Sprawy administracyjne Warszawa

Twój prawnik od spraw administracyjnych w Warszawie

Potrzebujesz wsparcia w sprawie z organem administracji publicznej w Warszawie? Otrzymałeś niekorzystną decyzję i planujesz wnieść odwołanie lub skargę administracyjną do sądu? Zapewniam profesjonalne prowadzenie Twojej sprawy administracyjnej i troszczę się o Twoje interesy.

Więcej

Specjalizuję się w prawie administracyjnym w mojej praktyce prawniczej, gdzie wspieram zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorców, jak i organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki doświadczeniu zdobytym w działach prawnych urzędów, znam ich wewnętrzną strukturę i jestem przygotowany na skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami administracyjnymi. Moje usługi obejmują odwołania od decyzji administracyjnych, wznowienia postępowań, unieważnianie decyzji oraz reprezentację przed organami administracji.

Dodatkowo oferuję reprezentację w sprawach ze skarg administracyjnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Udzielam również porad prawnych, które pomagają zrozumieć skomplikowane procedury administracyjne. Moje podejście do każdej sprawy opiera się na zaangażowaniu i profesjonalizmie, co przekłada się na skuteczne działania na rzecz klienta.

Wybrane usługi:

Odwołanie od decyzji administracyjnej

W postępowaniu administracyjnym istnieje dwuetapowy proces. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją organu pierwszej instancji, masz prawo złożyć odwołanie. W przypadku dalszego niezadowolenia z decyzji, zaleca się złożenie odwołania do organu wyższego szczebla, najczęściej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Więcej

Profesjonalne wsparcie prawne w procesie administracyjnym zwiększa szanse na otrzymanie korzystnej decyzji. Mogę pomóc w złożeniu odwołania szczególnie w przypadku:

 • decyzji podatkowej wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • decyzji wydanej przez gminną inspekcję nadzoru budowlanego (GINB) lub państwową inspekcję nadzoru budowlanego (PINB) dotyczącej pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • decyzji dotyczącej rozgraniczenia i scalenia nieruchomości,
 • decyzji dotyczącej dostępu do informacji publicznej,
 • decyzji dotyczącej wywłaszczenia,
 • innych decyzji wydanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę i inne organy administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe usługi: Odwołanie (zaskarżenie) od decyzji w postępowaniu administracyjnym (KPA), wójta, burmistrza, prezydenta gminy, starosty, wojewody, ministra, SKO; odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), odwołanie od decyzji podatkowej, organu nadzoru budowlanego, negocjacje.

Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji

Środki zaskarżenia, takie jak stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania, stanowią wyjątkowe narzędzia w walce z decyzjami administracyjnymi. Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji ma na celu usunięcie z obrotu prawnego decyzji administracyjnych dotkniętych poważnymi wadami prawnymi, zarówno co do samej treści decyzji, jak i sposobu przeprowadzenia postępowania.

Więcej

Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy, która została już ostatecznie zakończona decyzją, od której nie przysługuje odwołanie w zwykłym trybie. Wznowienie postępowania administracyjnego może być zainicjowane m.in. w przypadku naruszenia praw strony w trakcie postępowania lub nieprawidłowego prowadzenia sprawy przez organ.

Wyjątkowe tryby zaskarżenia dają Ci możliwość stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej, nawet jeśli już nie istnieje taka możliwość w zwykłym trybie.


Przykładowe usługi: wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności (unieważnienie) decyzji, zmiana decyzji, uchylenie decyzji administracyjnej.

Skarga administracyjna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jest możliwe po wyczerpaniu drogi administracyjnej, czyli po wydaniu ostatecznej decyzji przez właściwy organ. Skarga skierowana przeciwko decyzjom organów skutkuje przeniesieniem sprawy do sądu administracyjnego, gdzie zostanie ona rozpatrzona w trybie postępowania sądowoadministracyjnego.

Więcej

Skarga administracyjna pozwala na kwestionowanie nie tylko indywidualnych decyzji administracyjnych, lecz także aktów prawa powszechnie obowiązującego, takich jak uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (np. rady gminy, rady miasta).

Aby skarga administracyjna była skuteczna, musi spełniać określone wymogi formalne i zawierać trafne zarzuty. Wniesienie skargi do WSA daje również możliwość wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.


Przykłady usług: Skarga na decyzję administracyjną do WSA, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, skarga na bezczynność organu, skarga na uchwałę rady gminy, miasta, powiatu, sejmiku województwa, skarga na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, odpowiedź na skargę administracyjną, wstrzymanie wykonalności decyzji, reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnymi.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Skarga kasacyjna kierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) poddaje Twoją sprawę rozpatrzeniu przez skład sędziowski tego sądu. Decyzja NSA jest ostateczna, a od niej nie przysługuje już żadne kolejne środki odwoławcze.

Więcej

Postępowanie przed NSA jest bardzo formalne i wymaga złożenia skargi przez profesjonalistę, na przykład radcę prawnego (wymóg adwokacko-radcowski). Złożenie skargi kasacyjnej do NSA umożliwia wstrzymanie wykonania wyroku WSA do czasu rozpoznania sprawy przez sąd kasacyjny.


Przykładowe usługi: Skarga kasacyjna od wyroku WSA, odpowiedź na skargę kasacyjną, wstrzymanie wykonalności wyroku WSA, pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentacja w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

Reprezentacja przed organem administracji

Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej na etapie przed wszczęciem postępowania administracyjnego może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Przygotowanie się do procesu administracyjnego jest kluczowe, jeśli zależy Ci na efektywnym załatwieniu sprawy oraz uniknięciu długotrwałego procesu odwoławczego.

Więcej

Mogę wspomóc Cię w stworzeniu profesjonalnego planu działania oraz mapy prawnej, aby uzyskać niezbędne pozwoleń, zezwoleń, zgód i koncesji wymaganych przez przepisy prawa.


Przykładowe usługi: Postępowanie o udzielenie pozwoleń, koncesji, zgody od organu administracji, przygotowanie dokumentacji, reprezentacja w postępowaniu administracyjnym.

Porady i opinie prawne

W przypadku złożonych problemów prawnych przygotowanie opinii prawnej umożliwia dokładną analizę stanu prawnego, w tym identyfikację potencjalnych ryzyk i możliwych rozwiązań.

Więcej

Zlecenie opinii prawnej pozwoli Ci podejmować działania na podstawie sprecyzowanych ryzyk i problemów prawnych, uwzględniając specyfikę Twojej sprawy oraz aktualną sytuację prawną.

Często przeprowadzenie analizy problemu w formie opinii prawnej przyczynia się do uniknięcia błędnych i kosztownych działań, umożliwiając skuteczne rozwiązanie sprawy.


Przykładowe usługi: Opinia prawna z zakresu administracji, analiza ryzyk i rozwiązań prawnych, porady prawne ustne i pisemne.

Mediacja administracyjna i negocjacje

Mediacja w postępowaniu administracyjnym stanowi alternatywny sposób rozwiązania sprawy w porównaniu z formalnym postępowaniem administracyjnym, gdzie dochodzi do pełnego wyjaśnienia i zbadania wszystkich aspektów faktycznych i prawnych.

Więcej

Dzięki mediacji administracyjnej możliwe jest wspólne wynegocjowanie rozwiązania zgodnego z prawem, co prowadzi do szybszego, tańszego i bardziej efektywnego załatwienia sprawy administracyjnej, za pośrednictwem mediatora.

Moje wsparcie prawne w mediacji i negocjacjach z organem pozwoli Ci osiągnąć optymalne, zgodne z prawem rozwiązanie, które uwzględni Twoje interesy.


Przykładowe usługi: Mediacja administracyjna, negocjacje w administracji, ugoda administracyjna, reprezentacja w postępowaniu przed mediatorem.

Usługi prawne

Usługi prawne

Sprawy o zapłatę Warszawa


Sprawy, procesy sądowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy pracownicze Warszawa


Umowy handlowe i gospodarcze Warszawa


Sprawy administracyjne Warszawa


Obsługa prawna firm, spółek Warszawa


Sprawy

Odpłatność za pobyt w DPS-ie a umowa dożywocia.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy otrzymali decyzję o ustaleniu odpłatności za pobyt bliskiej im osoby w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Przez lata opiekowali klienci się bliskim, a kiedy już nie mieli ku temu warunków i możliwości, wystąpili o przyjęcie go do DPS. Organ w decyzji wprawdzie orzekł o przyjęcie bliskiego do DPS, ale jednocześnie ustalił…


Odrolnienie działki i wyłączenie z produkcji rolnej w mieście

Kancelaria wspiera klienta w odrolnieniu działki miejskiej i w sprawie prowadzenia handlu w mieście, a także postawienia na działce tymczasowych obiektów budowlanych.


Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji wyklucza status bezrobotnego?

Do Kancelarii zgłosił się klient, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił przyznania statusu osoby bezrobotnej z uwagi na uzyskiwanie przychodu z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok na niekorzyść klienta, który różni się od poprzedniego wyroku w analogicznym przypadku. Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując interpretację przepisów dotyczących definicji…


Skontaktuj się

Wypełnij formularz kontaktowy.

  Wiadomość *

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Administratorem danych osobowych jest Michał Marcinkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PORADCA Kancelaria Radcy Prawnego Michał Marcinkowski. Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

  Michał Marcinkowski Radca prawny, prawnik

  Michał Marcinkowski

  radca prawny

  Jak pracuję?

  Tajemnica radcowska

  Zachowanie tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie zasad etyki stanowią podstawę naszej współpracy opartej na zaufaniu. Bezpieczeństwo i poufność Twoich informacji są dla mnie priorytetem. Identyfikuję się wysokimi standardami osobistymi i profesjonalnymi metodami ochrony Twoich danych w naszej relacji biznesowej.

  Rzetelność

  Gwarantuję skuteczną pomoc prawną, specjalizując się w dziedzinie prawa administracyjnego. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić Ci kompleksową obsługę. Możesz być pewien, że otrzymasz ode mnie starannie przemyślane i trafne rozwiązania prawne.

  Bieżący kontakt

  Wykorzystuję zaawansowane technologie i mobilność, aby zapewnić Ci profesjonalną obsługę prawną bez względu na Twoje aktualne położenie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym umożliwiam dostęp do usług prawnych praktycznie w każdym miejscu i czasie.

  Porady prawne Warszawa

  Skorzystaj z porady prawnej w Kancelarii lub wybierz wygodę pomocy prawnej online. Profesjonalna konsultacja w sprawie administracyjnej zapewni Ci przejrzyste rozwiązania i oszczędność czasu.

  Porad prawnych udzielam na różne sposoby:

  Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

  • Otrzymasz konkretną pomoc i zrozumiałe odpowiedzi na Twoje pytania
  • Poznasz konkretne rekomendacje działa w Twojej sprawie
  • Zminimalizujesz ryzyko błędu i obniżysz poziom stresu.

  #Blog

  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce – podstawowe informacje

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wymaga spełnienia szeregu formalności, w tym uzyskania odpowiednich zezwoleń na pracę. Proces ten obejmuje różne typy zezwoleń, zależnie od rodzaju pracy i statusu cudzoziemca. Kluczowym elementem jest opinia starosty, znana jako test rynku pracy, która potwierdza brak dostępnych polskich kandydatów. W artykule omówimy rodzaje zezwoleń, procedury ich uzyskiwania oraz wymagane dokumenty.…


  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla cudzoziemca w Polsce

  Polska, będąca jednym z dynamicznie rozwijających się krajów w Europie Środkowej, przyciąga coraz więcej przedsiębiorców z zagranicy. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oferuje nie tylko dostęp do dużego rynku wewnętrznego, ale również sprzyjające warunki do inwestycji i innowacji. Aby móc legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Proces…


  Odrolnienie działki, czyli zmiana przeznaczenia i wyłączenie gruntu z produkcji rolnej krok po kroku.

  Jak przeprowadzić odrolnienie działki i zmienić przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze? Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej? Jakie są koszty odrolnienia? Tego dowiesz się w tym artykule.


  Skarga na czynności w egzekucji administracyjnej, podatkowej.

  Egzekucja w administracji niewątpliwie cechuje się szybkością przy podejmowaniu pierwszych czynności. M.in. z tego względu dochodzi do błędów i niesłusznych czynności. Dłużnik może się jednak ochronić, a jednym z instrumentów prawnych może być skarga na egzekucję administracyjną


  Sprawy administracyjne Warszawa

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytania odnośnie sprawy administracyjnej? Przeczytaj odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się ze mną.

  Odwołanie od decyzji administracyjnej jest składane do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Zazwyczaj organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że obowiązują przepisy szczególne.

  Zgodnie z prawem, odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia; wystarczy, że z niego wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Niemniej jednak, w praktyce uzasadnienie i zarzuty do decyzji administracyjnej są istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jeśli masz uwagi dotyczące treści decyzji oraz przebiegu postępowania administracyjnego, powinieneś zwrócić na nie uwagę organowi odwoławczemu, przedstawiając zarzuty odnoszące się do procedury lub stosowania prawa.

  Odwołanie od decyzji administracyjnej musi być złożone na piśmie i spełniać wymogi dotyczące każdego innego pisma składanego w postępowaniu administracyjnym.

  Termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja została ogłoszona ustnie, termin rozpoczyna się od dnia ogłoszenia.

  Jeśli zależy Ci na wstrzymaniu decyzji administracyjnej, powinieneś złożyć odwołanie, ponieważ samo wniesienie odwołania w terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji (zgodnie z art. 130 KPA). Ponadto przed upływem terminu do złożenia odwołania decyzja nie może być wykonana. Jednakże, aby wstrzymać wykonanie decyzji, odwołanie musi być skuteczne.

  Warto jednak zaznaczyć, że odwołanie od decyzji nie zawsze skutkuje wstrzymaniem jej wykonania. Tak się dzieje tylko w dwóch przypadkach:

  • gdy decyzja została objęta rygorem natychmiastowej wykonalności (zgodnie z art. 108 KPA);
  • gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu na mocy ustawy.

  Samo wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje wykonania aktu administracyjnego lub czynności (art. 61 § 1 PPSA). Jest jednak możliwe wstrzymanie wykonania aktu lub czynności zarówno przez organ administracji, jak i przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  Organ, który wydał decyzję, może w ramach autokontroli wstrzymać wykonanie aktu administracyjnego lub czynności jeszcze przed przekazaniem sprawy do WSA. Wstrzymanie to zazwyczaj może nastąpić na wniosek strony skarżącej lub z urzędu. Procedura wstrzymania wykonania aktu lub czynności jest dokładnie opisana w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

  Pierwszym uprawnionym do wstrzymania wykonalności decyzji jest zatem organ administracji. Jednakże odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie uniemożliwia skarżącemu złożenia wniosku do sądu.

  Po przekazaniu sprawy do sądu, WSA może na wniosek strony skarżącej wstrzymać wykonanie aktu lub czynności, gdy istnieje ryzyko znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Ważne jest, aby uzasadnić i wykazać istnienie przyczyny, dla której żądane jest wstrzymanie wykonania aktu lub czynności organu administracji. Należy jednak pamiętać, że możliwość wstrzymania wykonania aktu na wniosek nie dotyczy przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza takie wstrzymanie ich wykonania.

  Nie, wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie nie wstrzymuje automatycznie wykonania decyzji administracyjnej.

  W postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku WSA, który oddalił skargę administracyjną. Wniosek taki może być skierowany przez skarżącego i może prowadzić do wydania postanowienia przez sąd, które wstrzymuje wykonanie w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli istnieje ryzyko znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

  Jednakże są pewne wyjątki, gdzie przepisy prawa miejscowego, chociaż weszły w życie, mogą być wyłączone z takiego wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej.

  Zgodnie z prawem, skargę administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu.

  Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

  Efektywność rozpatrywania spraw administracyjnych, zwłaszcza przez sądy I instancji, takie jak Wojewódzkie Sądy Administracyjne, jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku sądów powszechnych.

  Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw o umiarkowanym stopniu skomplikowania jest rozstrzygana przez WSA w ciągu 6 miesięcy. Często nawet w sprawach mniej złożonych decyzje zapadają w 3-4 miesiące.

  Jednakże problem pojawia się na etapie postępowania kasacyjnego przed NSA, gdzie oczekiwanie na rozstrzygnięcie może trwać od 12 do nawet 24 miesięcy. Wiele zależy od tego, czy wnioskujemy o rozpoznanie sprawy na rozprawie, co znacznie wydłuża czas postępowania. Większość spraw jednak nie wymaga tego, a rozpatrzenie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnych znacząco przyspiesza proces.

  W każdym przypadku ustalamy koszty indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy prawnej.

  W sprawach administracyjnych, kancelaria stosuje cennik usług prawnych jako punkt wyjścia. Reprezentacja przed sądem opłacana jest na podstawie stawki godzinowej.

  W sytuacji spraw administracyjnych przed WSA i NSA, istnieje możliwość zastosowania tzw. success fee, czyli wynagrodzenia za sukces. Polega to na płaceniu części honorarium pełnomocnika za prowadzenie sprawy oraz dodatkowej premii za uzyskany wynik. Taki model płatności stosujemy zwłaszcza, gdy sprawa dotyczy określonej kwoty pieniężnej.

  „Success fee” najczęściej jest określone w formie procentowej, jednak można je ująć także kwotowo.

  Success fee zazwyczaj określa się procentowo, choć można także ustalić je kwotowo. Zaletą tego rozwiązania jest dodatkowa motywacja pełnomocnika do osiągnięcia pozytywnego rezultatu, od którego zależy jego wynagrodzenie. Warto jednak podkreślić, że success fee nie stanowi jedynego elementu wynagrodzenia radcy prawnego czy adwokata.

  Koszt pomocy prawnej zależy od różnych czynników:

  1. Stopień skomplikowania i trudność sprawy – im bardziej złożona sprawa, wymagająca większego nakładu czasu i pracy, tym wyższy koszt pomocy prawnej.
  2. Dziedzina prawa – sprawa administracyjna może dotyczyć tylko prawa administracyjnego, ale również zawierać elementy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego lub innych specjalnych ustaw.
  3. Czas potrzebny na pomoc prawną – jeśli jest to sprawa pilna, na przykład skarga musi zostać złożona w ostatniej chwili, koszty mogą być wyższe.
  4. Liczba rozpraw – im więcej rozpraw, tym wyższe koszty związane z reprezentacją przed sądem.
  5. Wartość przedmiotu sprawy – im wyższa wartość, tym większe koszty i zazwyczaj większa złożoność sprawy.

  Sporządzenie skargi kasacyjnej do NSA wymaga zachowania wysokiego stopnia formalizmu określonego przepisami prawa, w szczególności konieczności sformułowania skutecznych i dobrze uzasadnionych zarzutów wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z przepisami, możliwe jest sporządzenie i złożenie skargi kasacyjnej jedynie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak radca prawny czy adwokat.

  Wycena skargi kasacyjnej wymaga wcześniejszej analizy akt sprawy i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Twojej sprawy. W pozostałych aspektach, konsultacje dotyczące wyceny skargi kasacyjnej mogą być oparte na podobnych kryteriach co w przypadku wyceny skargi administracyjnej do WSA.

  W postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że strona nie może samodzielnie działać, lecz skarga powinna być sporządzona przez radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego (w przypadku doradcy lub rzecznika jedynie, gdy skarga dotyczy ich obowiązków lub działań). Skarżący przed NSA nie może występować osobiście, lecz jedynie za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.

  Przymus adwokacko-radcowski wynika z wysokiego stopnia złożoności postępowania kasacyjnego oraz potrzeby zapewnienia profesjonalnego uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw prawnych przez wyspecjalizowanych pełnomocników.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie ryczałtowe

  Polega na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia.


  Wynagrodzenie godzinowe

  Kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego na prowadzenie sprawy.


  Success fee

  Wynagrodzenie przewidujące wynagrodzenie podstawowe w połączeniu z premią za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee.

  Cennik usług

  Zasięg – sprawy administracyjne Warszawa

  • Warszawa – Białołęka
  • Warszawa – Bielany
  • Warszawa – Mokotów
  • Warszawa – Ochota
  • Warszawa – Praga Południe
  • Warszawa – Praga Północ
  • Warszawa – Bemowo
  • Warszawa – Rembertów
  • Warszawa – Śródmieście
  • Warszawa – Targówek
  • Warszawa – Ursus
  • Warszawa – Ursynów
  • Warszawa – Wawer
  • Warszawa – Wesoła
  • Warszawa – Wilanów
  • Warszawa – Włochy
  • Warszawa – Wola
  • Warszawa – Żoliborz

  Zasięg – sprawy administracyjne metropolia warszawska

  • Piaseczno
  • Otwock
  • Pruszków
  • Wołomin
  • Grodzisk Mazowiecki
  • Mińsk Mazowiecki
  • Ząbki
  • Marki
  • Konstancin-Jeziorna
  • Kobyłka
  • Przasnysz
  • Góra Kalwaria
  • Milanówek
  • Piastów
  • Legionowo
  • Halinów
  • Michałowice
  • Nadarzyn
  0
   0
   Twój koszyk
   Koszyk jest pustyWróć do sklepu