się na opóźnienie publikacji informacji poufnej spółka publiczna powinna prowadzić odpowiednią dokumentację. Chodzi w szczególności o notatki stanowiace umotywowanie decyzji, ale także przestrzeganie wymagań zakresie list insiderów oraz listy osób, którym informacja został ujawniona przed publikacją[7]M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (…), art. 17, Nb 20.

Nie jest możliwe opóźnienie publikacji informacji poufnej, jeśli emitent nie ma możliwości zapewnienia jej poufności lub z jej natury wynika, że przed upływem terminu opóźnienia informacja ta zostanie ujawniona[8]Ibidem, s. 131.

Brak możliwości zapewnienia poufności w sytuacji, gdy zawiodły wewnętrzne mechanizmy zabezpieczające poufność informacji, jest równoznaczny z koniecznością niezwłocznego upublicznienia jej (art. 17 ust. 7 rozporządzenia MAR). Tylko w ten sposób emitent może uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z wyciekiem informacji poufnej lub jej bezprawnym wykorzystaniem.

informacje poufne zabezpieczenie
fot. Markus Spiske, Unsplash.com

Wyjaśnienie opóźnienia publikacji informacji poufnej KNF

W rozporządzeniu MAR emitent ma obowiązek poinformowania Komisji natychmiast po podaniu informacji do wiadomości publicznej i złożenia wyjaśnienia dotyczącego przyczyn opóźnienia (art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR). Obowiązek notyfikacji KNF w kwestii przyczyn opóźnienia ma zatem charakter następczy, co ma na celu wzrost ochrony poufności informacji z uwagi na ograniczenie kręgu osób mających do niej dostęp.

Decyzja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej jest autonomiczną decyzją emitenta i nie wymaga uprzedniej zgody Komisji. Jednakże, po upublicznieniu informacji spółka musi rzetelnie i wyczerpująco uzasadnić przyczyny opóźnienia publikacji informacji poufnej. Emitent ma obowiązek zaraportowania informacji poufnej, nawet jeśli w wyniku opóźnienia utraciłaby ona charakter cenotwórczy. Nieprzekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości oraz niepoinformowanie Komisji o przyczynach opóźnienia stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia MAR i naraża emitenta na sankcje.

Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

EUNGiPW 13 kwietnia 2022 r. opublikowała znowelizowaną wersję wytycznych związanych z opóźnianiem informacji poufnych. Zgodnie z nimi emitent może opóźnić publikację informacji niejawnych m. in. w przypadku, gdy:

 • prowadzi negocjacje, a natychmiastowe ujawnienie informacji może negatywnie wpłynąć na ich wynik. W szczególności chodzi o transakcje fuzji oraz nabycia lub zbycia aktywów znacznej wartości;
 • kondycja finansowa emitenta jest bezpośrednio zagrożona, a przedwczesne ujawnienie informacji mogłoby zakłócić negocjacje prowadzone w celu poprawy tej sytuacji;
 • emitent opracował produkt lub wynalazek, a natychmiastowe podanie tej informacji grozi naruszeniem praw do własności intelektualnej;

Publikacja opóźnionej informacji poufnej

W przypadku ustąpienia powodów, dla których opóźnienie ujawnienia informacji poufnej było uzasadnione, informacja taka podlega publikacji tak jak każda informacja poufna.

Z drugiej strony, gdy dojdzie do sytuacji, że informacja „wypłynie” w mediach w dowolnej formie – szczegółowej lub nawet tylko jako pogłoska, konieczne jest niezwłoczne jej przekazanie do wiadomości publicznej. Przyjmuje się bowiem, że informacja, której poufności emitent nie jest w stanie dłużej zagwarantować, powinna być opublikowana.

Opóźnianie publikacji informacji poufnej jest procesem rozłożonym w czasie i często nie do końca zależnym od jej dysponenta. Często dotyczy bowiem negocjacji dwustronnych lub nawet wielostronnych. Istotne jest, aby emitent rzetelnie dokumentował przesłanki opóźnienia ujawnienia informacji poufnej. W ten sposób jest w stanie wykazać, że dołożył należytej staranności w tym procesie.

Mam nadzieję, że zainteresował Cię temat opóźniania informacji poufnych. Czekam na Twój komentarz pod artykułem. Możesz także skontaktować się ze mną bezpośrednio. Do usłyszenia!

Zapisz się do newslettera!

Przypisy[+]

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu