Sprawy pracownicze Warszawa

Twój prawnik od prawa pracy w Warszawie.

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej pracowników jako pracodawca? A może jako pracownik szukasz pomocy prawnej w związku z zwolnieniem dyscyplinarnym lub wypowiedzeniem umowy o pracę? Zapewnię profesjonalne prowadzenie Twojej sprawy pracowniczej i zadbanie o Twoje interesy.

Więcej

W Warszawie oferuję kompleksowe usługi prawne dotyczące spraw pracowniczych. Moja praktyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze stosunkami pracy, takich jak wsparcie w przypadku zwolnień dyscyplinarnych, wypowiedzeń umów o pracę oraz kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej i materialnej pracowników. Specjalizuję się także w tematach związanych z zakazem konkurencji oraz odszkodowaniami za wypadki przy pracy.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji pracowniczych, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów i dążąc do osiągnięcia satysfakcjonujących dla obu stron rozstrzygnięć. Oferuję reprezentację prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, dbając o ich interesy i przestrzeganie obowiązującego prawa pracy. Moje usługi są skierowane do klientów indywidualnych, firm oraz organizacji i instytucji, które potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi.

Wybrane usługi:

Niesłuszne zwolnienie i wypowiedzenie umowy o pracę

Niesłuszne zwolnienie z pracy oznacza wypowiedzenie umowy o pracę bez uzasadnionego powodu lub w sposób niezgodny z prawem. W takiej sytuacji masz możliwość wystąpienia do sądu pracy o odszkodowanie i przywrócenie do pracy. Jeśli jesteś pracodawcą, należy dbać o prawidłową podstawę i procedury zwolnienia pracownika.

Więcej

Jeżeli doszło do nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę lub naruszenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, warto skorzystać z pomocy sądu pracy. Przed wszczęciem procesu sądowego zaleca się próbę negocjacji. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, służę pomocą w przygotowaniu do rozwiązania stosunku pracy oraz reprezentacji przed sądem pracy w celu dochodzenia swoich praw.


Przykładowe usługi: Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, odwołanie od wypowiedzenia warunków pracy i płacy, pozew o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, negocjacje.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Obowiązki porządkowe pracownika obejmują przestrzeganie przepisów prawa oraz regulaminów pracy ustalonych przez pracodawcę. Przyjęta przez pracodawcę odpowiedzialność porządkowa ma na celu zapewnienie zgodnego z normami zachowania pracowników.

Więcej

Karę porządkową dla pracownika można nałożyć w formie upomnienia lub nagany. Jeśli takie karanie pracownika wydaje się nieuzasadnione lub nieprawidłowe, pracownik ma prawo złożyć sprzeciw (odwołanie) do sądu pracy w celu unieważnienia kary porządkowej wpisanej do akt osobowych.

Pracodawca powinien zadbać o to, aby nałożenie kar porządkowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niesłusznej kary, pracownik może wnieść sprzeciw do sądu pracy i złożyć wniosek o unieważnienie kary, co pozwoli uniknąć wpisu do akt osobowych pracownika. Wspomogę Cię w procesie sądowym o unieważnienie kary pracowniczej oraz w ewentualnych negocjacjach.


Przykładowe usługi: Kara porządkowa nagany w pracy, upomnienie dla pracownika, sprzeciw (odwołanie) od kary porządkowej nagany i upomnienia, negocjacje,.

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Pracownik odpowiada finansowo za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zakres tej odpowiedzialności materialnej zależy od charakteru wyrządzonej szkody.

Więcej

Jeśli pracownik spowoduje szkodę pracodawcy swoim działaniem, jego odpowiedzialność finansowa zależy od stopnia winy (umyślnej lub nieumyślnej). To pracodawca musi wykazać, że pracownik ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Większa restrykcyjność obowiązuje w przypadku szkód w mieniu powierzonym pracownikowi.

Jeśli pracownik jest winny szkody, jego odpowiedzialność materialna może być dochodzona poprzez pozew o odszkodowanie. W przypadku, gdy Twój interes leży w uzyskaniu odszkodowania od pracownika lub w obronie przed roszczeniem odszkodowawczym, służę pomocą i wsparciem prawnym.


Przykłady usług: Odpowiedzialność finansowa pracownika za powierzone mienie, odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę, nieumyślny błąd pracownika, odpowiedzialność pracodawcy za zniszczone mienie pracownika, pozew o odszkodowanie od pracownika.

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji to warunek nakładany na pracownika, zabraniający mu podejmowania działań konkurencyjnych wobec pracodawcy. Zasadniczo każdy pracownik jest objęty zakazem konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę. Po zakończeniu zatrudnienia konieczne jest zawarcie odrębnej umowy w celu utrzymania zakazu konkurencji.

Więcej

Naruszenie zakazu konkurencji wiąże się z ryzykiem utraty pracy oraz odpowiedzialności finansowej. Jednakże to ryzyko jest uzależnione od różnych czynników, ponieważ tematyka zakazu konkurencji jest skomplikowana i wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Jeśli jesteś pracodawcą, możesz dochodzić odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji. Natomiast jeśli jesteś pracownikiem lub osobą objętą umową po zakończeniu zatrudnienia, możesz kwestionować ważność klauzuli konkurencyjnej jako nielegalnej. W przypadku sporu dotyczącego naruszenia zakazu konkurencji, służę pomocą w uzyskaniu odszkodowania za złamanie tego zakazu, a także w obronie w innych sytuacjach.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS, odszkodowanie wypadkowe za złamanie, poparzenie, wypadek komunikacyjny, niezgłoszenie wypadku przez pracodawcę, zadośćuczynienie od pracodawcy za wypadek w pracy, negocjacje ugodowe.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

W przypadku wystąpienia wypadku w miejscu pracy, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania zarówno bezpośrednio od pracodawcy, jak i na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Jeśli jednak pracodawca nie zgadza się z uznaniem wypadku w pracy, może być konieczne wszczęcie postępowania cywilnego celem uzyskania odszkodowania oraz przeprowadzenie dowodów dotyczących odpowiedzialności pracodawcy.

Więcej

Na mocy ustawy wypadkowej przysługują Ci różnego rodzaju świadczenia powypadkowe, takie jak zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, renta z tytułu niezdolności do pracy czy jednorazowe odszkodowanie wypłacone przez ZUS, które zależą od skutków poniesionych w wyniku wypadku w pracy. W przypadku śmierci pracownika, jego rodzina może ubiegać się o świadczenia zgodnie z ustawą wypadkową oraz odszkodowanie od pracodawcy w procesie cywilnym.

W zależności od indywidualnej sytuacji, zwłaszcza rodzaju i konsekwencji wypadku w pracy oraz uszczerbku na zdrowiu, możliwe jest skupienie się na wyłącznie niektórych świadczeniach oraz uzyskanie określonego odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach procesu odszkodowawczego. Chętnie pomogę Ci wybrać właściwe roszczenia związane z incydentem w miejscu pracy i skutecznie je dochodzić.


Przykładowe usługi: Odszkodowanie za wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z ZUS, odszkodowanie wypadkowe za złamanie, poparzenie, wypadek komunikacyjny, niezgłoszenie wypadku przez pracodawcę, zadośćuczynienie od pracodawcy za wypadek w pracy, negocjacje ugodowe.

Mediacje i negocjacje pracownicze

W środowisku pracy zdarzają się często konflikty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Angażowanie się w spory w miejscu pracy oraz prowadzenie spraw sądowych stanowi przeciwieństwo zasady współpracy i współdziałania, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie zakładu pracy.

Więcej

Warto dążyć do rozwiązania sporów w sposób pokojowy, kiedy tylko jest to możliwe. Zamiast kierować sprawę od razu do sądu, warto spróbować rozwiązać ją poprzez bezpośrednie negocjacje lub mediacje. Taka forma podejścia do konfliktu daje pracownikowi oraz pracodawcy szansę na aktywne uczestnictwo w procesie rozstrzygania sprawy, co często nie jest możliwe w przypadku postępowania sądowego.

W trakcie negocjacji i mediacji skoncentruję się na efektywnym rozwiązaniu Twojej sprawy, dążąc do zapobieżenia dalszemu eskalowaniu konfliktu. Moim celem będzie złagodzenie emocjonalnych napięć oraz zakończenie sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla Ciebie i zgodny z obowiązującym prawem.


Przykładowe usługi: negocjacje z pracodawcą, negocjacje z pracownikiem, ugoda przedsądowa pracownika z pracodawcą, mediacje pracownicze, ugoda w sprawie pracowniczej, reprezentacja.

Pozostałe Specjalizacje

Usługi prawne

Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy o odszkodowanie Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Kolejne umowy terminowe nauczyciela

W sprawie z powództwa powoda (nauczyciela) o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę w wysokości prawie 10.000 zł reprezentowałem szkołę. Powód stał na stanowisku, że trzecia z sześciu zawartych z nim umów o pracę na czas określony stała się umową o pracę na czas nieokreślony oraz, że rozwiązanie…


Niesolidny konserwator z karą upomnienia

Reprezentowałem szkołę w sprawie o uchylenie kary porządkowej upomnienia wytoczonej przez pracownika – konserwatora. W związku z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków pracowniczych, na powoda nałożono dwie kary upomnienia. Przewinienia powoda polegały na braku potwierdzenia przybycia i wyjścia z pracy, uporczywym braku informacji w zakresie usuwania awarii i usterek oraz braku efektów pracy.


Skuteczna mediacja pracownicza w przegranej sprawie

W sprawie z powództwa o odszkodowanie i ekwiwalent za urlop pracownika reprezentowany przez mnie pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem za wypowiedzeniem. Argumentacja i dowody przedstawione przez powoda wskazywały, że wypowiedzenie umowy o pracę naruszało przepisy o ochronie pracowników w trakcie uzasadnionej nieobecności w pracy, tj. art. 41 Kodeksu pracy. 


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny Warszawa

  Jak pracuję?

  W mojej pracy kładę nacisk na zaangażowanie i profesjonalizm, szczególnie w obszarze spraw pracowniczych. Jestem zaangażowany na każdym etapie procesu. Moje fundamentalne wartości to:

  Tajemnica radcowska

  Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i zasad etyki to fundament współpracy prawnej opartej na zaufaniu. Ochrona poufności Twoich informacji to dla mnie priorytet. Stosuję wysokie standardy osobiste i profesjonalne sposoby ochrony Twoich danych w naszej współpracy.

  Profesjonalizm

  Zapewniam skuteczną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy. Stale poszerzam moją wiedzę i doświadczenie, aby prowadzić Twoją sprawę. Otrzymasz ode mnie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Dostępność

  Łączę mobilność z zaawansowanymi technologiami, by dostarczyć Ci profesjonalną obsługę prawną, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Wykorzystuję nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiając dostęp do usług prawnych w niemal każdej sytuacji.

  Porady prawne Warszawa

  W Warszawie oferuję porady prawne z zakresu prawa pracy. Moje usługi są adresowane zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz instytucji. Zapewniam praktyczne i skuteczne doradztwo, które umożliwia efektywne i zgodne z prawem zarządzanie relacjami pracowniczymi.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Brak wynagrodzenia za pracę na czas – jak odzyskać niewypłaconą pensję?

  Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie otrzymać wynagrodzenia na czas? Co możesz zrobić w tej sytuacji? Jak wyliczyć odsetki za opóźnienie? Kiedy możesz dochodzić wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? W tym artykule przeprowadzę Cię przez poszczególne ścieżki dochodzenia Twoich roszczeń oraz wskażę, które z nich są najbardziej skuteczne. Dowiesz się także jakich składników wynagrodzenia…


  Rozwiązanie umowy o pracę – jak się odwołać do sądu i wyliczyć odszkodowanie?

  Jakie procedury obowiązują przy rozwiązaniu umowy o pracę? Jakie roszczenia przysługują w razie wadliwego rozwiązania umowy? Jak złożyć odwołanie do sądu pracy? Tego dowiesz się w tym artykule.


  Sprawy z prawa pracy Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy pracowniczej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się.

  Jeśli nie zgadzasz się z wypowiedzeniem umowy o pracę, masz możliwość złożenia odwołania do sądu pracy. Masz na to 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy. Pracodawca powinien poinformować Cię o terminie oraz adresie sądu, do którego możesz się odwołać. Odwołanie należy złożyć w sądzie pracy, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. W swoim odwołaniu powinieneś szczegółowo opisać sytuację i sformułować żądanie.

  Warto zauważyć, że złożenie odwołania nie zawiesza skuteczności wypowiedzenia. Nawet jeśli wypowiedzenie jest niezgodne z prawem lub nieuzasadnione, pozostaje ono ważne. Dlatego w odwołaniu możesz żądać:

  • uznania wypowiedzenia za nieważne, jeśli jeszcze nie minął okres wypowiedzenia;
  • przywrócenia do pracy, jeśli okres wypowiedzenia już upłynął;
  • odszkodowania od pracodawcy.

  Zazwyczaj decyzja zależy od konkretnych okoliczności. Niezgodne z prawem zakończenie umowy o pracę może wynikać nie tylko z formalnych uchybień, takich jak nieskuteczne doręczenie wypowiedzenia, ale także z uzasadnionych powodów, takich jak zwolnienie dyscyplinarne. W takich przypadkach powrót do pracy może być trudny, zwłaszcza gdy pracodawca udowadnia braki kompetencji lub nieuczciwość pracownika.

  Dlatego większość pracowników decyduje się na dochodzenie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie. Jednak pracownik powinien rozważyć opcję przywrócenia do pracy, szczególnie jeśli kontynuacja zatrudnienia przyniesie korzyści, na przykład gdy pracownik jest przedstawicielem związków zawodowych lub oczekuje na urlop macierzyński.

  Przywrócenie do pracy po wyroku sądowym może mieć również wpływ na długość stażu pracy, co ma znaczenie dla pewnych uprawnień pracowniczych. W niektórych sytuacjach warto również domagać się przywrócenia do pracy, zwłaszcza jeśli zajmuje się wysokie stanowisko.

  Kwestie dotyczące żądania warto rozważyć na początku procesu, ale możliwa jest pewna elastyczność w toku postępowania. Jeśli początkowo żądano tylko odszkodowania za niezgodne z prawem zakończenie umowy o pracę, to zmiana żądania na przywrócenie do pracy zasadniczo jest niemożliwa. Jednak w drugą stronę jest to możliwe – jeśli pierwotnie żądano odszkodowania, a później zdecydowano się na przywrócenie do pracy, sąd może uwzględnić tę zmianę.

  W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w ocenie szans i możliwych działań procesowych.

  Warto mieć świadomość, że odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę są częstym zjawiskiem w praktyce prawa pracy. Jeśli zwolnienie pracownika było starannie przemyślane i przygotowane, zwłaszcza jeśli nie zawierało błędów formalnych, Twoja pozycja w procesie jest silniejsza.

  Głównym obowiązkiem pracodawcy w przypadku pozwu ze strony pracownika jest udzielenie odpowiedzi na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia. Jeśli nie korzystałeś z pomocy radcy prawnego lub adwokata podczas przygotowywania wypowiedzenia, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej reprezentacji w trakcie procesu. Taka pomoc pozwoli udzielić kompleksowej odpowiedzi z odpowiednią ekspertyzą, czego często brakuje stronom bez wsparcia prawnej pomocy.

  W zależności od Twojej sytuacji procesowej, warto rozważyć możliwość negocjacji lub mediacji z pracownikiem, który został zwolniony.

  Koszty związane ze sprawami pracowniczymi zostały uregulowane w taki sposób, aby umożliwić szeroki dostęp do sądu. Składają się na nie:

  • Opłaty i wydatki sądowe,
  • Koszty związane z reprezentacją procesową, czyli koszty zatrudnienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

  Opłaty sądowe za założenie sprawy pracowniczej zależą od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pracownik jest zwolniony od opłat w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu (WPS) nie przekracza 50 000,00 zł.

  W większości przypadków pracownik nie ponosi opłaty sądowej. Opłaty te są nakładane jedynie w przypadku przegranej sprawy, a ponadto są proporcjonalne do zakresu przegranej.

  Koszty są ustalane z Tobą indywidualnie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej w każdym przypadku. Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia można znaleźć w cenniku usług prawnych.

  W sprawach pracowniczych, gdzie dochodzi się odszkodowania, często stosuje się wynagrodzenie za sukces, nazywane success fee. To polega na zapłacie części honorarium pełnomocnika jako wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a dodatkowo premii za wynik sprawy. Success fee jest zazwyczaj określone procentowo, choć można je także wyrazić kwotowo.

  Zaletą success fee jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągnięcia pozytywnego wyniku, który wpływa na jego honorarium. Należy jednak zaznaczyć, że success fee nie stanowi jedynego elementu wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata.

  Koszt pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata zależy od różnych czynników, takich jak:

  • stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej zawiła sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej;
  • dziedzina prawna – sprawa pracownicza to sprawa cywilna, natomiast może zawierać wątki gospodarcze, a także karne i administracyjne;
  • czas, w jakim potrzebna jest pomoc prawna – jeżeli sprawa jest na „ostatnią chwilę”, na przykład został jeden dzień na złożenie odwołania, to musisz liczyć się z wyższą ceną za pomoc prawną;
  • liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty stawiennictwa pełnomocnika;
  • wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zwykle poziom skomplikowania sprawy.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy pracownicze Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – sprawy pracownicze aglomeracja warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu